Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

1 av 11 paragraf (9 %) har ändrats i förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss sedan utfärdandet (t.om. SFS 2003:678). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss upphävdes 2005-01-01 genom SFS 2004:1342


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


6 §

  Skatteverket skall medge anstånd med skattens fastställande tills avvecklingen av fideikommisset slutförts, om delägare i fideikommissboet eller boutredningsman gör framställning om det i samband med att fideikommiss- bouppteckningen ges in för registrering. Anstånd som nu sagts skall inte föranleda uppskov med bouppteckningens registrering.
Bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483) skall äga motsvarande tillämpning.

Vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt skall där angiven tid räknas från den tidpunkt då avvecklingen av fideikommisset är slutförd.
Lag (2003:678)

Whoops, looks like something went wrong.