Instruktion (1966:165) för auditör

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i instruktion (1966:165) för auditör sedan utfärdandet (t.om. SFS 1980:1046). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Instruktion (1966:165) för auditör upphävdes 1987-06-01 genom SFS 1987:187


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  Auditör skall utöver vad som följer av militära rättegångslagen (1948:472)
   1. biträda även en annan bestraffningsberättigad befattningshavare än den som han skall lämna biträde enligt 18 § militära rättegångslagen med handläggning av militära mål vid en avdelning ur ett förband, om avdelningen befinner sig utanför sin ordinarie förläggningsort och det skulle medföra avsevärd omgång att anlita någon annan auditör,
   2. lämna råd och anvisningar i frågor om verkställighet av straff och sammanläggning av fritidsstraff samt i andra rättsliga angelägenheter,
   3. utöva allmän tillsyn över handläggningen av militära mål som ankommer på den bestraffningsberättigade befattningshavare som auditören biträder. Förordning (1980:1046)

2 §

  Av särskilda bestämmelser följer att en auditör är skyldig att dels avge yttrande i frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan beträffande tjänstemän som inte är underkastade ansvar såsom krigsmän, dels yttra sig i ärenden om avskedande, avstängning eller läkarundersökning, dels om det påkallas närvara då någon yttrar sig muntligt enligt 14 kap. 1 § lagen (1976:600) om offentlig anställning. Förordning (1980:1046)

3 §

  Auditör och vice auditör med tjänstgöring i försvarsmaktens fredsorganisation eller vid svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst förordnas efter förslag av överbefälhavaren.

Innan överbefärlhavaren avger förslag, skall yttrande inhämtas från den hos vilken auditören eller vice auditören skall förordnas samt från den hovrätt inom vars domkrets auditören eller vice auditören skall tjänstgöra. Förordning (1980:1046)

4 §

  Auditörer och vice auditörer med tjänstgöring i försvarsmaktens krigsorganisation förordnas av överbefälhavaren sedan denne inhämtat yttrande från den hovrätt inom vars domkrets den som avses bli förordnad utövar sin yrkesverksamhet eller är bosatt. Yttrande behöver dock inte inhämtas under beredskapstillstånd eller krig.

Förordnande av auditör eller vice auditör i krigsorganisationen skall anmälas till cheferna för justitie- och försvarsdepartementen.

Tjänst som auditör eller vice auditör i krigsorganisationen tillsättes utan att tjänsten kungjorts ledig till ansökan. Beslut om tillsättning av sådan tjänst anslås inte enligt 10 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601).

Bestämmelserna i 5-9 §§ gäller inte auditör eller vice auditör i krigsorganisationen. I stället gäller de särskilda föreskrifter som överbefälhavaren meddelar. Förordning (1980:1046)

10 §

  Fråga om anställnings upphörande enligt 7 kap. 9 § lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av överbefälhavaren. Förordning (1980:1046)

11 §

  Föreskrifterna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall tillämpas på den som innehar eller uppehåller en tjänst som auditör eller vice auditör. Förordning (1980:1046)