Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt

5 av 14 paragrafer (36 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:118). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:400) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och avgiftsfritt upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:1072


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


6 §

  Resande som är bosatt i Sverige får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §, om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om han kan visa, att utlandsvistelsen har varat mer än 24 timmar.

I andra fall får resande som är bosatt i Sverige och som kan antas ha fyllt 15 år tullfritt införa 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Därjämte får han tullfritt införa tobaksvaror och, om han kan antas ha fyllt 20 år, spritdrycker, vin eller starköl om varorna har beskattats i Danmark, Finland eller Norge. Införsel enligt detta stycke får dock icke sammanlagt överstiga vad som får införas tullfritt enligt 5 §.
Förordning (1983:896)

7 §

  Resande som är bosatt i utomeuropeiskt land får tullfritt införa varor enligt vad som föreskrivs i 5 §. Därvid gäller dock i fråga om tobaksvaror att rätten till tullfri införsel omfattar 400 cigaretter eller 500 gram andra tobaksvaror. Förordning (1978:217)

8 §

  På kort fartygs- eller flyglinje från Danmark, Finland eller Norge, som generalltullstyrelsen bestämmer, omfattar rätten till tullfri införsel av varor som anskaffats under resa ej spritdrycker, vin eller starköl och ej mer än 40 cigarretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror. Förordning (1983:896)

11 §

  Andra varor än sådana som omfattas av bestämmelserna i 3--8 §§ får införas tull- och avgiftsfritt om deras sammanlagda värde inte överstiger 1 000 kronor. Motorfordon eller karosserier, underreden och drivmedel till motorfordon får dock inte införas tull- och avgiftsfritt enligt denna bestämmelse. Förordning (1985:118)

13 §

  Beräkning enligt 4 och 11 §§ av varas värde grundas, om detaljhandelspriset i inköpslandet ej styrks, på detaljhandelspriset i införselorten.

Vid tillämpningen av 5 och 7 §§ anses en cigarr väga 5 gram och en cigarill 2,5 gram.

Medförs till riket spritdryck, vin eller starköl som ej får införas eller större kvantitet spritdrycker, vin eller starköl än som anges i 5-7 och 9 §§ och är införseln icke belagd med straff enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling, förfars med den till införsel ej tillåtna varan enligt 80§ lagen (1977:293) om handel med drycker.
Förordning (1977:1087)

Whoops, looks like something went wrong.