Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

15 av 17 paragrafer (88 %) har ändrats i lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:562). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension upphävdes 1995-01-01 genom SFS 1994:308


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Hustrutillägg utges under de närmare förutsättningar som anges nedan till kvinnor som är bosatta i Sverige och som är födda år 1934 eller tidigare. Rätt till hustrutillägg har en sådan kvinna för tid före den månad då hon fyller sextiofem år, om hon är hustru till någon som uppbär folkpension i form av ålderspension eller förtidspension. För denna rätt förutsätts vidare att hustrun har fyllt sextio år och själv inte uppbär sådan folkpension och makarna varit gifta minst fem år. När det finns särskilda skäl, får hustrutillägg utges även om hustrun inte har fyllt sextio år eller makarna varit gifta kortare tid än fem år.

Hustrutillägg skall, om inte annat följer av vad som föreskrivs i tredje stycket eller 4 §, för år räknat motsvara skillnaden mellan å ena sidan det sammanlagda beloppet av folkpension i form av hel ålderspension till två makar jämte två pensionstillskott till ålderspension enligt lagen om pensionstillskott samt å andra sidan folkpension i form av hel ålderspension till ogift jämte ett sådant pensionstillskott, ålderspensionerna och pensionstillskotten beräknade för år och under förutsättning att de börjat utgå från och med den månad varunder den pensionsberättigade fyllt sextiofem år.

I fall då mannens ålders- eller förtidspension enligt bestämmelserna i 5 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av oavkortad sådan pension, utgör hustrutillägget motsvarande andel av det hustrutillägg som anges i andra stycket. Lag (1992:1280)

3 §

  Hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg må ej utgå till ålderspension, som den till sådan pension berättigade åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextiofem år. Lag (1974:786)

4 §

  Hustrutillägg minskas med sextio procent och kommunalt bostadstillägg med trettiofem procent av den del av den pensionsberättigades årsinkomst som överstiger 750 kr för den som är gift och 1 000 kr för annan. Till den del årsinkomsten överstiger ett och ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring minskas dock bostadstillägget med fyrtio procent av inkomsten.

Minskning skall, där rätt till såväl hustrutillägg som kommunalt bostadstillägg föreligger, göras först å bostadstillägget och därefter å hustrutillägget.

Om hustrutillägg med tillämpning av 1 § tredje stycket skall utges med viss andel av oavkortat sådant tillägg, skall minskning med hänsyn till årsinkomst beräknas på ett oavkortat hustrutillägg och andelsberäkning enligt 1 § tredje stycket göras först på det belopp som framkommer efter denna minskning. Lag (1992:1738)

5 §

  Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år räknat, som någon kan antas komma att få under den närmaste tiden. Såsom inkomst räknas inte allmänt barnbidrag, vårdnadsbidrag, folkpension, tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989, livränta som avses i 17 kap. 2 § nyssnämnda lag i vad den enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge. Som inkomst räknas inte heller vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983: 1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning eller inkomst av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370). Som inkomst räknas inte ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade. För den som uppbär folkpension i form av ålderspension skall som inkomst inte räknas sådan intäkt av tjänst som avses i 32 § 1 mom. a) kommunalskattelagen eller intäkt av aktiv näringsverksamhet som avses i 18 § samma lag. Vid inkomstberäkningen skall för den som uppbär folkpension i form av partiell förtidspension bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
      a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte däremot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräknat med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring och
      b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.

Vid uppskattning av förmögenhets avkastning skall denna höjas med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten överstiger för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen inte beaktas.

Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler, som fastställas av regeringen.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda årsinkomst och värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet.

Årsinkomst avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela tiotal kronor. Lag (1994:562)

6 §

  Rätten till hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg skall omprövas om ändring har skett i de förhållanden som bestämmer förmånens storlek.

Ändras den del av årsinkomsten som utgörs av tilläggspension eller därmed jämförlig utländsk ersättning, statlig eller kommunal personalpension, delpension eller arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning, får hustrutillägget eller det kommunala bostadstillägget räknas om. Lag (1982:232)

7 §

  har upphävts genom lag (1987:207)

8 §

  Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan om detta till den allmänna försäkringskassan. Enahanda skyldighet åligger honom, om han åtnjuter kommunalt bostadstillägg och folkbokförs i annan kommun än förut, så ock om han ingår äktenskap eller om hans äktenskap upplöses genom makens död eller annorledes. Är den som åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den som uppbär förmånen har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Uppbärs förmånen av myndighet eller av annan person än den pensionsberättigade eller dennes förmyndare, gode man eller förvaltare, är även sådan myndighet eller person anmälningsskyldig. Lag (1991:509)

10 §

  Frågor om förmåner enligt denna lag skall i den allmänna försäkringskassan prövas av socialförsäkringsnämnd i den omfattning regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket föreskriver. Lag (1986:142)

11 §

  Ansökan om förmån enligt denna lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och, om han är gift, hans make underskriven förklaring på heder och samvete att de lämnade upplysningarna är med sanningen överensstämmande. För sökande som är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken skall förklaringen avges av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren. Lag (1988:1268)

12 §

  Bankaktiebolag, sparbanker och andra penningförvaltande inrättningar skall på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket eller allmän försäkringskassa uppgift för namngiven person rörande förhållande som är av betydelse för tillämpning av denna lag. Lag (1991:217)

13 §

  Om något annat inte följer av föreskrifterna i det föregående, skall vad som sägs i lagen (1962:381) om allmän försäkring eller annan författning om folkpension tillämpas på motsvarande sätt på en förmån enligt denna lag. En förändring av förmånen skall dock gälla från och med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (1989:222)

14 §

  Kommunala bostadstillägg skall bekostas av den kommun där den pensionsberättigade var folkbokförd den 1 november föregående år.

Till kommunens kostnader enligt första stycket utgår statsbidrag enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1991:509)

15 §

  Riksförsäkringsverket uträknar varje kommuns kostnad för kommunala bostadstillägg. Skattemyndigheten ombesörjer uppbörd av belopp som kommun skall erlägga. Lag (1990:351)

16 §

  En kommun skall varje månad erlägga det belopp som riksförsäkringsverket preliminärt beräknar som kommunens kostnad för kommunala bostadstillägg för månaden. Detta belopp avräknas mot det förskott på kommunalskatt, som kommunen samma månad får uppbära enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Om det belopp som avräknats inte motsvarar kommunens kostnad för månaden skall jämkning ske av något av de preliminärt beräknade belopp som skall avräknas inom två månader efter den månad under vilken anledning till jämkning uppkom.

Riksförsäkringsverket skall lämna riksrevisionsverket, skattemyndigheterna och kommunerna uppgift om de belopp som skall avräknas. Lag (1990:351)

17 §

  De närmare föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen av denna lag, meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande av riksförsäkringsverket. Lag (1974:786)

Whoops, looks like something went wrong.