Narkotikaförordning (1962:704)

8 av 15 paragrafer (53 %) har ändrats i narkotikaförordning (1962:704) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1307). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Narkotikaförordning (1962:704) upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1992:860


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  Med narkotika avses i denna förordning detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).

Det åligger läkemedelsverket att låta upprätta och kungöra förteckningar över narkotika. Förordning (1990:546)

3 §

  Narkotika må införas eller utföras endast av den som innehar tillstånd därtill.

Utan sådant tillstånd får dock narkotiskt läkemedel medföras av resande för medicinskt ändamål och personligt bruk. Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådan införsel.

Narkotika får inte tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). Narkotika får inte heller utan tillstånd sändas genom tullområdet, återutföras eller förvaras på tullager som inrättats för förvaring av proviantartiklar och liknande. I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Generaltullstyrelsen äger föreskriva, att narkotika i vissa fall må införas eller utföras endast över särskilda av styrelsen angivna orter. Generaltullstyrelsen äger efter samråd med läkemedelsverket utfärda föreskrifter beträffande förvaring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. Med egendom som tagits i beslag eller som tillfallit kronan skall förfaras på sätt läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1991:1307)

5 §

  Tillverkning av narkotika må bedrivas endast av den som innehar tillstånd därtill. Tillstånd erfordras dock icke såvitt angår iordningställande på apotek av beredning med narkotiskt ämne som verksam beståndsdel samt framställning i vetenskapligt syfte av narkotika vid sådan vetenskaplig institution, som äges eller åtnjuter understöd av staten.

6 § 1 mom. Handel med narkotika må bedrivas endast av
      a) den som enligt särskilt tillstånd infört eller tillverkat varan;
      b) den som har rätt att driva detaljhandel med läkemedel; samt
      c) annan som innehar tillstånd att idka handel med varan. Kungörelse (1970:210).

6 § 2 mom. Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnande av läkare, tandläkare eller veterinär. Närmare föreskrifter om utlämnande av narkotika meddelas av läkemedelsverket.

Om det finns grundad anledning att anta att en läkare, tandläkare eller veterinär missbrukat sin behörighet att förordna narkotiska läkemedel, får hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständigheterna antingen förbjuda att sådana läkemedel lämnas ut på förordnande av läkaren, tandläkaren eller veterinären eller föreskriva särskilda begränsningar i fråga om utlämnandet.

Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan, om inte nämnden förordnar annat.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden som avses i andra stycket och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Förordning (1990:546)

8 a §

  För att täcka statens kostnader för kontrollen av narkotika skall den som söker eller erhållit tillstånd enligt 3, 5 eller 6 § erlägga särskilda avgifter som bestäms av regeringen. Lag (1991:230)

12 §

  har upphävts genom förordning (1980:941)

13 §

  Om ansvar i vissa fall för åsidosättande av föreskrifter, oriktiga uppgifter i ansökan om tillstånd och andra förfaranden i fråga om narkotika finns bestämmelser i narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Förordning (1983:365)

14 §

  Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 6 § 2 mom. andra stycket eller beslut av läkemedelsverket enligt 11 § tredje stycket får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Annat beslut av läkemedelsverket enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att söka ändring i beslut enligt 6 § 2 mom. andra stycket finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från det beslutet har meddelats. Förordning (1990:546)

15 §

  Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av denna förordning meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1990:546)