Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus

3 av 13 paragrafer (23 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:291). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:37) om statistiska uppgifter från rörelseidkare och ägare till flerfamiljshus upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:889


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


10 §

  De ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning meddelas av statistiska centralbyrån efter samråd med organisationer eller andra som kan anses företräda de uppgiftsskyldiga. Sådant samråd behövs inte i fråga om obetydliga ändringsföreskrifter. Förordning (1986:455)

11 §

  Den som underlåter att fullgöra sin uppgiftsskyldighet eller uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift döms, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till penningböter.
Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av statistiska centralbyrån. Lag (1991:291)

12 §

  Den som hos statistiska centralbyrån eller annan myndighet tagit befattning med uppgift som avses i denna kungörelse får ej obehörigen yppa dess innehåll. Förordning (1975:774)

Whoops, looks like something went wrong.