Kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring

22 av 38 paragrafer (58 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:12). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Reglemente (1962:698) angående statens grupplivförsäkring upphävdes 1988-06-01 genom SFS 1988:241


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-19


3 §

  Statens löne- och pensionsverk företräder staten i ärenden rörande statens grupplivförsäkring och handlägger sådana ärenden i den mån de ej enligt föreskrift i reglementet skola handläggas av statens grupplivnämnd. Förordning (1980:608)

4 §

  Arbetstagare i statens tjänst och arbetstagare, som innehar ickestatlig anställning för vilken avlöningsförmånerna fastställs under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, omfattas av statens grupplivförsäkring. Arbetstagare med avlöning enligt kollektivavtal för arbetare omfattas dock av försäkringen endast om det följer av avtalet och arbetstagare hos riksdagen eller dess verk endast om riksdagen förordnat härom.

Särskilda föreskrifter om reglementets tillämpning gäller för lärare och arbetstagare som är jämförliga med lärare i arbetstidshänseende, likaså för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter. Förordning (1980:608)

5 §

  I den mån regeringen beslutar det, omfattar statens grupplivförsäkring också andra arbetstagare än som avses i 4 §.

Kostnaderna betalas i sådana fall, om inte något annat föreskrivs, genom en avgift om 300 kronor per år för varje arbetstagare. Avgiften betalas till statens löne- och pensionsverk. Förordning (1985:889)

7 §

  Deltidsanställd arbetstagare som anställts för arbete under tid som understiger 8 timmar i veckan omfattas ej av statens grupplivförsäkring under dag då han icke utför arbete. Har arbetstagaren även annan anställning som ej grundar försäkring enligt reglementet och uppgår den arbetstid, för vilkan han är anställd, sammanlagt till 8 timmar i veckan eller mera, omfattas han dock av statens grupplivförsäkring under sådan dag i de fall regeringen bestämmer. Förordning (1976:546)

9 §

  Avgår försäkrad arbetstagare före 65 års ålder från anställningen med ålderspension, genast börjande förtidspension eller därmed jämställd pension, åtnjuter han fortfarande försäkringsskydd till dess han fyllt 65 år. Förordning (1976:546)

13 §

  Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen om krigsansvarighet för liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om försäkringsgivarens ansvarighet (krigsansvarighet).

För försäkring, som meddelats efter krigstillståndets inträdande eller inom tre månader dessförinnan, är försäkringsgivaren, såframt regerigen med stöd av 3 § nyssnämnda lag så förordnat, fri från krigsansvarighet. Förordning (1975:232)

15 §

  Försäkringsbelopp betalas ut i form av helt eller halvt grundbelopp, helt eller halvt tilläggsbelopp eller del av grundbelopp eller tilläggsbelopp enligt 20 a §. Dessutom betalas begravningshjälp ut. Förordning (1986:34)

16 §

  För rätt till helt eller halvt grundbelopp eller helt tilläggsbelopp skola vid arbetstagarens dödsfall följande villkor vara uppfyllda, nämligen

dels att arbetstagaren uppnått 18 men ej 67 års ålder,
dels att han anställts för att utföra arbete minst 16 timmar i veckan, i förekommande fall inräknat arbetstid i anställning som enligt regeringens beslut jämställes med anställning som avses i reglementet,
dels ock att han alltjämt var anställd eller, om så icke var fallet, likväl åtnjöt försäkringsskydd enligt 11 §. Förordning (1986:34)

17 §

  Om villkoren enligt 16 § är uppfyllda och arbetstagaren efterlämnar

make,
barn under 21 år eller

sådan med arbetstagaren vid tiden för dödsfallet under äktenskapsliknande förhållanden sammanboende ogift person, för vilken statens löne- och pensionsverk eller statens grupplivnämnd efter prövning enligt tredje stycket beslutat att försäkringsbelopp skall utgå,
utgår helt grundbelopp enligt följande.

