Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m.

4 av 10 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:267). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1964:64) om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig m.m. upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1994:1720


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2 -- 9 §§ träda i tillämpning. Då kriget upphört, förordnar regeringen senast före avslutandet av den riksdagssession, som börjar näst efter krigets slut, att bestämmelserna icke vidare skola tillämpas; dock skall vad nu sagts ej gälla i den mån bestämmelserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av förordnande enligt andra eller tredje stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen förordna, att nämnda bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventyr att det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess prövning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke inom två månader från det underställningen skett gillat av riksdagen, är det förfallet. Upphör krigsfaran, upphäver regeringen meddelat förordnande inom en månad.

Hava under krig, vari riket befunnit sig bostäder förstörts i större omfattning, äger regeringen med riksdagens samtycke förordna, att vad i 2 -- 9 §§ stadgas skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga tillämpning. Lag (1978:267)

6 §

  För skada, som uppkommit å upplåten bostad eller utrustning till följd av upplåtelsen, är den skadelidande, om skadan ej är att anse såsom ringa, berättigad till skälig ersättning av statsmedel.

Anspråk på ersättning prövas och ersättningen gäldas i den ordning som är föreskriven i fråga om ersättning för skada å egendom, vilken tagits i anspråk enligt förfogandelagen (1978:262). Lag (1978:267)

9 §

  Talan mot beslut av beredskapsnämnd om ersättning, som skall utgå efter taxa, föres genom besvär hos lokal värderingsnämnd. Mot annat av kommun meddelat beslut enligt denna lag föres talan genom besvär hos länsstyrelsen; klagan må dock ej föras över anvisning av inkvarteringsbostad.

Talan mot beslut av lokal värderingsnämnd föres hos riksvärderingsnämnden.

Över beslut, som meddelats av civilförsvarsmyndighet enligt denna lag, ävensom över länsstyrelsens eller riksvärderingsnämndens beslut må klagan ej föras.

Av beredskapsnämnd meddelat återkallelsebeslut enligt 2 § eller föreläggande, som meddelats med stöd av 3 §, skall, om så bestämts i beslutet eller föreläggandet, lända till efterrättelse utan hinder av anförda besvär. Lag (1978:267)

10 §

  har upphävts genom lag (1978:267)

Whoops, looks like something went wrong.