Stämpelförordning (1964:619);

36 av 38 paragrafer (95 %) har ändrats i stämpelförordning (1964:619); sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:457). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Stämpelförordning (1964:619); upphävdes 1992-07-01 genom SFS 1992:191


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt expeditionskungörelsen (1964:618) och förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457)

2 §

  Stämpelbeläggning av handling sker genom att stämpelmärke sätts på handlingen.

Beslutar riksskatteverket om undantag enligt 24 § expeditionskungörelsen (1964:618), skall verket meddela erforderliga föreskrifter. Förordning (1979:1061)

3 §

  Riksskatteverket förordnar vilka valörer av stämpelmärken som skall finnas.

Stämpelmärken skall av postverket tillhandahållas myndighet som skall stämpelbelägga handling. Förordning (1984:407)

4 §

  Myndighet som skall stämpelbelägga handling eller som av domstolsverket medgetts rätt att förse ansökan vid domstol med stämpel får mot betalning stämpelmärken från postanstalt eller i annan ordning som postverket föreskriver.

Domstolsverket skall underrätta postverket om medgivande för myndighet att förse ansökan vid domstol med stämpel. Förordning (1984:407)

5 §

  har upphävts genom förordning (1975:37)

6 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

7 §

  Stämpelbeläggningen bör ske med så få märken som möjligt.

Stämpelmärke sätts på handling som utlämnas till den betalningsskyldige.
Stämpelmärke som avser ansökningsavgift enligt 5 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna sätts på det exemplar av ansökningen som ligger kvar hos domstolen eller myndigheten.

Skall avgift tas ut för en avskrift som skall användas vid aktbildning eller delgivning eller annars för en expedition som inte lämnas till den betalningsskyldige, skall stämpelbeläggningen ske på en annan expedition, om sådan utfärdas.

Stämpelmärke som avser avgift för avtryckskortregister sätts på en särskild handling med vilken registret överlämnas till beställaren. En sådan handling skall innehålla uppgift om det antal kort registret omfattar. Förordning (1987:457)

8 §

  Stämpelmärke makuleras genom påteckning, stämpling eller perforering med angivande av datum för makuleringen. Påteckningen, stämplingen eller perforeringen skall göras delvis på stämpelmärket och delvis på handlingen.

Om en statlig myndighet har fått tillstånd enligt 5 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna att själv förse en ansökan med stämpel, skall den domstol till vilken ansökan inges makulera stämpeln. Förordning (1987:457)

9 §

  Om stämpelmärken, som en myndighet har erhållit mot betalning, inte har tagits i anspråk för avsett ändamål och myndigheten beräknar att de inte heller kommer till användning inom en nära framtid, skall riksskatteverket ersätta myndigheten det betalda beloppet mot att märkena avlämnas.

Bestämmelsen i första stycket gäller även när ett stämpelmärke blivit obrukbart för sitt ändamål, satts på en felaktigt utskriven handling eller använts oriktigt. Stämpelmärke på en underskriven expedition får inlösas i samma ordning, om expeditionen inte begagnats för sitt ändamål eller om betalning för expeditionen inte har kunnat erhållas.
Förordning (1984:407)

10 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

11 §

  Avskrivna stämpelmärken och sådana inlösta stämpelmärken som är obrukbara skall förstöras av riksskatteverket. Förordning (1984:407)

12 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

13 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

14 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

15 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

16 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

17 §

  Efter varje månads utgång skall postverket lämna uppgift till riksskatteverket om sammanlagda värdet av utlämnade stämpelmärken och om beloppet av influtna stämpelmedel.

Postverket skall senast den 31 mars varje år lämna redogörelse till riksskatteverket över postverkets förvaltning av stämpelmärken och stämpelmedel under föregående år. Förordning (1984:407)

19 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

20 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

21 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

22 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

23 §

  Domstolsverket skall utöva tillsyn över uppbörd och redovisning av avgifter som domstolarna tar ut enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457)

24 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

25 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

26 §

  har upphävts genom förordning (1979:1061)

27 §

  har upphävts genom förordning (1982:1017)

28 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

29 §

  Om skyldighet att lämna skriftlig erinran angående avgift för expedition gäller bestämmelserna i 25 § expeditionskungörelsen (1964:618). Förordning (1984:407)

30 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

31 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

32 §

  har upphävts genom förordning (1982:466)

33 a §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

34 §

  har upphävts genom förordning (1975:37)

35 §

  Postverket meddelar närmare föreskrifter om försäljning av stämpelmärken från verket samt om uppbörd och redovisning av därvid influtna stämpelmedel.

Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av avgifter enligt förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna meddelas av domstolsverket. I övrigt meddelar riksskatteverket de föreskrifter som fordras för tillämpningen av denna förordning i vad den avser tillhandahållande av stämpelmärken samt uppbörd och redovisning av stämpelmedel. Innan föreskrifter enligt detta stycke meddelas skall, om det behövs, samråd ske med riksrevisionsverket. Förordning (1987:457)

36 §

  har upphävts genom förordning (1984:407)

37 §

  Med inskrivningsmyndighet avses i denna förordning även sjöfartsregistret. Förordning (1984:407)