Kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:940). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att uppbära folkpension upphävdes 2003-01-01 genom SFS 2002:965


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-23


1 §

  Om en pensionsberättigad under hel månad är intagen i ett hem för vård eller boende enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller på annat sätt får vård eller försörjning mot avgift som betalas av en kommun, får kommunen uppbära den pensionsberättigades folkpension för månaden samt därav tillgodogöra sig sina kostnader för vården eller försörjningen.
Detta gäller dock inte i fråga om en pensionsberättigad som skall betala ersättning enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen. Förordning (2001:940)

2 §

  Om en pensionsberättigad under en hel månad bor kostnadsfritt i vårdhem som avses i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda på bekostnad av landsting eller kommun, får den som driver inrättningen eller annars svarar för kostnaden för vården eller omsorgen såsom ersättning för kostnaden uppbära den pensionsberättigades folkpension för månaden. Förordning (1997:730)

3 §

  Om ett barn, för vilket barntillägg utgår, under hel månad
   1. på socialnämndens bekostnad vårdas i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten,
   2. på allmän bekostnad vårdas i anstalt i annat fall än som sägs i 10 kap. 2 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i lagrummets lydelse före den 1 januari 1990,
   3. bor i bostad med särskild service för barn och ungdomar som avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller
   4. på huvudmannens bekostnad bor i familjehem enligt sistnämnda lag

får den som driver anstalten eller inrättningen eller annars svarar för kostnaden för vården eller omsorgen uppbära så stor del av barntillägget för månaden, som svarar mot kostnaden.
Förordning (1993:1316)

4 §

  Den som enligt 1 eller 2 § uppbär folkpension i annan form än barnpension skall för den pensionsberättigades personliga behov tillhandahålla denne ett belopp som lägst motsvarar 30 procent av folkpensionen för en ogift ålderspensionär enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 januari 2001 jämte pensionstillskott enligt 2 § första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott.

Om den pensionsberättigade på grund av sitt tillstånd inte kan begagna sig av kontanta medel, skall beloppet i stället användas för att öka hans trivsel eller annars användas till hans personliga nytta. Förordning (2000:1050)

5 §

  Den som enligt 2 eller 3 § uppbär folkpension skall avstå pension som belöper på tid då den pensionsberättigade eller, då fråga är om barntillägg, barnet vistas hos förmyndare eller annan såvida vistelsetiden uppgår till minst
   1. tio dagar per kvartal för den som har särskild skolplikt eller utnyttjar sin rätt till utbildning enligt 3 kap. 19 § skollagen (1985:1100),
   2. två veckor i följd i övriga fall.

Förmån som belöper på tid som avses i första stycket skall utges till den pensionsberättigade, förmyndaren, god man eller förvaltare enligt föräldrabalken eller, om skäl finns för det, annan hos vilken den pensionsberättigade eller barnet vistas. Skall förmån utges för del av kalendermånad, utges pensionen eller barntillägget för varje dag med en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste hela krontal.
Förordning (1988:1334)