Kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet

3 av 11 paragrafer (27 %) har ändrats i kungörelse (1964:811) om ersättning för intrång i fiske till följd av militär verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:929). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


9 §

  Ärenden om ersättning eller inlösen av fiskeredskap avgörs av den fiskeskyddsnämnd inom vars verksamhetsområde vattenområdet är beläget eller, om det inte finns någon sådan nämnd, av Försvarsmakten. Ansökan om ersättning eller inlösen görs inom två år från den dag då intrånget skedde eller, i fråga om inlösen, då fiskaren upphörde med fisket.

Om ett ärende om ersättning eller inlösen är av principiell natur eller större räckvidd, skall yttrande i ärendet inhämtas från Fiskeriverket. Förordning (1994:704)

10 §

  har upphävts genom förordning (1983:597)

11 §

  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2018:929)

Whoops, looks like something went wrong.