Kungörelse (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701)

20 av 31 paragrafer (65 %) har ändrats i kungörelse (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1696). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1963:439) om tillämpningen av läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701) upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1992:1752


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Vid tillverkning av läkemedel må användas endast varor, vilkas art eller sammansättning samt renhet och halt äro väl kända.

Det åligger den som tillverkar läkemedel att föra anteckningar för kontroll av att stadgandet i första stycket iakttages. Läkemedelsverket äger meddela närmare föreskrifter härom. Förordning (1990:548)

2 §

  Tillstånd att tillverka läkemedel meddelas av läkemedelsverket.
Tillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare och må avse visst eller vissa läkemedel eller dylika varor i allmänhet.

Ansökan om tillstånd skall åtföljas av uppgift om
      a) sökandens namn eller firma samt postadress;
      b) tillverknings- och lagerlokalernas belägenhet; samt
      c) såvida ansökan ej avser läkemedel i allmänhet, det eller de läkemedel som avses.

Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas och avskrift därav tillställas arbetarskyddsstyrelsen. Förordning (1990:548)

3 §

  Tillverkning av läkemedel annorstädes än på apotek skall förestås av en av läkemedelsverket godkänd föreståndare. Vid anläggning av större omfattning må särskilda föreståndare godkännas för olika avdelningar.

Som föreståndare må godkännas endast den, som med hänsyn till tillverkningens art och omfattning äger erforderliga teoretiska kunskaper och tillräcklig praktiskt erfarenhet och som i övrigt prövas lämplig.

Föreståndare skall tillse att tillverkningen bedrives på behörigt sätt i tekniskt avseende samt att bestämmelserna i läkemedelsförordningen ävensom de föreskrifter och beslut, som meddelas med stöd därav, iakttages i samband med tillverkningen. Förordning (1990:548)

6 §

  Tillstånd enligt 8 § 2 mom. c) läkemedelsförordningen att till riket införa läkemedel meddelas av läkemedelsverket. Tillstånd må meddelas endast den som styrker sig hava behov av varan i sin yrkesutövning för annat ändamål än sjukvård och som bedömes på ett betryggande sätt kunna handhava varan. Förordning (1990:548)

8 §

  Partihandel med läkemedel, som bedrives med stöd av särskilt tillstånd skall förestås av en av läkemedelsverket godkänd föreståndare.
Vid anläggning av större omfattning må särskilda föreståndare godkännas för olika avdelningar.

Som föreståndare må godkännas endast den, som med hänsyn till rörelsens art och omfattning äger erforderliga teoretiska kunskaper och tillräcklig praktiskt erfarenhet och som i övrigt prövas lämplig.

Föreståndare skall tillse att rörelsen bedrives under iakttagande av bestämmelserna i läkemedelsförordningen samt de föreskrifter och beslut som meddelas med stöd därav. Förordning (1990:548)

12 §

  Har ansökan gjorts om registrering av vara som farmacevtisk specialitet, äger läkemedelsverket, när särskilda skäl föreligga, medgiva att varan får försäljas till dess ansökningen slutligt prövats.
Förordning (1990:548)

13 §

  På särskild framställning får läkemedelsverket medge rätt till försäljning (licensförsäljning) av icke registrerad specialitet. Sådan framställning skall åtföljas av motivering av den som är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket. Medgivandet får förbindas med villkor för att förebygga skada.

Läkemedelsverket skall meddela närmare föreskrifter om försäljning av icke registrerade specialiteter. Förordning (1990:548)

14 §

  På framställning av tillverkare av farmacevtisk specialitet äger läkemedelsverket medgiva, att specialiteten användes såsom beståndsdel i läkemedel, som beredes på apotek för tillfället. Förordning (1990:548)

14 a §

  En anmälan om klinisk läkemedelsprövning skall innehålla en redovisning av den plan enligt vilken prövningen skall genomföras samt av den dokumentation som finns om läkemedlets egenskaper.
Läkemedelsverket meddelar ytterligare föreskrifter om prövningsplan och dokumentation. Förordning (1990:548)

15 §

  Ansökan om registrering av farmacevtisk specialitet skall göras av tillverkaren.

För varje specialitet skall göras särskild ansökan. Specialiteter, vilka innehålla samma verksamma beståndsdelar men skilja sig från varandra med avseende å läkemedelsform eller styrka, skola i registreringshänseende anses utgöra skilda specialiteter.

