Lag (1963:633) om biskopsval

11 av 20 paragrafer (55 %) har ändrats i lag (1963:633) om biskopsval sedan utfärdandet (t.om. SFS 1989:983). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1963:633) om biskopsval upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:301


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Innan en tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop tillsätts, skall val anställas för att upprätta förslag till tjänsten.

När en sådan tjänst blir ledig skall regeringen förordna om biskopsval.
Lag (1989:983)

2 §

  Val av andra biskopar än ärkebiskopen och val av biträdande biskop i Uppsala stift skall förrättas av en valkorporation som består av
   -- domkapitlets ledamöter,
   -- präster som vid tidpunkten för valet innehar i stiftet inrättade tjänster som domprost, kyrkoherde, komminister, stiftsadjunkt eller kontraktsadjunkt eller enligt förordnande uppehåller obesatta sådana tjänster,
   -- särskilt utsedda elektorer för stiftets lekmän.

I stift där det finns diakonianstalter, ingår i valkorporationen dessutom de präster som vid tidpunkten för valet är anställda som föreståndare för sådana anstalter. Lag (1989:983)

3 §

  Val av ärkebiskop förrättas dels i Uppsala stift av en valkorporation, som är sammansatt på sätt stadgas i 2 §, dels i övriga stift av domkapitlen, vart och ett såsom en valkorporation.

I Uppsala stift ingår i valkorporationen också de valda ordinarie ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse som inte ingår i någon annan valkorporation. Lag (1988:1550)

6 §

  Består ett pastorat av en enda församling, skall elektorerna och deras suppleanter väljas av kyrkofullmäktige eller av kyrkorådet om kyrkofullmäktige inte finns.

Består ett pastorat av två eller flera församlingar, skall elektorerna och deras ersättare väljas av kyrkofullmäktige eller församlingsdelegerade i pastoratet. Om det inte finns kyrkofullmäktige eller församlingsdelegerade i pastoratet, skall valet i stället förrättas gemensamt av de kyrkoråd som finns i församlingarna i pastoratet. Valet skall ske inför ordföranden i kyrkorådet i den av församlingarna som har det största antalet röstberättigade kyrkomedlemmar.

I valet av elektorer får inte delta präster som ingår i valkorporationen vid biskopsvalet. Lag (1988:1550)

10 §

  Valet förrättas av domkapitelsledamöter i domkapitlet och av övriga röstberättigade inom varje kontrakt inför kontraktsprosten.

I valet inom varje kontrakt deltar de röstberättigade prästerna inom kontraktet och elektorerna för lekmännen i kontraktets pastorat.

Stiftsadjunkter, föreståndare för diakonianstalter samt i 3 § avsedda ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse deltar i valet i det kontrakt där stiftets domkyrka är belägen.

Präster, som på grund av laga förfall inte kan infinna sig vid valet, får före valet sända in sina valsedlar till kontraktsprosten i det kontrakt där de har rösträtt.

Ledamöter av domkapitlet får delta endast i valet i domkapitlet.
Lag (1988:1550)

11 §

  Vid biskopsval äger envar väljande en röst.

Vid valet skola användas valsedlar av vitt papper utan kännetecken samt särskilda valkuvert.

Varje väljande skall på sin valsedel nämna de tre till biskopstjänst behöriga personer, som han anser vara till det lediga ämbetet de skickligaste. Namnen skola uppföras i följd, det ena under det andra.
Lag (1989:983)

14 §

  Vid val av ärkebiskop upprättar domkapitlet i Uppsala för varje valkorporation en förteckning, i ordningsföljd efter rösttalen, på de tre, som vid korporationens val fått högsta rösttal. Vid lika rösttal skiljes genom lottning.

De på varje förteckning uppförda åsättas vad gäller valet i Uppsala stift röstvärdena 6, 3 och 2 samt i övrigt röstvärdena 1, 1/2 och 1/3 efter den ordningsföljd, i vilken de uppförts.

På förslag till ärkebiskopstjänsten uppför domkapitlet de tre, som fått högsta sammanlagda röstvärde. Vid lika röstvärde skiljes genom lottning, i den mån så fordras för bestämmande av vilka som skola uppföras på förslaget. Lag (1989:983)

15 §

  Upprättat förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst skall genast kungöras genom anslag. Lag (1989:983)

18 §

  Besvär anföras hos kammarrätten. Besvärshandlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag förslaget blivit kungjort genom anslag.
Lag (1975:1324)

19 §

  Har, sedan förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst upprättats, någon av de på förslaget uppförda avlidit, blivit obehörig till ämbetet eller anmält, att han ej önskar bli utnämnd till ämbetet, äger regeringen förordna om nytt biskopsval. Lag (1989:983)

20 §

  har upphävts genom Lag (1975:1324)

Whoops, looks like something went wrong.