Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

2 av 10 paragrafer (20 %) har ändrats i kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:663). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl. upphävdes 1988-06-01 genom SFS 1988:246


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


4 §

  Försäkringsskydd enligt denna kungörelse föreligger för följande personal under nedan angiven tjänstgöring, nämligen
      a) för värnpliktig personal -- inbegripet sådan personal över värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon av försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och för vilken värnpliktslagen (1941:967) alltjämt äger giltighet -- under dels inskrivningsförrättning, dels prövning för antagning som yrkesofficers- eller reservofficersaspirant, dels tjänstgöring jämlikt värnpliktslagen, dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till befattning för yrkesofficer eller reservofficer, som icke fullgöres jämlikt värnpliktslagen;
      b) för frivillig personal under tjänstgöring vid försvarsmakten på grund av åtagande i krigsfrivilligavtal eller under annan frivillig utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för placering inom totalförsvaret;
      c) för hemvärnets personal under tjänstgöring vid hemvärnet;
      d) för civilförsvarspliktig personal under föreskriven tjänstgöring i det allmänna civilförsvaret, som fullgöres efter inskrivning i civilförsvaret,

samt under tjänstgöring enligt lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret;
      e) för vapenfri tjänstepliktig under tjänstgöring jämlikt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst. Förordning (1986:663)

9 §

  Enligt denna kungörelse utgående försäkringsförmåner skola minskas med belopp som må ha utgått som begravningshjälp enligt bestämmelserna i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011) om förmåner till civilförsvarspliktiga eller kungörelsen (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga eller som begravningsbidrag enligt familjebidragslagen (1978:520).

Gäller för den som åtnjuter i denna kungörelse stadgat försäkrings skydd annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med väsentligen samma försäkringsvillkor som statens grupplivförsäkring, utgår av försäkringsförmåner enligt denna kungörelse endast det belopp, varmed de må överstiga förmånerna enligt den andra försäkringen.

Vad i 25 § fjärde stycket reglementet angående statens gruppliv försäkring är föreskrivet om samordning med annan tjänstegruppliv försäkring skall äga motsvarande tillämpning i fråga om gruppliv försäkring enligt denna kungörelse. Förordning (1978:566)

Whoops, looks like something went wrong.