Expeditionskungörelse (1964:618)

18 av 29 paragrafer (62 %) har ändrats i expeditionskungörelse (1964:618) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:1887). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Expeditionskungörelse (1964:618) upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1992:191


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Med domstol avses i denna kungörelse allmän domstol samt, om inte annat sägs, inskrivningsmyndighet, sjöfartsregistret och konkursdomare.
Förordning (1987:656)

3 a §

  Såvitt angår avgift för sådan kopia, avskrift eller utskrift av allmän handling som avses i 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen skall Avdelning I i bilagan till denna kungörelse tillämpas även av de myndigheter, utom riksdagens myndigheter och allmänna advokatbyråer, som är undantagna från kungörelsen genom 1 och 3 §§. Detta gäller dock bara om något annat inte följer av en förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen. Förordning (1991:805)

5 §

  Expeditionsavgifter skall betalas för de expeditioner och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista /k/ (Bilaga). /-k/

Om en avgift skall beräknas efter antalet sidor, tas avgiften ut för varje påbörjad sida. Förordning (1987:656)

6 §

  Om en expedition innehåller beslut om tillstånd, dispens eller liknande, skall avgift tas ut även när beslutet efter överklagande meddelas av högre myndighet. Avgift får dock inte tas ut mer än en gång i samma ärende.

Avser samma expedition flera tillstånd, dispenser eller andra sådana beslut, beräknas avgiften endast för det beslut som drar den högsta avgiften, om inte annat särskilt angetts.

För en expedition, som innehåller beslut om förlängning eller överlåtelse av tillstånd, dispens eller liknande, tas samma avgift ut som för beslut som avses i första stycket.

Avgift tas inte ut för avvisnings-, avskrivnings- eller avslagsbeslut.
Förordning (1987:656)

7 §

  Avgiften fastställs av den myndighet som utfärdar expeditionen.
Förordning (1987:656)

8 §

  Fria från avgift är
   1. staten; såvitt avser utskrifter av upptagning för automatisk databehandling dock endast om det särskilt har föreskrivits,
   2. kommuner och landstingskommuner, dock inte för expeditioner under rubrikerna Folkbokföring m. m. samt Skatter och allmänna avgifter,
   3. utländska myndigheter i ärenden enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge ang. verkställighet av straff m.
m.,
   4. allmänna försäkringskassor samt hushållningssällskap med stadgar som fastställts av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer,
   5. överförmyndare,
   6. misstänkta eller deras försvarare och målsägande eller målsägandebiträde i fråga om avskrift av protokoll eller anteckning vid förundersökning eller annan utredning av polis- eller åklagarmyndighet i anledning av brott,
   7. de som i mål eller ärende begär ersättning av allmänna medel, beträffande skriftligt besked om beslut i ersättningsfrågan,
   8. enskilda parter i ärenden som avses i lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,
   9. åklagare.

Medellösa personer är fria från avgift för erforderliga expeditioner. Förordning (1988:612)

9 §

  Avgifter skall inte tas ut i mål eller ärenden om
   1. utlämnande av allmän handling,
   2. gåvoskatt och stämpelskatt,
   3. förklaring som avses i 1 eller 5 § kungörelsen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken,
   4. förordnande eller entledigande av stämningsman, god man vid lantmäteriförrättning, medlare enligt lagen (1973:650) om medling mellan samlevande, nämndeman eller den som mot ersättning av allmänna medel biträder part eller myndighet,
   5. avläggande av ed eller försäkran, som är föreskriven för tjänst eller uppdrag,
   6. betalning enligt lagen (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs.

För expeditioner som på begäran utfärdas till annan än part tas avgift ut även i fall som avses i första stycket. Förordning (1987:656)

10 §

  Avgiftsfriheten enligt 8 § första stycket 2--6 eller enligt 9 § första stycket föreligger till dess myndigheten avgjort målet eller ärendet. Expeditioner som utfärdas endast på begäran skall även därefter utlämnas avgiftsfritt, om de begärs innan tiden för att överklaga har gått ut eller, i fall då avgörandet inte får överklagas, inom två veckor från det avgörandet vunnit laga kraft.

Endast om det finns särskilda skäl kan den som enligt 8 eller 9 § har rätt att erhålla expeditioner utan avgift, avgiftsfritt få ut mer än ett exemplar av dessa. Förordning (1987:656)

11 §

  Den som är sökande hos myndighet är skyldig att lösa sådan expedition för vilken avgift skall tas ut enligt avdelning II i avgiftslistan.

