Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister

12 av 14 paragrafer (86 %) har ändrats i lag (1963:197) om allmänt kriminalregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 1998:735). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister upphävdes 2000-01-01 genom SFS 1998:620


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Hos rikspolisstyrelsen skall finnas ett allmänt kriminalregister, innehållande uppgifter som sägs i denna lag. Lag (1970:421)

2 §

  Registret skall innehålla uppgifter angående dem som av domstol i riket
   1. dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård;
   2. överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller, om för brottet är föreskrivet fängelse, till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; eller
   3. ålagts förvandlingsstraff för böter.

Har brott, för vilket dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom, enligt domen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning, skall detta särskilt anmärkas i registret.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller även dem som förelagts villkorlig dom enligt 48 kap. rättegångsbalken.

I registret skall antecknas brottet samt uppgift om verkställd personutredning och om domen, beslutet eller föreläggandet.
Lag (1998:607)

3 §

  I registret skall anteckning ske
   1. om för den som dömts till påföljd av beskaffenhet att skola antecknas i registret prövotid förlänges eller påföljden förklaras skola avse jämväl annat brott eller undanröjes eller ock påföljd förklaras skola träda i stället för annan påföljd;
   2. om villkorligt medgiven frihet förklaras helt eller delvis förverkad; samt
   3. har upphävts genom lag (1979:684)

4 §

  Registret skall innehålla anteckning om
   1. verkställighetens början beträffande den som dömts till fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter samt frigivning från sådana straff, med angivande vid villkorlig frigivning av prövotiden och den återstående strafftiden;
   2. förordnande om anstånd med övervakning eller om att vidare verkställighet ej får äga rum beträffande den som dömts till skyddstillsyn; samt
   3. verkställighetens början och slut för den som dömts till sluten ungdomsvård. Lag (1998:607)

6 §

  I registret skall anteckning göras om uppgift, som enligt till rikspolisstyrelsen inkommet meddelande intagits i allmänt danskt, finskt, isländskt eller norskt kriminalregister beträffande svensk medborgare eller den som har hemvist här i riket eller beträffande svensk dom eller svenskt beslut, såvitt uppgiftens innehåll motsvarar vad i 2-5 §§ här ovan avses. Detsamma skall gälla om uppgift, som enligt överenskommelse mellan Sverige och annan stat lämnas från den staten.

I registret skall ock antecknas beslut av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om överflyttning från Sverige till den staten av verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn. Detsamma skall gälla beträffande annat beslut av myndighet i främmande stat om verkställighet i den staten av här i landet ådömd påföljd som avses i 2 §. Skall enligt därom meddelat förordnande beslut som nu har sagts ej längre gälla, skall även uppgift om sådant förordnande antecknas i registret.

Har svensk domstol eller myndighet jämlikt 5, 10, 14, 17 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. fattat beslut om verkställighet, övervakning, undanröjande eller förverkande eller jämlikt 10 § lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet fattat beslut om kriminalvård i frihet, skall beslutet antecknas i registret. I fråga om den dom eller det beslut som meddelats i den andra staten skola bestämmelserna i 2-5 §§ här ovan äga motsvarande tillämpning. Lag (1978:803)

7 §

  Uppgift, som beträffande någon intagits i registret, skall utgå därur
   1. om överrätt genom dom eller beslut som vunnit laga kraft, frikänt honom för den åtalade gärningen eller ock funnit honom skyldig till denna men icke dömt honom till påföljd, som skall antecknas i registret, eller om hovrätt har upphävt tingsrätts beslut om förvandlingsstraff för böter;
   2. om domstol efter resning meddelat dom eller beslut som avses i 1;
   3. om strafföreläggande undanröjts;
   4. när han avlidit; eller
   5. när åttio år förflutit från hans födelseår. Lag (1996:1463)

8 §

  Utdrag av registret skall meddelas, när framställning därom göres
   1. av domstol eller allmän åklagare;
   2. av justitiekanslern, justitieombudsman, rikspolisstyrelsen eller datainspektionen; eller
   3. av myndighet, som äger besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagarna om utlämning för brott eller utlänningslagen, med anledning av ärende vari fråga uppkommit om sådan åtgärd.

