Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel

3 av 3 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1171). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel upphävdes 1998-05-01 genom SFS 1998:140


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


1 §

  Ett ärende angående mottagande för statens räkning av gåvo- eller donationsmedel skall, om inte annat följer av andra stycket, avgöras av den myndighet som är redovisningsskyldig för medlen om dessa tas emot.

Om en gåva eller en donation utgörs av jord eller byggnad eller om mottagandet i annat fall kan antas medföra framtida kostnader för staten, skall ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Detta behöver dock inte ske, om de framtida kostnaderna endast utgörs av lönekostnadspålägg enligt 3 § och staten får ersättning för dessa kostnader. */k/ Förordning (1991:1171)

2 §

  En myndighet som tar emot en gåva eller donation skall underrätta riksrevisionsverket om mottagandet. En kopia av gåvohandlingen, donationsurkunden eller annan liknande handling skall bifogas underrättelsen. */k/ Förordning (1991:1171)

3 §

  Belopp motsvarande lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, som belöper på sådan lön eller annan ersättning som betalas med gåvo- eller donationsmedel, skall för varje budgetår senast den 30 juni krediteras den i statsbudgeten uppförda inkomsttiteln */k/ Statliga pensionsavgifter, netto. Förordning (1991:1171)

Whoops, looks like something went wrong.