Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:1148). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m. upphävdes 1990-01-01 genom SFS 1989:1023


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-02-26


1 §

  Den som driver rederirörelse eller yrkesmässigt fiske och som har slutit skriftligt avtal om leverans av skepp avsett för stadigvarande bruk i rörelsen, har, utan hinder av punkt 2 av anvisningarna till 41 § kommunalskattelagen (1928:370), vid beräkning av rörelsens nettointäkt rätt till avdrag för avskrivning på det ej fullgjorda köpekontraktet med sammanlagt högst 30 procent av det avtalade priset. Vad som avses med skepp framgår av sjölagen (1891:35 s. 1).

Avdrag enligt första stycket medges även den som driver luftfartsrörelse och som har slutit skriftligt avtal om leverans av luftfartyg avsett för stadigvarande bruk i rörelsen.

Skattskyldig som har medgetts avdrag för avsättning till investerings fond enligt förordningen (1954:40) om särskild investeringsfond för avyttrat fartyg m.m., har rätt till avdrag enligt första eller andra stycket med högst det belopp varmed 30 procent av det avtalade priset överstiger beloppet av fondavsättningen vid beskattningsårets utgång.

Vid beräkning av värdeminskningsavdrag enligt kommunalskattelagen skall avdrag enligt första eller andra stycket anses ha medgetts enligt punkt 2 av anvisningarna till 41 § nämnda lag. Lag (1979:1148)

3 §

  har upphört att gälla genom lag (1979:1148)