Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet

15 av 28 paragrafer (54 %) har ändrats i förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:924). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:264) med instruktion för naturhistoriska riksmuseet upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:582


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1 och 2 och 16 § samt i övrigt på det sätt som följer av denna instruktion, tillämpas på naturhistoriska riksmuseet.

Med chefen förstås vid tillämpning av 5 § verksstadgan styrelsens ordförande, vid tillämpning av 15 § verksstadgan museidirektören samt i övrigt

i fråga om museiavdelningen museidirektören,
i fråga om forskningsavdelningen, med undantag för laboratoriet för isotopgeologi, prefekten,
i fråga om laboratoriet för isotopgeologi den professor som förestår laboratoriet. Förordning (1975:1230)

4 §

  Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro en ordförande och sex andra ledamöter. För varje ledamot finnes en suppleant.
Ledamöterna och suppleanterna utses av regeringen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1975:349)

9 §

  Ärende avgöres av styrelsen om ej annat följer av 23 §.

I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt ordföranden, museidirektören, prefekten eller annan tjänsteman att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på styrelsen.

Genom beslut av styrelsen får överlämnas åt nämnden för isotopgeologi att avgöra ärende eller grupp av ärenden inom nämndens verksamhetsområde.

Överlämnande enligt andra eller tredje stycket får inte avse ärenden om skiljande från annan anställning än provanställning. Sådant överlämnande får inte heller avse ärenden om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning eller, i fråga om museidirektören eller professorer, sådant besked som avses i 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1986:127)

10 §

  Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:924)

12 §

  har upphävts genom förordning (1986:924)

14 §

  Kollegiet sammanträder på kallelse av prefekten så ofta ärendena fordrar det eller när minst två av ledamöterna gör framställning om det för uppgivet ändamål. I kollegiets överläggningar och beslut deltar som ledamöter även intendenter inom avdelningen vid handläggningen av ärenden som rör deras verksamhet.

Museidirektören, förste intendenter vid museiavdelningen och avdelningsdirektören har rätt att närvara vid sammanträden med kollegiet och delta i överläggningarna. I kollegiets beslut får de dock delta endast i fråga om ärenden som rör deras verksamhet.
Förordning (1984:577)

14 a §

  Vid handläggning av ärenden som avses i 7 a § första stycket är nämnden för laboratoriet för isotopgeologi beslutför, när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, bland dem professorn i mineralogi och isotopgeologi, är närvarande.

Nämnden får överlämna åt ordföranden eller åt en tjänsteman vid museet att avgöra ett ärende eller en grupp av ärenden som avses i 7 a § första stycket och som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden i dess helhet. Förordning (1986:924)

14 b §

  Ärenden som avses i 7 a § första stycket avgörs efter föredragning som ankommer på professorn i mineralogi och isotopgeologi eller på en särskilt förordnad föredragande. Nämnden för isotopgeologi får medge att ett ärende som handläggs enligt 14 a § andra stycket avgörs utan föredragning.

Ordföranden i museets styrelse, ordföranden i nämnden för isotopgeologi, museidirektören, prefekten eller, efter beslut av ordföranden i museets styrelse, en annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden som avses i 7 a § första stycket. Förordning (1986:924)

15 §

  Styrelsens ordförande och övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

Icke självskrivna ledamöter i nämnden för isotopgeologi förordnas för högst fyra år.

Tjänsten som museidirektör tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

Prefekten utses av styrelsen tills vidare för högst tre år bland dem som innehar ordinarie eller extra ordinarie tjänst vid museet.
Förordning (1984:577)

16 §

  Om tillsättning av tjänster som professor eller biträdande professor gäller 107--133 och 135 §§ universitetsförordningen (1964:461) i deras lydelse omedelbart före den 1 juli 1975 i tillämpliga delar. Förordningens bestämmelser om universitetskanslersämbetet, konsistorium, rektorsämbete, fakultet eller sektion och dekanus skall därvid avse styrelsen. Denna skall bereda professorerna vid forskningsavdelningen tillfälle att väcka förslag om kallelse och att yttra sig, innan styrelsen slutligt behandlar en fråga om att kalla eller utse sakkunnig eller specialsakkunnig eller om att upprätta förslag till en tjänst.
Förordning (1984:577)

19 §

  I samband med att tjänst som professor blir ledig skall styrelsen avge förslag till regeringen huruvida tjänsten bör återbesättas, erhålla ändrat ämnesinnehåll, ersättas med annan tjänst eller indragas.

Förslag enligt första stycket avges senast två år innan innehavaren av tjänsten uppnår den för honom gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd levnadsålder, snarast möjligt. Förordning (1975:349)

20 §

  Om partiell tjänstebefrielse för professor gäller 71 § universitetsförordningen i tillämpliga delar, varvid bestämmelserna om konsistoriet och universitetskanslersämbetet avse styrelsen, om läsår kalenderår och om termin halvår. Förordning (1975:1230)

22 §

  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av museet även i fråga om museidirektören och professorerna. Förordning (1984:577)

23 §

  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör eller en tjänst som professor. Förordning (1984:577)

24 §

  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören och professorerna. Förordning (1984:577)