Om arbetstagaren fyllt         Belopp, kronor
18 men ej 55 år             154 800
55 men ej 56 år             141 900
56 men ej 57 år             129 000
57 men ej 58 år             116 100
58 men ej 59 år             103 200
59 men ej 60 år             90 300
60 men ej 61 år             77 400
61 men ej 62 år             64 500
62 men ej 63 år             51 600
63 men ej 64 år             38 700
64 men ej 67 år             25 800
Helt grundbelopp utgår dock alltid med 154 800 kronor, om villkoren enligt 16 § är uppfyllda och arbetstagaren efterlämnar

såväl make eller sammanboende som gemensamt barn som ej fyllt 17 år eller

endast barn varav minst ett som ej fyllt 17 år.

Fråga om någon vid reglementets tillämpning skall anses ha varit sammanboende och därför försäkringsbelopp på grund av sådan samlevnad skall utgå för honom avgörs av

statens löne- och pensionsverk, om den sammanboende och arbetstagaren var kyrkobokförda på samma adress sedan minst sex månader samt ingen hävdar att villkoren för rätt till försäkringsbelopp inte är uppfyllda, och av

statens grupplivnämnd i annat fall.

Vid prövning enligt tredje stycket beaktas sådana omständigheter som längden av den tid under vilken samlevnaden bestått, beroendeförhållande till arbetstagaren, varaktigheten av sådant beroendeförhållande och gemensamma barn. Med ogift person avses även frånskild, änka eller änkling. Förordning (1988:12)

18 §

  Om villkoren enligt 16 § är uppfyllda och arbetstagaren efterlämnar barn under 21 år eller,
såvida i 17 eller 19 § angivna efterlevande ej finns, syskon under 21 år, vars föräldrar inte är i livet, utgår helt tilläggsbelopp enligt följande.

För varje barn eller syskon som vidBelopp, kronor arbetstagarens frånfälle

ej fyllt 17 år             51 600
fyllt 17 men ej 19 år          38 700
fyllt 19 men ej 21 år          25 800
Förordning (1988:12)

19 §

  Om villkoren enligt 16 § är uppfyllda utan att grundbelopp utgår enligt 17 § och arbetstagaren efterlämnar barn, som fyllt 21 år,
utgår halvt grundbelopp enligt följande.

Om arbetstagaren fyllt         Belopp, kronor
högst 54 år               77 400
55 men ej 56 år             70 950
56 men ej 57 år             64 500
57 men ej 58 år             58 050
58 men ej 59 år             51 600
59 men ej 60 år             45 150
60 men ej 61 år             38 700
61 men ej 62 år             32 250
62 men ej 63 år             25 800
63 men ej 64 år             19 350
64 men ej 67 år             12 900
Förordning (1988:12)

20 §

  Har arbetstagaren vid dödsfallet inte fyllt 18 år men är övriga villkor enligt 16 § uppfyllda utgår,
om han efterlämnar make eller barn helt grundbelopp med 154 000 kronor,
om han efterlämnar barn, som avses i 18 §, ett helt tilläggsbelopp med 51 600 kronor för varje barn. Förordning (1988:12)

20 a §

  Var arbetstagaren vid dödsfallet alltjämt anställd eller åtnjöt han då likväl försäkringsskydd enligt 11 § utgår, trots att övriga villkor i 16 § inte är uppfyllda, grundbelopp och tilläggsbelopp med hälften av det eller de belopp som följer av 17--20 §§ under förutsättning att arbetstagaren vid dödsfallet
   -- inte hade fyllt 67 år och
   -- hade anställts för att utföra arbete under mindre än 16 men minst 8 timmar i veckan.

Försäkringsbelopp enligt första stycket utgår med minst 12 900 kronor.

Belopp som slutar på 50 öre skall avrundas till närmast högre krontal.
Förordning (1988:12)

21 §

  Avlider arbetstagare som åtnjuter försäkringsskydd före 67 års ålder, utgår begravningshjälp med 12 900 kronor.

