Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m.

14 av 21 paragrafer (67 %) har ändrats i kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1988:1492). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1964:635) angående underrättelse om dom i vissa brottmål m.m. upphävdes 1991-01-01 genom SFS 1990:893


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Har tilltalad som avses i 1 § dömts till fängelse, skall vid avskrifterna av domen fogas ett exemplar av personbevis samt, i förekommande fall, ett exemplar av berättelse över personundersökning, av läkarintyg som avgivits enligt 7 § lagen (1964:542) om personundersökning i brottmål, av utlåtande över verkställd rättspsykiatrisk undersökning och av yttrande av skyddskonsulent. Sänds domsbevis, skall handlingarna fogas vid detta.

Bestämmelserna i första stycket gäller även, när domstolen ålagt förvandlingsstraff för böter. Förordning (1983:362)

3 §

  Döms tilltalad, som inte är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt, till fängelse, skall två avskrifter av domen och skiljaktig mening, där sådan förekommit, så snart det kan ske och senast inom en vecka efter dess meddelande sändas till kriminalvårdsstyrelsen.

Bestämmelserna i första stycket gäller även i fråga om dom eller beslut, varigenom domstolen
   1. förklarar villkorligt medgiven frihet helt eller delvis förverkad;
   2. förordnar att tidigare ådömt fängelsestraff skall avse ytterligare brott; eller
   3. ålägger förvandlingsstraff för böter eller förordnar att tidigare ålagt förvandlingsstraff skall avse även ytterligare böter.

Vid avskrifter av dom eller beslut som sänds enligt första eller andra stycket skall fogas handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Har personundersökning eller rättspsykiatrisk undersökning icke ägt rum, skall, om ej endast är fråga om förvandlingsstraff, i stället bifogas avskrift av akten i målet, såvitt angår den dömdes personliga förhållanden. Förordning (1983:362)

4 §

  Döms tilltalad som inte är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt till fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken och förordnar domstolen därvid att domen skall gå i verkställighet utan hinder av att den inte vunnit laga kraft, skall de handlingar som avses i 3 § första och tredje styckena sändas till kriminalvårdsstyrelsen samma dag. I stället för domen får domsbevis sändas, varvid 1 § andra stycket tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (1984:398)

6 §

  Meddelas villkorlig dom, skall underrättelse om domen, avfattad enligt formulär som fastställs av domstolsverket, skyndsamt sändas till den dömde i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Sådan underrättelse fordras dock inte, när överrätt fastställer underrätts dom. Förordning (1979:697)

7 §

  När en dom på skyddstillsyn meddelas, skall skyddskonsulenten underrättas samma dag. I fråga om en dom av högre rätt som innebär att en överklagad dom på skyddstillsyn skall stå fast gäller detta bara om det i sistnämnda dom har förordnats om anstånd med övervakningen. Motsvarande gäller i fråga om ett annat avgörande av högre rätt av sådan innebörd.

Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att en dom på skyddstillsyn eller ett annat avgörande av högre rätt som innebär att ådömd skyddstillsyn skall stå fast har meddelats skall till skyddskonsulenten sändas
   1. två avskrifter av domen eller beslutet,
   2. ett exemplar av de handlingar, som enligt 2 § skall bifogas domen eller domsbeviset, och
   3. avskrift av övriga handlingar i målet, i den mån det behövs för att skyddskonsulenten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

Har skyddstillsyn förenats med föreskrift om särskild behandlingsplan och har den som skall svara för behandlingen med stöd av 28 kap. 6 § andra stycket brottsbalken ålagts att göra anmälan till åklagaren och skyddskonsulenten om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen, skall underrättelse enligt första stycket och handlingar som avses i andra stycket även sändas till den som skall ansvara för behandlingen.

Om högre rätt förordnar att vidare verkställighet av en dom på skyddstillsyn inte får äga rum, upphäver eller undanröjer en sådan dom eller dömer till annan påföljd, skall skyddskonsulenten underrättas samma dag. Så snart det kan ske och senast inom en vecka efter det att domen eller beslutet har meddelats skall två avskrifter härav sändas till skyddskonsulenten.

Har den dömde hemvist i stat som anges i 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet skall, sedan domen har vunnit laga kraft mot den dömde i vad gäller den ådömda påföljden, de handlingar som anges i andra stycket jämte uppgift om att domen har vunnit laga kraft sändas till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:1012)

8 §

  När dom eller beslut meddelats av överrätt, behöver denna ej jämte avskrift av domen eller beslutet sända sådana handlingar som tidigare skolat sändas av underrätt.