För utländsk tillverkare skall finnas här i riket bosatt ombud, som för tillverkarens talan hos läkemedelsverket. Förordning (1990:548)

17 §

  har upphävts genom förordning (1992:1696)

18 §

  Innan registreringsärende som avser bakteriologiskt preparat upptages till slutlig prövning, skall läkemedelsverket hava inhämtat yttrande från läkemedelsverkets kontrollant av bakteriologiska preparat, därest preparatet är avsett endast eller huvudsakligen för människor, samt eljest från lantbruksstyrelsens kontrollant av bakteriologiska preparat.

När särskild anledning föreligger därtill, skall läkemedelsverket före registrering av farmacevtisk specialitet pröva, huruvida uppgift om specialitetens sammansättning är riktig. Förordning (1990:548)

19 a §

  Den som har erhållit registrering av en farmacevtisk specialitet är skyldig att informera läkemedelsverket om sådana ändringar och nya rön beträffande specialiteten som kan vara av betydelse för registreringen. Förordning (1990:548)

20 §

  En registrerad farmacevtisk specialitets sammansättning får ändras efter medgivande av Läkemedelsverket. Medgivande får inte lämnas om specialiteten därigenom väsentligen förändras.

Beslut enligt första stycket gäller från den dag som Läkemedelsverket bestämmer. Sedan en tid av sex månader eller den längre tidsperiod som Läkemedelsverket bestämmer förflutit från nämnda dag, får specialiteten inte försäljas med annan sammansättning än den som anges i beslutet.

En förpacknings storlek får ändras efter anmälan till Läkemedelsverket.
Lag (1992:1696)

21 §

  Överlåter tillverkare av farmacevtisk specialitet tillverkningsrätten å annan eller anlitar utländsk tillverkare nytt ombud, skall anmälan därom ofördröjligen göras hos läkemedelsverket. I sistnämnda fall skall vid anmälan fogas fullmakt för det nya ombudet.
Förordning (1990:548)

22 §

  Vill registreringshavare att registrering skall upphöra att gälla, skall anmälan därom göras hos läkemedelsverket.

Registreringen upphör att gälla vid det kvartalsskifte som inträffar närmast efter det att ett år förflutit från det anmälan inkom.
Läkemedelsverket äger dock förordna att registreringen skall upphöra att gälla vid tidigare tidpunkt. Förordning (1990:548)

23 §

  Uppkommer fråga om återkallelse av registrering av viss specialitet skall läkemedelsverket, såvida ej särskilda omständigheter föranleda annat, bereda registreringshavaren tillfälle att, i den mån så kan ske, vidtaga rättelse.

Beslut om återkallelse träder omedelbart i kraft, såvida läkemedelsverket ej förordnar annat. Förordning (1990:548)

24 §

  Inom lokal, där läkemedel tillverkas, hållas i lager eller saluhållas, skall råda god ordning. Läkemdel skola förvaras så att förväxlingar undvikas och så att medlens fullgoda beskaffenhet icke äventyras.

Närmare föreskrifter om läkemedels förvaring på apotek meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1990:548)

26 §

  Vid inspektion av ett företag där läkemedel tillverkas eller eljest hanteras samt vid inspektion av ett av företaget anlitat laboratorium, där läkemedels egenskaper prövas, skall kontrolleras att verksamheten bedrivs under sådana förhållanden, som inte äventyrar en fullgod beskaffenhet av läkemedlen.

Särskilt skall tillses,
att föreståndaren utövar den faktiska tillsynen över verksamheten,
att tillverknings-, laboratorie-, lager- och expeditionslokaler är för ändamålet lämpade och att god ordning råder i lokalerna samt

att företagets och laboratoriets kontroll över tillverkningen respektive prövningen är betryggande.

Vid inspektionen kan även kontrolleras de uppgifter som har lämnats i ett ärende hos läkemedelsverket om klinisk prövning, registrering eller fortlöpande kontroll av läkemedel. Förordning (1990:548)

26 a §

  Läkemedelsverket meddelar bestämmelser om hur läkemedel som ej längre är avsett att användas skall oskadliggöras. Verket får också meddela föreskrifter om hur emballage eller redskap som har använts till läkemedel skall oskadliggöras eller annars handhavas för att motverka att kvarvarande rester av medlet orsakar skada. Förordning (1990:548)

Whoops, looks like something went wrong.