Avlider den som åtnjuter försäkringsskydd enligt 9 § och efterlämnar han make eller barn, utgår begravningshjälpen i stället med det belopp som skulle ha utgått i helt eller halvt grundbelopp eller begravningshjälp, om han intill dödsfallet hade stått kvar i anställningen, dock med högst 25 800 kronor. Efterlämnar den avlidne inte någon sådan anhörig, utgår begravningshjälp med 12 900 kronor.
Förordning (1988:12)

22 §

  Om arbetstagaren vid dödsfallet uppnått 67 års ålder men alltjämt kvarstod i anställningen får grupplivnämnden besluta att försäkringsbelopp skall utgå. Härvid har nämnden att beakta sådana omständigheter som längden och omfattningen av anställningen och varaktigheten av frånvaro från arbetet.

Försäkringsbelopp enligt första stycket utgörs av begravningshjälp med 12 900 kronor.

Härutöver kan enligt nämndens bestämmande utgå
   1. grundbelopp enligt 17 eller 19 § med 25 800 eller 12 900 kronor och
   2. tilläggsbelopp enligt 18 eller 20 a § med 51 600, 38 700 eller 25 800 kronor eller med hälften av något av dessa belopp.

Om arbetstagaren fyllt 70 år vid dödsfallet, får dock endast begravningshjälp betalas ut. Förordning (1988:12)

24 §

  Har såväl arbetstagaren som make eller sammanboende avlidit till följd av samma olycksfall, epidemi eller liknande händelse, får statens grupplivnämnd medge att försäkringsbelopp enligt 23 § skall utgå även om arbetstagaren avlidit först eller det är ovisst vem som avlidit först av dem. Förordning (1986:34)

26 §

  Arbetstagaren skall anses ha gjort förmånstagareförordnande av nedan angivet innehåll, med rätt för honom att när helst han så önskar ändra förordnandet genom att skriftligen till statens löne- och pensionsverk anmäla förordnande av annat innehåll.

Beträffande grundbelopp

Efterlämnas make är han förmånstagare till utgående grundbelopp.

Efterlämnas ej make är

barn förmånstagare till hälften av utgående grundbelopp om arbetstagaren även efterlämnar sammanboende som avses i 17 § och i annat fall till hela det utgående grundbeloppet,
sammanboende som avses i 17 § förmånstagare till hälften av utgående grundbelopp om arbetstagaren även efterlämnar barn och i annat fall till hela det utgående grundbeloppet.

Beträffande tilläggsbelopp

Förmånstagare till varje utgående tilläggsbelopp är det barn eller syskon, som beloppet avser.

Beträffande begravningshjälp

Förmånstagare till utgående begravningshjälp är den avlidnes dödsbo.
Förordning (1986:34)

27 §

  Statens löne- och pensionsverk utbetalar försäkringsbelopp.
Förordning (1980:608)

29 §

  På förfallet försäkringbelopp, som icke utbetalats inom tre månader från den dag då dödsfallsanmälan inkom till statens löne- och pensionsverk, utgår ränta från denna dag enligt den räntefot, som tillämpas för räntegottgörelse på medel, insatta på affärsbankernas sparkasseräkning. Förordning (1980:608)

30 §

  Underlåter någon att inom ett år från det han erhållit kännedom om sin fordran på grund av försäkringsfall giva statens löne- och pensionsverk sitt anspråk till känna, bestämmer grupplivnämnden, huruvida på honom fallande del av försäkringsbeloppet skall utbetalas.
Förordning (1980:608)

33 §

  Regeringen förordnar ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter för viss tid.

För ledamöterna utom ordföranden och vice ordföranden förordnar regeringen ersättare.

Tre ledamöter, dock ej ordföranden eller vice ordföranden, och ersättare för dem förordnas efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Ordföranden och vice ordföranden förordnas efter förslag av nämndens övriga ledamöter. Förordning (1975:232)

36 §

  Tvist om tolkning eller tillämpning av reglementet skall, om den rör fråga som skall prövas av statens löne- och pensionsverk, hänskjutas till en skiljenämnd som bildas av ledamöterna i grupplivnämnden. Dennas ordförande och vice ordförande ha motsvarande funktioner i skiljenämnden. Beträffande skiljenämnden gäller 34 § och i övrigt lagen om skiljemän i tillämpliga delar.

Löne- och pensionsverkets beslut må ej prövas i annan ordning än i första stycket sägs. Förordning (1980:608)