Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:846). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:795


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  För förvaltningen av den obligatoriska sjukförsäkrings- fonden enligt p. 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1998:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och den frivilliga sjukförsäkringsfonden enligt 21 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall följande gälla.
Lag (1998:89)

2 §

  Allmän försäkringskassa må placera fondmedel
   1. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller Sveriges allmänna hypoteksbank;
   2. i obligationer garanterade av staten eller kommun;
   3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar, som offentligen utbjudits av svenskt bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller Nordiska investeringsbanken;
   4. i andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av staten eller kommun eller utfärdade av riksbanken, bankaktiebolag, sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit;
   5. i skuldförbindelser, för vilka kassan äger säkerhet genom inteckning i annan fastighet än industrifastighet inom två tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, därvid i taxeringsvärdet å jordbruksfastighet icke må medräknas taxeringsvärdet å växande skog; dock skall åbyggnad, för att inteckning i fastigheten må godkännas, vara brandförsäkrad i försäkringsbolag, som avses i lagen om försäkringsrörelse, eller i utländsk försäkringsanstalt med rätt att driva försäkringsrörelse här i riket; samt
   6. med riksförsäkringsverkets medgivande i fastighet, avsedd för kassans verksamhet; och skall i fråga om brandförsäkring av åbyggnad gälla vad vid 5 stadgas. Lag (2003:846)

Whoops, looks like something went wrong.