Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning

25 av 35 paragrafer (71 %) har ändrats i förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 1989:709). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:425


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  Enligt bestämmelserna i denna förordning äger kommun och landstingskommun få statsbidrag till kostnader för driften av gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning. Därjämte äger kommun få statsbidrag till kostnader för praktisk lärarutbildning vid skolenhet med gymnasieskola.

I fråga om gymnasieskola lämnas statsbidrag endast för linjer och specialkurser som anordnas enligt gällande bestämmelser. För gymnasial lärlingsutbildning finns föreskrifter om statsbidrag i förordningen (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning.

Statsbidrag utgår i fråga om kommunal högskoleutbildning för allmän utbildningslinje och påbyggnadslinje samt enligt regionstyrelsens beslut för lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje och enstaka kurs. Förordning (1984:627)

1 a §

  Förordningen gäller inte för kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet. Förordning (1982:609)

2 §

  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas inte till kostnader med anledning av tjänstledigheter för personalutbildning och andra ändamål som avses med föreskrifterna i förordningen (1982:608) om statsbidrag till lokal skolutveckling m. m.

Statsbidrag till kostnader för reservlärare och för vissa åtgärder enligt trygghetsavtalet för icke-statliga lärare (Tra-L) m.m. lämnas enligt förordningen (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning. Förordning (1984:627)

4 §

  Statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning utgår med belopp som motsvarar lönekostnaderna för skolledare, biträdande skolledare, huvudlärare, lärare och institutionsföreståndare vid gymnasieskolan enligt grunder som anges i 5-8 §§.

Utöver vad som följer av de bestämmelser som avses i första stycket utgår statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskola och kommunal högskoleutbildning för vissa särskilda ändamål med belopp och enligt grunder som anges i 8 b-13 §§. Förordning (1981:451)

5 §

  Statsbidrag för lönekostnad lämnas för sådana avlöningsförmåner som fastställs under medverkan av regeringen ellermyndighet som regeringen bestämmer och som utgår för undervisning eller annan tjänstgöring enligt timplan, kursplan, annan föreskrift eller särskilt medgivande. För kommunal högskoleutbildning gäller timramar som regeringen bestämmer särskilt.

Beträffande skolledare och biträdande skolledare lämnas statsbidrag för lönekostnad för undervisning och annan tjänstgöring inom ramen för deras ordinarie arbetstid. Statsbidrag lämnas inte till lönekostnad för deras övertid. Om skolledare eller biträdande skolledare fullgör mindre undervisning än som svarar mot den nedre gränsen för undervisningsskyldighet enligt gällande föreskrifter, skall avdrag göras på statsbidraget till lönekostnaden för skolledaren eller biträdande skolledaren med ett belopp som motsvarar statsbidraget till lönekostnaden för den som i stället fullgör undervisningen.
Skolöverstyrelsen skall meddela närmare föreskrifter om hur avdraget skall beräknas.

Statsbidrag för lönekostnad lämnas inte för inbyggd utbildning enligt 8 kap. 13 § skolförordningen (1971:235) och 23 kap. 2 § högskoleförordningen (1977:263).

Med avlöningsförmån förstås

lön,
kallortstillägg,
vikariatstillägg,
tjänstledighetstillägg,
semesterlönetillägg,
semestertillägg,
avlöningsförstärkning,
uppdragstillägg,
tjänstgöringstillägg,
övertidstillägg,
fyllnadslön,
semesterersättning,
arvode för arvodestjänst och tilläggstimmar,
arvode för prov eller prövning som bestrids av kommunen,
avlöning till den som fullgör handledd praktik,
begravningshjälp. Förordning (1982:609)

5 a §

  I fråga om statsbidrag till de skolledningsresurser som beräknas för kommunal högskoleutbildning enligt 24 kap. 12 § högskoleförordningen (1977:263) gäller följande.