Till annan myndighet och i annat fall än i första stycket sägs skall utdrag av registret lämnas, om regeringen för visst slag av ärenden eller för särskilt fall lämnat tillstånd därtill.

Regeringen kan förordna att en myndighet som avses i första stycket får ha terminalåtkomst till registret. Lag (1987:1215)

9 §

  En enskild har rätt att utan kostnad få utdrag ur registret beträffande sig själv.

En begäran om utdrag skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den enskilde. Begäran prövas av Rikspolisstyrelsen.

Har utdrag enligt första stycket eller information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) lämnats till den enskilde, behöver nytt utdrag eller ny information inte lämnas till honom förrän tolv månader därefter. Lag (1998:735)

10 §

  I registerutdrag enligt 8 § skall, om ej annat följer av vad nedan stadgas, icke medtagas anteckning om
   1. villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller överlämnande till särskild vård, sedan tio år förflutit från domen eller beslutet; samt
   2. fängelse i annat fall än som avses i 1 samt förvandlingsstraff för böter, sedan tio år förflutit från frigivningen.

Har före utgången av tid som nu sagts beträffande samma person ånyo meddelats dom eller beslut, som enligt 2 § skall antecknas i registret, skola båda anteckningarna upptagas i registerutdrag, så länge någondera jämlikt första stycket skall medtagas. Förekomma flera anteckningar, skall vad nu sagts äga motsvarande tillämpning. Anteckning om dom eller beslut, som meddelats före den 1 januari 1945, eller om verkställighet av påföljd som bestämts i sådant avgörande medtages dock endast i den utsträckning regeringen bestämmer, om ej begäran om fullständigt utdrag har gjorts enligt femte stycket.

Skall med tillämpning av vad i denna paragraf föreskrivs i utdraget inte någon anteckning om påföljd tas med, skall inte heller de övriga anteckningar tas med som kan förekomma i registret. I utdrag till domstol eller åklagare skall dock alltid tas med anteckning om verkställd sinnesundersökning eller rättspsykiatrisk undersökning eller om läkarintyg som avses i 4 § första stycket lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.

Bestämmelserna i denna paragraf skola jämväl äga tillämpning beträffande uppgift som antecknats med stöd av 6 §.

Begränsning som förut angetts i denna paragraf skall ej iakttagas, om för särskilt fall fullständiga uppgifter begäras av justitiekanslern, justitieombudsman eller datainspektionen. Lag (1991:1141)

11 §

  I utdrag till en enskild tas samma uppgifter med som skall lämnas till en domstol eller en åklagare enligt 10 §. Lag (1988:287)

13 §

  Till utländsk myndighet må enligt föreskrifter, som meddelas av regeringen, redovisas anteckningar i registret rörande medborgare i den staten eller den som har hemvist där.

Har verkställighet av frihetsstraff eller övervakning av den som villkorligt dömts eller villkorligt frigivits eller dömts till skyddstillsyn överflyttats hit från Danmark, Finland, Island eller Norge eller härifrån till någon av nämnda stater, må, även i annat fall än i första stycket sägs, i den ordning regeringen bestämmer till myndighet i den stat från eller till vilken överflyttning skett redovisas anteckningar rörande den som avses med beslutet om överflyttning.
Detsamma skall gälla i fråga om anteckning, som gjorts rörande tillämpningen av 14 eller 21 § lagen om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Har verkställighet av påföljd överflyttats hit från främmande stat eller härifrån till sådan stat enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, äger andra stycket första meningen motsvarande tillämpning.

Regeringen äger bemyndiga rikspolisstyrelsen att, då det för utredning i brottmål begäres av utländsk domstol eller åklagarmyndighet eller av poliscentral i Danmark, Finland eller Norge, meddela utdrag av registret.

På framställning av utländsk myndighet må i annat fall än förut sagts utdrag av registret meddelas, såframt regeringen givit tillstånd därtill. Lag (1978:803)

14 §

  har upphävts genom lag (1975:13)

Whoops, looks like something went wrong.