Kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag

2 av 4 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1962:514) angående indrivning i Danmark, Finland, Island eller Norge av underhållsbidrag sedan utfärdandet (t.om. SFS 2006:753). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Framställning om verkställighet i Danmark, Finland, Island eller Norge enligt den nämnda konventionen får, om sökanden vistas här i riket eller den åberopade exekutionstiteln (dom, beslut eller förbindelse) har tillkommit här, lämnas in till Kronofogdemyndigheten.

Vistas sökanden i en annan fördragsslutande stat än Sverige, får framställning i stället göras hos en myndighet i den staten enligt där utfärdade föreskrifter. Vad nu sagts gäller också om exekutionstiteln tillkommit i en annan fördragsslutande stat än Sverige. Förordning (2006:753)

3 §

  Framställningen skall översändas av Kronofogdemyndigheten, om verkställigheten skall ske

i Danmark: till Restanceindrivelsemyndigheden,
i Finland: till behörig utmätningsman eller, om det är ovisst vilken utmätningsman som är behörig, till Justitieministeriet,
i Island: till Justitieministeriet, eller

i Norge: till Folketrygdkontoret for utenlandssaker.

Till framställningen skall bifogas exekutionstiteln och en redogörelse för vad sökanden uppgivit om tidigare betalningar.

Om exekutionstiteln har tillkommit här i landet, skall Kronofogdemyndigheten se till att handlingen uppfyller de villkor för verkställighet som föreskrivs i artikel 1 av konventionen och lämna den utländska myndigheten meddelande om detta. Om en sådan framställning avser bidrag som skall räknas upp enligt särskilda bestämmelser om detta, skall Kronofogdemyndigheten också ange vilka belopp som skall betalas.

Om inte särskilda skäl talar emot det, bör Kronofogdemyndigheten begära att mottagna belopp sänds direkt till sökanden och att vidare skriftväxling i ärendet sker med denne. Förordning (2006:753)