Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

4 av 4 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1993:1552). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m. upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1999:1230


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medges avdrag för sådana avgifter och bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet, som avses i ett den 3 september 1992 träffat avtal mellan staten samt Sveriges Biografägareförbund, Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a., Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges Videodistributörers Förening (VHF), VideoHandelns Samarbetsorganisation (VHS), VIDSAM--Video- uthyrarnas Samarbetsorganisation (VIDSAM), Sveriges Television AB och Nordisk Television AB. Lag (1993:1552)

2 §

  Stiftelsen är inte skyldig att erlägga skatt för inkomst eller förmögenhet i vidare mån än vad avser inkomstskatt för inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.
Lag (1993:1552)

3 §

  I fråga om inkomstbeskattningen av stöd som lämnas av stiftelsen till en näringsidkare för näringsverksamheten tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag och annat stöd i punkt 9 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).
Lag (1993:1552)

4 §

  har upphävts genom lag (1982:444)