Statsbidrag för lönekostnader för skolledare och biträdande skolledare samt för specialfunktioner lämnas enligt grunderna i 5 § med så stor del av kostnaderna som motsvarar den kommunala högskoleutbildningens andel av gymnasieskolans och den kommunala högskoleutbildningens sammanlagda skolledningsresurser. Förordning (1988:18)

7 §

  Ingår i tjänst vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning tjänstgöring vid kommunal vuxenutbildning eller vid annan skola än någon av följande skolformer, nämligen gymnasieskola, statlig skola, grundskola eller kommunal högskoleutbildning i annan kommun och för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning, utgår statsbidrag för den skola där tjänsten är inrättad med så stor del av den sammanlagda lönekostnaden för tjänsten som svarar mot förhållandet mellan tjänstgöringen vid denna skola och den tjänstgöring som sammanlagt ingår i tjänsten. Förordning (1977:490)

8 §

  Ingår tjänstgöring vid skola för vilken statsbidrag utgår enligt denna förordning i tjänst vid grundskola eller vid annan icke-statlig skola för vilken statsbidrag ej utgår enligt förordningen, utgår statsbidrag för förstnämnda slag av skola med motsvarande tillämpning av, i fråga om tjänst vid grundskola, bestämmelserna i 6 § och, i fråga om tjänst vid annan skola, bestämmelserna i 7 §. Förordning (1973:359)

11 §

  Upphör att gälla genom förordning (1981:514)

12 §

  Upphör att gälla genom förordning (1981:451)

12 a §

  För inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handels- och kontorsyrken i gymnasieskolan har en kommun rätt till statsbidrag med visst belopp per elev och undervisningstimme inom timplanens ram som skolöverstyrelsen för varje redovisningsår fastställer för berörd studieväg och berört yrkesinriktat ämne.

Det belopp som fastställs skall utgöra summan av tänkta kostnader per elev och undervisningstimme för lön, materiel och lokaler enligt beräkningsgrunderna i 12 b-12 d §§. Därvid får summan avrundas.
Förordning (1980:532)

12 b §

  Beräkningsgrund för lönekostnadsdelen enligt 12 a § andra stycket är timarvodet för undervisningstimme enligt beteckningen CT, arvodesgrupp 8, ålderstilläggsklass 8, i tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet (TFU) den 28 juni 1983 med senare ändringar eller motsvarande framtida avtal.

För att ett belopp per elev skall erhållas, delas timarvodet med det tal som motsvarar det högsta tillåtna antalet elever för klass eller grupp enligt gällande föreskrifter för studievägen. Förordning (1984:627)

13 §

  Statsbidrag för särskilda kostnader för inbyggd utbildning inom kommunal högskoleutbildning lämnas för varje redovisningsår med högst 10 800 kronor för utbildning för husligt arbete, högst 28 900 kronor i fråga om utbildning för industri och hantverk och högst 17 500 kronor för utbildning för handels- och kontorsyrken.

Statsbidraget beräknas särskilt för varje företag eller motsvarande.
Angivna belopp lämnas när företaget för utbildning under ett läsår om 40 veckor tar emot minst åtta studerande från en studerandegrupp vid kommunal högskoleutbildning. Om antalet studerande är lägre, lämnas statsbidrag för varje studerande med en åttondel av beloppet. Omfattar utbildningen kortare tid än 40 veckor, lämnas statsbidrag med ett i förhållande till utbildningstiden minskat belopp. Förordning (1984:627)

14 a §

  Rekvisition och utbetalning av statsbidrag för gymnasieskola och sådan kommunal högskoleutbildning, som anordnas på allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje, sker enligt 15-17 a §§.

Om rekvisition och utbetalning av statsbidrag för sådan kommunal högskoleutbildning, som anordnas på lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje eller enstaka kurs, meddelar regeringen särskilda bestämmelser. Förordning (1977:490)

15 §

  En kommun får rekvirera statsbidrag enligt 5-8, 9, 10 och 12 a §§ hos skolöverstyrelsen för varje månad.

