Isbrytarkungörelse (1966:121)

4 av 11 paragrafer (36 %) har ändrats i isbrytarkungörelse (1966:121) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:173). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Isbrytarkungörelse (1966:121) upphävdes 2001-02-01 genom SFS 2000:1149


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-30


7 §

  Sjöfartsverket får för isbrytarverksamheten upprätta iskontor och utse isbrytarombud. För arbete vid iskontoren får verket efter överenskommelse med Försvarsmakten anlita dess personal. Om det finns särskilda skäl, får även civil personal anställas.

Instruktion för iskontor eller isbrytarombud meddelas av Sjöfartsverket. Förordning (1994:173)

8 §

  För statens isbrytarverksamhet används dels statsisbrytarna, dels fartyg som Sjöfartsverket hyr, dels, efter överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten, fartyg som Försvarsmakten disponerar. Förordning (1994:173)

9 §

  För bemanningen av statsisbrytarna svarar Försvarsmaken. I den mån sjöfartsverket begär det, handhar försvarets materielverk drift och vård av statsisbrytarna. Förordning (1994:173)

10 §

  Isflygspaning och annan flygning för statens isbrytarverksamhet utförs av Försvarsmakten efter överenskommelse mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten.

Om det finns särskilda skäl får Sjöfartsverket hyra luftfartyg för ändamålet. Förordning (1994:173)