Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet

7 av 19 paragrafer (37 %) har ändrats i förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:717). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1185


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på etnografiska museet. Förordning (1984:457)

3 a §

  Museet är ansvarsmuseum för de delar av området kulturhistoria som inte hör till verksamheten vid historiska museet eller stiftelsen Nordiska museet. Som sådant åligger det museet att inom detta område

verka för erforderlig samordning av museiväsendet, särskilt mellan museer på central och regional nivå,
verka för en utveckling av kontakterna mellan museiväsendet och dess omvärld och därvid företräda museiväsendet.

Museet skall inom sitt område bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå. Förordning (1987:717)

4 §

  Museet ledes av en styrelse. Ledamöter av denna äro museidirektören och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Förordning (1975:1231)

13 §

  har upphävts genom förordning (1986:925)

15 §

  Tjänsten som museidirektör tillsättes av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

De ledamöter av styrelsen som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år. Ordförande förordnas för samma tid.

Övriga tjänster tillsättas och annan personal antages av museet.
Förordning (1975:1231)

17 §

  Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten som museidirektör. Förordning (1982:386)

18 §

  Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på museidirektören.
Förordning (1982:386)

Whoops, looks like something went wrong.