Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

5 av 6 paragrafer (83 %) har ändrats i lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1018). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första stycket, döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms ej till ansvar. Lag (2010:1018)

1 a §

  Har upphävts genom lag (1981:436)

3 §

  Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första meningen och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling skall också tillämpas i fråga om brott som avses i denna lag. Lag (2000:1227)

4 §

  Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:402)

5 §

  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förundersökning rörande brott mot denna lag. Lag (1981:436)