Förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.

7 av 9 paragrafer (78 %) har ändrats i förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:1556). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m. upphävdes 1994-10-01 genom SFS 1994:956


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Med alkoholhaltigt läkemedel förstås i denna förordning läkemedel som innehåller mer än 1,8 viktprocent etylalkohol och för vilket läkemedelslagens (1992:859) bestämmelser gälla. Förordning (1992:1556)

2 §

  Från apotek må, med i 3 § nämnt undantag, alkoholhaltigt läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent etylalkohol, ävensom teknisk sprit säljas eller eljest utlämnas, förutom till annat apotek, endast efter ordination eller beställning av person, som är behörig att utöva läkar-, tandläkar- eller veterinäryrket. Förordning (1977:304)

3 §

  Alkoholhaltigt läkemedel, som på grund av sitt innehåll i övrigt kan antagas icke giva anledning till missbruk i berusningssyfte, må i enlighet med de föreskrifter läkemedelsverket meddelar utlämnas från apotek utan hinder av bestämmelserna i 2 §.

Föreligger beträffande alkoholhaltigt läkemedel av annat slag än som avses i 2 § anledning till antagande, att läkemedlet kan missbrukas i berusningssyfte, ankommer det på läkemedelsverket att utfärda särskilda föreskrifter rörande försäljning och utlämnande. Förordning (1990:549)

4 §

  Sådan ordination eller beställning av teknisk sprit, som sägs i 2 §, må gälla endast absolut alkohol, koncentrerad sprit och utspädning därav eller denaturerad sprit.

Ordination må icke avse annat än utvärtes bruk eller desinfektion av instrument. Beställning må icke avse annat än utvärtes bruk, desinfektion av instrument eller laboratorieändamål i beställarens yrkesutövning.

Spriten må icke utlämnas, om särskild anledning föreligger till antagande att den är avsedd för annat ändamål än som sägs i andra stycket. Förordning (1977:304)

5 §

  Föreligger grundad anledning till antagande att läkare, tandläkare eller veterinär missbrukat behörighet att ordinera eller beställa alkoholhaltigt läkemedel eller teknisk sprit, äger hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständigheterna antingen förbjuda utlämnande av sådant läkemedel eller teknisk sprit på ordination eller beställning av läkaren, tandläkaren eller veterinären eller föreskriva särskilda begränsningar i fråga om utlämnandet.

Ett beslut enligt första stycket skall gälla fastän det har överklagats, om hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inte beslutar annorlunda.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att göra anmälan i ärenden som avses i första stycket och om handläggning av sådana ärenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 6 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Förordning (1987:1006)

7 §

  De övriga föreskrifter rörande här ifrågavarande försäljning av alkoholhaltigt läkemedel och teknisk sprit, som kunna finnas erforderliga för att hindra missbruk, meddelas av läkemedelsverket.
Förordning (1990:549)

9 §

  Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 5 § får överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Läkemedelsverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Bestämmelser om rätt för riksdagens ombudsmän och för justitiekanslern att söka ändring i beslut enligt 5 § första stycket finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn. Talan skall väckas inom fyra veckor från det beslutet har meddelats. Förordning (1990:549)

Whoops, looks like something went wrong.