Kommunala beredskapskungörelse (1964:722)

10 av 10 paragrafer (100 %) har ändrats i kommunala beredskapskungörelse (1964:722) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:166). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kommunala beredskapskungörelse (1964:722) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:128


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-06


1 §

  har upphävts genom förordning (1986:1053)

2 §

  har upphävts genom förordning (1985:475)

3 §

  har upphävts genom förordning (1985:475)

4 §

  har upphävts genom förordning (1985:475)

5 §

  Kommun eller landstingskommun som enligt 5 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap har fått bistånd i form av personal skall svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (1977:418)

6 §

  Berörda centrala myndigheter skall efter erforderligt samråd sinsemellan samt med överstyrelsen för civil beredskap, var och en för sitt verksamhets- område meddela allmänna råd för den planläggning och de andra förberedelser som kommuner och landstingskommuner skall vidta enligt 6 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap.

Innan länsstyrelsen meddelar förordnande enligt 6 § lagen om kommunal beredskap, skall vederbörande centrala myndighet och överstyrelsen för civil beredskap höras. Förordning (1986:1053)

7 §

  Beslut enligt 12 § lagen (1964:63) om kommunal beredskap meddelas av länsstyrelsen. Förordning (1993:246)

8 §

  har upphävts genom förordning (1986:1053)

9 §

  Socialstyrelsen skall redan i fred övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens samt det civila hälsoskyddets krigsorganisation och utfärda sådana föreskrifter som fordras för att denna skall få en samordnad inriktning i krig. Därvid har styrelsen att anskaffa materiel för den civila hälso- och sjukvårdsberedskapen samt svara för förvaring, vård och underhåll av denna materiel om inte annat bestämts.

Socialstyrelsen samordnar rikets förberedelser för försörjningen med läkemedel och sjukvårdsmateriel i krig och biträder därvid överstyrelsen för civil beredskap vid handläggningen av försörjningsfrågor på hälso- och sjukvårdens område. Socialstyrelsen skall även sörja för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom hälsoskyddet för tillgodoseende av krigsorganisationens behov.

Socialstyrelsen leder i krig centralt under regeringen den civila hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får därvid med hänsyn till behovet inom en särskild del av riket eller inom en viss verksamhetsgren av den civila hälso- och sjukvården i krig besluta om utnyttjande av vårdplatser och förflyttning av personal, patienter och förnödenheter samt i övrigt bestämma om de civila hälso- och sjukvårdsresursernas utnyttjande. Motsvarande befogenhet tillkommer inom varje civilområde civilbefälhavaren. Förordning (1986:1053)

10 §

  Socialstyrelsen skall redan i fred efter samråd med Försvarsmakten, statens räddningsverk, överstyrelsen för civil beredskap och Landstingsför- bundet utfärda föreskrifter om samarbete rörande totalförsvarets hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen och statens naturvårdsverk utövar var och en inom sitt ansvarsområde den centrala ledningen av hälsoskyddet i krig. Inom länet utövas ledningen av länsstyrelsen. Förordning (1994:166)