I övriga fall skall expeditionen lösas av den som har begärt denna.
Förordning (1987:656)

13 §

  Myndigheter får inte utan särskilda skäl begära bevis om förhållanden som framgår av fastighetsbok, tomträttsbok, fastighetsregister, skeppsregistret, skeppsbyggnadsregistret, båtregistret, rotel, diarium eller annan sådan handling hos myndigheten.
Förordning (1987:656)

16 §

  Varje expedition skall förses med en anteckning om expeditionsavgiften. Skall det med hänsyn till 9 a § eller 37 § rättshjälpslagen (1972:429) inte erläggas någon avgift, skall på expeditionen skrivas ordet "rättshjälp". Skall avgift av någon annan orsak inte erläggas, skall det på expeditionen skrivas orden "utan avgift".

Skall avgift erläggas för en avskrift som skall användas vid aktbildning eller delgivning eller annars för en expedition som inte tillställs den avgiftsskyldige, skall avgiften antecknas på någon annan expedition, om en sådan tillställs denne. På den kvarliggande handlingen görs en påskrift att avgiften har antecknats på den andra handlingen. Förordning (1979:964)

17 §

  I mål eller ärende vid domstol skall en expedition tillhandahållas inom en vecka från den dag till vilken den handling som innefattas i expeditionen hänför sig. I fråga om expeditioner av domar eller slutliga beslut i vissa fall finns särskilda bestämmelser.

Hos inskrivningsmyndighet skall expedition som utfärdas för part tillhandahållas inom två veckor från den inskrivningsdag då ärendet behandlades.

Hos sjöfartsregistret skall expedition i registerärende eller båtregisterärende och utdrag ur skeppsregistret, skeppsbyggnadsregistret och båtregistret tillhandahållas ofördröjligen efter det att samtliga ärenden, som skall tas upp samma dag, blivit slutligt databehandlade eller införda på tillfälligt upprättat registerupplägg. Utan hinder av vad nu sagts skall på särskild begäran, om det finns skäl till det, expedition i registerärende tillhandahållas eller utdrag ur skeppsregistret eller skeppsbyggnadsregistret utfärdas samma kalenderdag som ärendet handlagts eller som begäran om utdraget framställts.

Kan en expedition till följd av särskilda omständigheter inte färdigställas inom den angivna tiden, skall den tillhandahållas så snart det kan ske. I sådant fall skall den för vilken expeditionen utfärdas om möjligt underrättas om dagen då expeditionen kommer att tillhandahållas.
Förordning (1987:1116)

21 §

  En handling som har getts in i ett mål eller ärende får inte återlämnas förrän målet eller ärendet har avgjorts. Om originalhandlingen i ett sådant fall inte finns hos en myndighet får återlämnandet förenas med villkor om att bestyrkt kopia av handlingen ges in. Har målet eller ärendet avgjorts av domstol, får handlingen inte återlämnas innan avgörandet vunnit laga kraft, om inte domstolen medger det och bestyrkt kopia ges in eller redan finns bland handlingarna.
Förordning (1991:1887)

22 §

  Avgift för expeditioner skall betalas inom en månad efter det att expeditionerna färdigställdes.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheter avkräva beställaren av en expedition avgiften helt eller delvis i förskott. Därvid skall ett kvitto lämnas på det belopp som har betalats.

Expeditioner får inte lämnas ut förrän avgiften har betalats.
Föreskrifter om undantag från detta får meddelas av riksskatteverket.
Förordning (1987:656)

23 §

  Expeditionsavgift tillfaller statsverket. Förordning (1975:36)

24 §

  Som bevis på att avgiften har betalats skall den avgiftsbelagda handlingen förses med stämpel.

Riksskatteverket får efter samråd med riksrevisionsverket besluta om undantag från skyldigheten att förse handlingar med stämpel.

Om tillhandahållande av stämplar samt om uppbörd och redovisning gäller i övrigt särskilda bestämmelser. Förordning (1987:656)

26 §

  En myndighets beslut i fråga om avgift får överklagas hos riksskatteverket. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom ett år från den dag då avgiften betalades. Expeditionen skall bifogas skrivelsen. Återbetalning skall antecknas på expeditionen.

Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till riksskatteverket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång. Förordning (1987:656)

28 §

  Mot riksskatteverkets beslut enligt 26 eller 27 § må talan ej föras. Kungörelse (1971:294).


Övergångsbestämmelser

1986:707

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om bevis om förvärv av svenskt medborgarskap som utfärdas efter anmälan eller ansökan som gjorts före den 1 november 1986 gäller fortfarande äldre bestämmelser. Förordning (1986:799)

Whoops, looks like something went wrong.