Lag (1963:537) om gravrätt m.m.

8 av 19 paragrafer (42 %) har ändrats i lag (1963:537) om gravrätt m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:956). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1963:537) om gravrätt m.m. upphävdes 1991-04-01 genom SFS 1990:1144


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Det åligger församling, eller om regeringen för särskilt fall så förordnat, borgerlig kommun att hålla allmän begravningsplats med erfoderligt antal gravplatser av vedertagen typ.

På regeringens prövning ankommer, huruvida och på vilka villkor enskild begravningsplats må anordnas.

Om anordnande, utvidgning eller väsentlig ändring av begravningsplatser finns särskilda bestämmelser. Lag (1988:956)

5 §

  Innehavare av begravningsplats skall låta upprätta gravkarta och föra gravbok i enlighet med vad regeringen förordnar. Lag (1980:127)

10 §

  Gravplats skall av gravrättsinnehavaren hållas i ordnat och värdigt skick

Råder å gravplats uppenbar vanvård och avhjälpes den ej inom ett år efter det upplåtaren förelagt gravrättsinnehavaren att sätta grav platsen i stånd, äger upplåtaren förklara gravrätten förverkad. Före läggande som nu sagts skall innefatta erinran om den sålunda stadgade påföljden. Är gravrättsinnehavaren ej känd eller vet man ej var han finnes, skall föreläggandet införas i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning; angivna tid av ett år skall i sådant fall räknas från den dag då kungörandet har skett.

Gravrätt må ej förklaras förverkad, om myndighet är ansvarig för grav platsens vård och underhåll. Lag (1977:697)

14 §

  Regeringen äger för särskilt fall förordna, att bestämmelserna i 6-12 §§ skola helt eller delvis vara tillämpliga å gravplatser inom enskild begravningsplats. Lag (1980:127)

15 §

  Underlåter innehavare av begravningsplats att fullgöra sina åligganden enligt denna lag eller med stöd därav meddelade bestämmelser, äger länsstyrelsen vid vite förelägga honom att vidtaga erforderlig rättelse.

Har gravrättsinnehavare försett grav med gravvård eller annan anordning i strid med vad upplåtaren föreskrivit, får länsstyrelsen, om det finns skäl till det, vid vite förelägga gravrättsinnehavaren att ta bort anordningen. Sådant föreläggande får även eljest meddelas, när det finns synnerliga skäl till det. Efterkoms ej vites föreläggande, får tingsrätten meddela handräckning för anordningens borttagande. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i 17 § handräckningslagen (1981:847). Lag (1981:858)

17 §

  Talan mot länsstyrelses beslut enligt 11 eller 16 § föres hos kammarrätten genom besvär. I samma ordning föres talan mot sådant beslut enligt 15 § som ej avser föreläggande för kommun med stöd av första stycket.

I övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna lag hos regeringen genom besvär. Lag (1980:127)

18 §

  Angående krematorium och eldbegängelse samt förfarandet med aska efter eldbegängelse gäller vad regeringen förordnar. Lag (1980:127)

19 §

  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om transport av stoft efter avlidna till eller från Sverige. Lag (1980:127)