Har i fråga om någon, som inte är häktad eller annars intagen i kriminalvårdsanstalt, högre rätt ändrat en dom eller ett beslut som avses i 3 §, skall en avskrift av den högre rättens dom eller beslut genast sändas till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1983:362)

9 §

  har upphävts genom lag (1981:246)

10 §

  Har domstol angående tilltalad, som är villkorligt frigiven eller dömd till skyddstillsyn, meddelat dom eller beslut, som rör den tidigare ådömda påföljden, eller eljest dömt honom till annan påföljd än böter, skall avskrift av domen eller beslutet sändas till den skyddskonsulent som ansvarar för övervakningen eller, om övervakningen har upphört, sist har ansvarat för denna. I förekommande fall skall underrättelse också sändas till den som ansvarar för behandling som avses i 7 § tredje stycket. Förordning (1987:1012)

11 §

  har upphävts genom förordning (1987:190)

12 §

  Om en domstol förordnar om överlämnande till vård inom socialtjänsten med stöd av 31 kap. 1 § brottsbalken, skall en avskrift av domen samma dag sändas till socialnämnden.

Förordnas om överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall med stöd av 31 kap. 2 § brottsbalken, skall en avskrift av domen samma dag sändas till länsstyrelsen. I fråga om den som är intagen i ett hem som avses i 22 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall skall en avskrift sändas också till styrelsen för hemmet. Domstolen får i stället lämna en underrättelse om målets utgång, såvitt rör den dömde. I ett sådant fall skall avskriften sändas inom en vecka efter domens meddelande.

Förordnas om överlämnande till öppen psykiatrisk vård, skall avskrift av domen så snart det kan ske och senast inom en vecka efter dess meddelande sändas till hälso- och sjukvårdsnämnden i den landstingskommun eller den kommun där den dömde är bosatt.

Vid avskrift av dom som sänds enligt tredje stycket skall fogas handlingar i enlighet med föreskrifterna i 2 §. Förordning (1988:1492)

15 §

  Har dom eller beslut av hovrätt avkunnats på hovrättsting eller vid särskilt sammanträde på annan ort än den, där hovrätten har sitt säte, skall den tid av en vecka, som anges i 1, 3, 7, 12 och 13 §§, räknas från tingets eller sammanträdets slut. I de fall som avses i 3 § skall hovrätten, om det vid domens eller beslutets avkunnande kan beräknas att avskrifterna kommer att sändas senare än en vecka därefter, samma dag sända domsbevis till kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (1987:190)

16 §

  Meddelar domstol dom eller beslut i brottmål, som rör ansvar för brott, varigenom en krigsman åsidosatt vad han skall iaktta i tjänsten, och är krigsmannen inte häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, skall domstolen genast delge honom avskrift av domen eller beslutet samt skiljaktig mening, där sådan förekommit.

Vad som sägs i första stycket skall också tillämpas, om den tilltalade är arbetstagare som omfattas av lagen (1976:600) om offentlig anställning och målet rör sådant i tjänsteutövningen begånget brott som avses i 20 kap. 1--3 §§ brottsbalken eller annat brott, varigenom arbetstagaren åsidosatt åliggande i tjänsteutövningen och för vilket fängelse är stadgat.

Avskrift av dom eller beslut som avses i andra stycket skall så snart det kan ske sändas till den myndighet som den tilltalade lyder under samt, beträffande arbetstagare som avses i 15 kap. 4 § lagen om offentlig anställning, även till statens ansvarsnämnd.

Bestämmelsen i tredje stycket skall också tillämpas i fråga om beslut, varigenom förordnas att arbetstagare som avses i andra stycket skall häktas.

Skiljes någon genom dom från allmänt uppdrag med stöd av 20 kap. 4 § brottsbalken, skall avskrift av domen så snart det kan ske sändas till församling, nämnd eller annan allmän inrättning som uppdraget avsett. Förordning (1987:190)

17 §

  Har avskrift av dom eller beslut av hovrätt eller underrätt sänts enligt 3, 8, 10, 12 eller 13 §, 16 § tredje eller femte stycket eller 16 a §, skall domstolen, sedan tid för talan mot domen eller beslutet utgått, i samma ordning meddela, huruvida den dömde eller den mot vilken talan enligt 16 a § riktats fullföljt talan mot domen eller beslutet i den del varom här är fråga. Detsamma gäller när avskrift av en dom på skyddstillsyn har sänts enligt 7 § andra stycket, om det i domen har förordnats att övervakningen skall anstå till dess domen har vunnit laga kraft mot den dömde. Förordning (1987:190)

20 §

  Har den dömde i fall som avses i 1 eller 3 § dömts till fängelse i mer än två månader, skall domstolen inom två veckor till den myndighet, dit avskrift av domen skall sändas, även sända avskrift av akten i målet, i den mån det behövs för att myndigheten skall få kännedom om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet. Förordning (1983:362)

Whoops, looks like something went wrong.