Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

5 av 7 paragrafer (71 %) har ändrats i kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2001:955). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. upphävdes 2003-01-01 genom SFS 2002:782


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Ansökan om pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (folkpension och tilläggspension) eller om hustrutillägg eller bostadstillägg till pensionärer skall göras hos den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap.
socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den sökande.

Ansökan bör inges eller insändas till allmän försäkringskassa, som avses i första stycket. Ansökan får även inges eller insändas till annan allmän försäkringskassa eller till kommunalt organ, som Riksförsäkringsverket bestämmer.
Förordning (2000:1037)

3 §

  Ansökan skall undertecknas av sökanden. Är sökanden gift och avser ansökningen hustrutillägg eller bostadstillägg till pensionärer, skall även sökandens make underteckna ansökningen.
Förordning (2001:955)

4 §

  Vid ansökan skall, i den mån Riksförsäkringsverket så föreskriver, fogas personbevis enligt fastställt formulär eller, där hinder därför möter, annat bevis enligt Riksförsäkringsverkets bestämmande.

Avser ansökningen förtidspension på grund av nedsatt arbetsförmåga eller särskild efterlevandepension på grund av nedsatt hälsa, skall läkarutlåtande om den försäkrades hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl talar emot det eller i fall som avses i tredje stycket.

Om förtidspension har dragits in eller minskats enligt 16 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring på grund av att den försäkrade börjat förvärvsarbeta och ansökan görs om att förmånen åter skall utges behöver läkarutlåtande inte ges in under förutsättning att
   1. ansökan görs inom fem år räknat från och med den månad då pensionen drogs in eller minskades,
   2. det förvärvsarbete som beslutet om indragning eller minskning grundades på har upphört, och
   3. ansökan avser förmån av högst motsvarande grad och beräknad på grundval av samma pensionspoängtal som gällde för den pension som den försäkrade uppbar vid tidpunkten för indragningen eller minskningen.

I fråga om sjukbidrag gäller vad som sagts i tredje stycket endast fram till utgången av giltighetstiden för det tidigare beslutet om att utge sjukbidrag. Förordning (2000:1037)

5 §

  Vad som stadgats ovan skall även gälla ansökan om ökning av pensionsförmån, hustrutillägg och bostadstillägg till pensionärer.
Förordning (1994:1190)

7 §

  Föreskrifter om i vilka fall försäkringskassan enligt 16 kap. 1 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring skall besluta om pension utan ansökan får meddelas av Riksförsäkringsverket. Verket får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna kungörelse. Förordning (1992:1557)