Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

3 av 5 paragrafer (60 %) har ändrats i lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium sedan utfärdandet (t.om. SFS 1995:1023). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium upphävdes 2018-03-01 genom SFS 2017:1272


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-18


2 §

  Till inre vatten räknas
      a) insjöar, vattendrag och kanaler;
      b) vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar samt vattenområden innanför och mellan öar, holmar och skär och intill räta linjer som regeringen bestämmer.

I Öresund mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas dock endast hamnar till inre vatten. Lag (1978:959)

3 §

  Till territorialhavet räknas det utanför Sveriges landområden och inre vatten belägna vattenområdet med en bredd av tolv nautiska mil eller 22 224 meter från de baslinjer som anges i 4 §.

Territorialhavet sträcker sig dock
      a) i Skagerack ej utöver den fastställda gränsen mot Norge och ej heller utöver en rät linje (kompasslinje) mellan punkten 58 53'34,0" N, 10 38'25,0" O och punkten 58 45'41,3" N, 10 35'40,0" O;
      b) i Skagerack och Kattegatt ej utöver räta linjer mellan punkten 57 59,0' N, 10 59,8' O, punkten 57 50,1' N, 11 09,0' O, punkten 57 40,5' N, 11 12,3' O, punkten 57 27,2' N, 11 31,4' O, punkten 57 23,0' N, 11 35,3' O, punkten 57 10,4' N, 11 41,2' O, punkten 56 58,4' N, 12 00,5' O, punkten 56 38,2' N, 12 18,0' O, punkten 56 23,0' N, 12 07,2' O och punkten 56 18,1' N, 12 19,7' O och ej heller utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 56 18,1' N, 12 19,7' O och punkten 56 14,4' N, 12 23,6' O;
      c) i Öresund ej utöver den linje i sundets längdriktning som anges i deklarationen med Danmark den 30 januari 1932 angående vissa gränsförhållanden i Öresund och ej heller utöver Öresunds begränsning i norr mot Kattegatt väster om punkten 56 14,4' N, 12 23,6' O och i söder mot Östersjön väster om punkten 55 20,87' N, 12 41,32' O enligt i deklarationen angivna begränsningslinjer;
      d) i södra Östersjön ej utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 55 20,87' N, 12 41,32' O och punkten 55 17,70' N, 12 43,32' O och ej heller utöver en rät linje mellan den sistnämnda punkten och punkten 55 08,9' N, 12 55,7' O;
      e) i Bornholmsgattet ej utöver en rät linje mellan punkten 55 10,6' N, 14 10,2' O och punkten 55 36,4' N, 14 42,3' O;
      f) i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen av Östersjön ej utöver den fastställda gränsen mot Finland och, i de områden där sådan gräns saknas, ej utöver någon av de gränslinjer för kontinentalsockeln och Sveriges ekonomiska zon som överenskommits med Finland. Lag (1995:1023)

5 §

  Ytterligare bestämmelser om territorialhavets beräkning meddelas av regeringen. Lag (1978:959)