Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken

4 av 5 paragrafer (80 %) har ändrats i förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2010:1651). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


1 §

  Pension på grund av anställning i krigsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren eller i civilförsvaret för tjänstgöring i befälsbefattning inom det allmänna civilförsvarets krigsorganisation (reservpension) ska samordnas med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken enligt denna förordning.

Vid tillämpningen av 2-4 §§ ska tilläggspensionen beräknas enligt 63 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket samt 11, 17, 24 och 25 §§ socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1651)

2 §

  Reservpensionen skall minskas om den tillsammans med tilläggspensionen skulle överstiga en enligt 3 § bestämd riktnivå. Minskningen får endast omfatta tilläggsförmåner till reservpensionens grundbelopp eller motsvarande belopp.

Samordning skall ske från och med den månad då 65 års ålder uppnås.

I fråga om samordning i fall, då
   1. utländsk förmån med väsentligen samma syfte som tilläggspension åtnjutes, eller
   2. tilläggspension eller därmed jämställd förmån bytts ut mot eller endast kunnat betalas ut i form av engångsbelopp,
skall bestämmelserna i 4 § 1 mom. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente tillämpas på motsvarande sätt.
Förordning (2002:868)

4 §

  Om poängårsfaktorn för den tilläggspension, som pensionären åtnjuter, överstiger 0,90, skall reservpensionen minskas med så stor del av tilläggspensionens belopp, som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan poängårsfaktorn minskad med talet 0,90 och å andra sidan poängårsfaktorn. Förordning (1977:9)

5 §

  har upphävts genom förordning (1970:509)