Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål

8 av 8 paragrafer (100 %) har ändrats i förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare i vissa brottmål sedan utfärdandet (t.om. SFS 2020:793). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Åklagare skall i den utsträckning och den ordning Riksåklagaren bestämmer lämna uppgifter till denne om åtalsprövningar som har gjorts enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken. Förordning (1994:1764)

2 §

  har upphävts genom förordning (1994:1764)

3 §

  Har åklagare enligt 48 kap. 4 § rättegångsbalken utfärdat ett strafföreläggande som avser villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter, bör åklagaren underrätta den misstänkte om beslutet vid ett personligt sammanträffande. Om det är lämpligare, får underrättelsen lämnas av en annan åklagare än den som utfärdat föreläggandet.

Bestämmelser om underrättelse om sådana strafförelägganden som avses i första stycket och som har utfärdats innan den misstänkte fyllt 21 år finns i förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Förordning (1996:1464)

4 §

  Har åklagare enligt 20 kap. 7 § första stycket 2 rättegångsbalken beslutat om åtalsunderlåtelse bör underrättelse om beslutet lämnas muntligen till den misstänkte. Underrättelsen får lämnas av annan åklagare än den som har meddelat beslutet. Möter särskilda svårigheter för underrättelse på angivet sätt får underrättelse ske skriftligen.

Bestämmelser om underrättelse om beslut om straffvarning som avser brott som någon har begått innan han eller hon har fyllt arton år finns i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2015:87)

5 §

  Har upphävts genom förordning (1980:550)

6 §

  Har upphävts genom förordning (1994:1764)

7 §

  Om domstolen med tillämpning av 34 kap. 3 § brottsbalken har beslutat att fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn, ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård som utdömts i tidigare mål ska avse ytterligare brott, eller om den har bestämt påföljden med tillämpning av 34 kap. 2 § brottsbalken, ska åklagaren, om domen meddelats innan den tidigare domen fått laga kraft, skaffa upplysningar om utgången i det tidigare målet. Ska frågan om påföljd för brottet prövas på nytt av domstol enligt 34 kap. 6 § första stycket brottsbalken, ska åklagaren genast anmäla saken för prövning. Förordning (2020:793)

8 §

  Uppkommer fråga om att undanröja skyddstillsyn enligt 28 kap. 8 § brottsbalken utan att framställning därom har gjorts av övervakningsnämnden, skall åklagaren, innan talan väcks, inhämta yttrande från övervakningsnämnden eller Kriminalvården.
Förordning (2005:988)