Kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland

10 av 13 paragrafer (77 %) har ändrats i kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland sedan utfärdandet (t.om. SFS 1999:468). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1963:2) om gränstullsamarbete med Finland upphävdes 2000-02-01 genom SFS 2000:3


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


3 §

  Det åligger svensk tullpersonal att enligt de närmare bestämmelser, varom överenskommelse träffas mellan Tullverket och finska tullstyrelsen, utöva tulltjänst för finsk räkning.
Härför erforderliga instruktioner, reglementen och bestämmelser skall delges tullpersonalen genom Tullverket samt finnas tillgängliga för allmänheten hos de tullplatser på svenskt område, som omfattas av gränstullsamarbetet.
Förordning (1999:468)

4 §

  Tullverket får i samråd med finska tullstyrelsen fördela de lokala tullregionernas och tullmyndigheternas uppgifter i fråga om gränstullsamarbetet.

I sådant hänseende får beslutas

att svensk tullregion eller svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på finskt territorium;

att svensk tullregion eller svensk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium;

att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för finsk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium; samt

att finsk tullmyndighet eller finsk tullpersonal skall utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på svenskt eller finskt territorium. Förordning (1999:468)

6 §

  Uppgifter om de svenska bestämmelser, som skola tillämpas i anledning av gränstullsamarbetet, samt om de instruktioner och reglementen, som skola iakttagas vid utövning av tulltjänst för svensk räkning, skola av Tullverket i förväg meddelas finska tullstyrelsen. Förordning (1999:468)

7 §

  Det ankommer på Tullverket att efter förslag av finska tullstyrelsen godkänna de finska tulltjänstemän, vilka utsetts att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, samt att övervaka, att finsk tullpersonal under utövning av tulltjänst för svensk räkning behörigen iakttager därför gällande instruktioner, reglementen och bestämmelser.

Uppgift å de svenska tulltjänstemän, vilka utsetts att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, skall av Tullverket i förväg meddelas finska tullstyrelsen. Förordning (1999:468)

8 §

  Finnes viss finsk tjänsteman ej vara lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket hos finska tullstyrelsen hemställa om sådan ändring i tjänstemannens tjänstgöring, att utövning av dylik tjänst ej innefattas däri. Om vederbörlig finsk myndighet förklarar viss svensk tjänsteman ej vara lämplig att utöva tulltjänst som nyss sagts, skall Tullverket pröva frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring.
Förordning (1999:468)

9 §

  Om svensk tulltjänsteman under utövning av tulltjänst för finsk räkning åstadkommer skada, för vilken kronan enligt 9 § lagen om gränstullsamarbete med annan stat är ersättningsskyldig, skall sådan ersättning efter framställning av vederbörande finska myndighet gäldas av Tullverket. Förordning (1999:468)

10 §

  Vad som enligt tullagen (1987:1065) och tullförordningen (1987:1114) gäller inom svenskt tullområde i fråga om ordningen för trafiken och expedieringen skall även tillämpas inom kontrollzon på finskt territorium. Förordning (1987:1082)

11 §

  Vad som sägs i 66 § tullförordningen (1987:1114) om bistånd av polismyndighet skall gälla på svenskt territorium även då fråga är om utövning av tulltjänst för finsk räkning, vare sig tjänsten utövas av svensk eller finsk tullpersonal. Förordning (1987:1082)

12 §

  Tullverket får besluta att överlämna beslagtagen egendom till finsk tull- eller polismyndighet jämlikt 10 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.
Förordning (1999:468)

13 §

  Tullverket äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras för tillämpning av denna kungörelse. Förordning (1999:468)