Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1357). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin upphävdes 1992-03-01 genom SFS 1992:56


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


5 §

  Angående påföljd för olovlig införsel och för försök därtill stadgas i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Den som bryter mot bestämmelse, som meddelats med stöd av denna kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1357)

6 §

  Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, skall övervaka att införsel inte sker i strid mot bestämmelser som meddelats med stöd av denna kungörelse. Myndigheten skall också göra provtagningar enligt anvisningar av lantbruksstyrelsen. Förordning (1987:1079)

7 §

  Levande bin får inte utan medgivande av lantbruksstyrelsen tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1987:1079)

8 §

  Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt denna kungörelse får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1990:843)