Skolöverstyrelsen skall betala ut rekvirerat belopp snarast möjligt.
Utbetalning får dock inte ske förrän efter den månad bidraget avser. Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen utanordna ett lägre belopp än det som har rekvirerats. Förordning (1982:609)

16 §

  Upphör att gälla genom förordning (1981:514)

17 §

  Statsbidrag enligt 8 b och 13 §§ rekvireras för varje redovisningsår av kommunen hos skolöverstyrelsen före den 1 september närmast efter redovisningsårets utgång. Skolöverstyrelsen skall betala ut statsbidraget snarast möjligt.

Om särskilda skäl föreligger, får skolöverstyrelsen pröva en rekvisition även om den inte har kommit in i föreskriven tid. Förordning (1981:451)

17 a §

  Vid rekvisition av statsbidrag skall kommunen upptaga kostnaderna för kommunal högskoleutbildning fördelade på de olika yrkesutbildningssektorerna och skilda från kostnaderna för gymnasieskolan. Därvid skola kostnaderna fördelas i förhållande till tjänstgöringens omfattning vid gymnasieskolan och sådan kommunal högskoleutbildning som anordnas inom allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje. Förordning (1977:490)

18 §

  I en kommuns räkenskaper skall de belopp som ligger till grund för rekvisition av statsbidrag enligt 5-10, 12 a och 13 §§ redovisas särskilt. Beloppen skall redovisas särskilt med avseende på dels gymnasieskolan, dels de skilda yrkesutbildningssektorerna inom den kommunala högskoleutbildningen såvitt gäller utbildning inom allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje, dels sådan högskoleutbildning som avser lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje eller enstaka kurs.

Kommunen svarar för revisionen av dessa räkenskaper. Om kommunens revisorer framställer anmärkningar mot dem, skall kommunen snarast möjligt delge skolöverstyrelsen anmärkningarna. Förordning (1980:532)

20 §

  Statsbidrag utgår till kostnader för sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar sammanlagt 10,9 procent av statsbidraget för lönekostnad enligt 5--8 och 8 b §§.

Bidrag enligt första stycket utbetalas av skolöverstyrelsen vid slutet av varje kalenderhalvår efter rekvisition av kommunen såvitt gäller sådan kommunal högskoleutbildning som anordnas på allmän utbildningslinje eller påbyggnadslinje. Bidrag som beräknas på lönekostnad enligt 8 b § rekvireras och utbetalas dock i den ordning som anges i 17 §.

Bestämmelserna i 17 a § skall tillämpas. Förordning (1989:709)

20 a §

  Statsbidrag utgår till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter med ett belopp som motsvarar följande procent av statsbidraget för lönekostnad enligt 5--8 och 8 b §§ för varje angivet redovisningsår:

Procent     Redovisningsår
10,1      1986/87
10,4      1987/88
10,8      1988/89
12,0      1989/90
Bidraget skall rekvireras och utbetalas i den ordning som anges i 17 §.
Därvid skall bestämmelserna i 17 a § tillämpas. Förordning (1989:709)

21 §

  Åsidosätter kommun vad som enligt lag, förordning eller annan författning åligger kommunen i fråga om gymnasieskolan eller den kommunala högskoleutbildningen, äger skolöverstyrelsen efter anmälan av länsskolnämnden besluta att högst tio procent av det sammanlagda statsbidraget enligt denna förordning för redovisningsåret skall innehållas i avvaktan på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, äger skolöverstyrelsen förordna att det innehållna beloppet skall avdragas från statsbidraget. Förordning (1977:490)

21 a §

  Föreskrifter om minskning med 2 eller 20 procent av vissa statsbidrag enligt denna förordning finns i förordningen (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning. Särskilda föreskrifter gäller om minskning av sådana statsbidrag som regionstyrelsen beslutar om för lokal utbildningslinje, individuell utbildningslinje och enstaka kurs inom kommunal högskoleutbildning.
Förordning (1982:609)

21 b §

  Vid tillämpningen av denna förordning skall iakttas föreskrifterna i förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag. Förordning (1985:588)

22 §

  Skolöverstyrelsen fastställer de formulär som fordras för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1982:609)

Whoops, looks like something went wrong.