Allmänna läkarinstruktionen (1963:341)

11 av 19 paragrafer (58 %) har ändrats i allmänna läkarinstruktionen (1963:341) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:962). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Allmänna läkarinstruktionen (1963:341) upphävdes 1994-10-01 genom SFS 1994:1290


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


2 §

  En läkare är i sin yrkesutövning ställd under socialstyrelsens inseende. Han är skyldig att följa vad styrelsen i kraft av gällande författningar föreskriver och att till styrelsen skyndsamt avge begärda förklaringar, utlåtanden, upplysningar och rapporter. En läkare i allmän tjänst är även skyldig att infinna sig hos styrelsen för att lämna upplysningar eller för överläggningar.

Vad nu sagts gäller inte lärarna vid de medicinska undervisningsanstalterna, såvitt rör deras åligganden såsom lärare, och inte hellerläkarna vid den militära sjukvården, såvitt avser annat än deras medicinska verksamhet. Förordning (1981:626)

3 §

  Varje läkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt utövar läkaryrket, åligger:
      1) att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som patientens tillstånd fordrar,
      3) att vid klinisk prövning av oregistrerat läkemedel och vid förordnande av läkemedel iakttaga vad socialstyrelsen och läkemedelsverket föreskrivit härom,
      4) att vid utfärdande av intyg eller utlåtande iakttaga synnerlig omsorg och samvetsgrannhet samt ställa sig till efterrättelse de anvisningar, som socialstyrelsen meddelar,
      5) att lämna kvitto å mottagen ersättning för läkarvård, resekostnad och läkarintyg samt att, då fråga är om utgift som skall ersättas av den allmänna försäkringen, vid utfärdande av kvitto noggrant följa av riksförsäkringsverket fastställt formulär jämte anvisningar,
      6) att, när någon avlidit, vilken läkaren vårdat under hans sista sjukdom, eller när modern eller barnet avlidit under förlossning, vid vilken läkaren hjälpt till, eller när läkaren efter inträffat dödsfall undersökt den avlidnes kropp, utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken,
      7) att enligt 71 § socialtjänstlagen (1980:620) samt 6 och 14 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall göra anmälan till socialnämnd eller länsstyrelse,
      8) att, om läkaren fastställt att döden har inträtt vid ett sådant dödsfall då dödsbevis och intyg om dödsorsaken enligt begravningslagen (1990:1144) inte skall lämnas av en sjukvårdsinrättning eller av en läkare som avses i 6, svara för att beviset och intyget utfärdas och därvid, om det behövs, ta initiativ till obduktion enligt obduktionslagen (1975:191),
      9) att, om förhållandena i fall som avses i 8 är sådana att en rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning av den döda kroppen behövs, så snart det kan ske anmäla dödsfallet till polismyndigheten i den ort, där den döda kroppen anträffats samt

10) att lämna annan läkare de uppgifter om en avliden person som denne behöver för att kunna utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken för den avlidne. Förordning (1991:817)

6 §

  har uphävts genom förordning (1992:962)

8 §

  har upphävts genom förordning (1975:105)

12 §

  Föreligger missförhållande i fråga om omgivningshygien, livsmedelshygien eller eljest i fråga om hälsoskyddet skall chefsöverläkare vid enhet i vilken ingår öppen vård utanför sjukhus anmäla förhållandet till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och till länsstyrelsen om missförhållandet inte avhjälps efter erinran.

Andra läkare vid samma enhet skall fästa chefsöverläkarens uppmärksamhet på sådana missförhållanden. Förordning (1991:1601)

13 §

  Finner en chefsöverläkare vid enhet i vilken ingår öppen vård utanför sjukhus anledning anta, att inom hans område förekommit
   1. sådant obehörigt föregivande av kompetens som läkare eller sådan obehörig utövning av läkaryrket som avses i 9 respektive 10 § lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.;
   2. hälsofarligt kvacksalveri eller annan förseelse mot lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område; eller
   3. olaga försäljning av läkemedel, narkotika eller dopningsmedel, skall han anmäla förhållandet till socialstyrelsen.

Andra läkare vid samma enhet skall fästa chefsöverläkarens uppmärksamhet på sådana missförhållanden. Förordning (1992:135)

16 §

  har upphävts genom förordning (1983:617)

17 §

  har upphävts genom förordning (1981:626)

18 §

  har upphävts genom förordning (1983:617)

19 §

  har upphävts genom förordning (1983:617)

20 §

  har upphävts genom förordning (1983:617)

Whoops, looks like something went wrong.