Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga

24 av 32 paragrafer (75 %) har ändrats i kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:1210). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:238


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


1 §

  En ansökan om tillstånd till vapenfri tjänst skall ges in till inskrivningsmyndigheten eller truppregistreringsmyndigheten. Om sökanden fullgör värnpliktstjänstgöring, skall dock ansökningen i stället ges in till Försvarsmakten som vidarebefordrar den till truppregistreringsmyndigheten.

Vapenfristyrelsen får föreskriva att ansökningen skall göras på blankett enligt formulär som styrelsen fastställer. Förordning (1994:705)

2 §

  har upphävts genom Förordning (1991:720)

4 §

  har upphävts genom Förordning (1991:720)

5 §

  har upphävts genom Förordning (1991:720)

5 a §

  har upphävts genom förordning (1987:914)

7 §

  har upphävts genom förordning (1989:758)

8 §

  Vapenfristyrelsen för register över de vapenfria tjänstepliktiga. I registret införes i fråga om varje tjänstepliktig det slag av tjänstgöring han skall fullgöra, när han skall tjänstgöra, tjänstgöringstidens längd, fullgjord tjänstgöring samt de uppgifter i övrigt som äga samband med tjänsteplikten.

Vapenfri tjänstepliktig skall erhålla tjänstgöringsbok, upprättad enligt formulär som fastställes av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758)

9 §

  Vapenfristyrelsen skall efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen bestämma vid vilka myndigheter den vapenfria tjänsten skall anordnas.

Vapenfri tjänst får anordnas hos Svenska röda korset, Sveriges civilförsvarsförbund, Sveriges kristna ungdomsråd eller hos sådana aktiebolag med uppgifter inom totalförsvaret där staten ensam har ett bestämmande inflytande.

Den allmänna kurs i u-landskunskap som anordnas av styrelsen för u-landsutbildning kan ingå som del av den vapenfria tjänsten.

Vapenfristyrelsen får medge att en vapenfri tjänstepliktig, som har tjänstgjort i biståndsarbete utomlands sedan han har genomgått den i tredje stycket angivna kursen, skall tillgodoräknas den tjänstgöringen som fullgjord del av grundutbildning enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst. Förordning (1991:1388)

10 §

  Statliga myndigheter är skyldiga att inom sina verksamhetsområden anordna vapenfri tjänst enligt vad Vapenfristyrelsen bestämmer.

Vapenfristyrelsen skall innan uttagning sker av de vapenfria tjänstepliktiga för skilda slag av tjänstgöring samråda med de myndigheter, föreningar eller bolag som under styrelsen har ansvaret för de tjänstepliktigas utbildning och tjänstgöring.

Försvarsmakten skall mot ersättning tillhandahålla viss personlig utrustning för vapenfria tjänstepliktiga vars tjänstgöring sker inom verksamhetsområdet elförsörjning. Försvarsmakten får träffa överenskommelse i detta hänseende också med andra som anordnar vapenfri tjänst. Förordning (1994:705)

12 §

  Vapenfristyrelsen bestämmer närmare om utbildningstidens fördelning på grundutbildning och repetitionsutbildning inom de ramar som anges i 5 § lagen (1966:413) om vapenfri tjänst.

I fråga om läkarbefattningar får repetitionsövningar omfatta högst 40 dagar.

Vapenfri tjänstepliktig skall under sin tjänstgöring erhålla en effektiv och ändamålsenlig utbildning för det slag av tjänstgöring han skall fullgöra. Förordning (1992:530)

13 §

  Fråga om anstånd med vapenfri tjänstgöring prövas av vapenfristyrelsen. Därvid tillämpas samma grunder som gäller i fråga om anstånd med tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967).

Vapenfristyrelsens beslut i ärende om anstånd överklagas hos totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Tjänstepliktsnämndens beslut får inte överklagas. Förordning (1989:758)

14 §

  Vapenfri tjänstepliktig äger hos inskrivningsmyndighet begära omprövning av beslut rörande hans tjänstduglighet. Ansökan härom inges, om han är i tjänst, till den myndighet hos vilken han tjänstgör och i annat fall till vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758)

15 §

  In- och utryckningsdagar räknas icke in i de vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöringstid.

Den tid under vilken vapenfri tjänstepliktig skall tjänstgöra enligt 12 § skall minskas med tid under vilken han fullgjort tjänstgöring enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen (1941:967). Tiden för den vapenfria tjänstgöringen får dock icke bli kortare än 75 dagar.
Förordning (1972:347)

17 §

  Ledighet från vapenfri tjänstgöring beviljas av Vapenfristyrelsen efter samma grunder som gäller i fråga om ledighet från värnpliktstjänstgöring.

Vapenfristyrelsens beslut överklagas till Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett bolag, en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör att bevilja ledighet. Ett sådant beslut om ledighet får överklagas hos Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas.
Förordning (1993:1281)

17 a §

  En vapenfri tjänstepliktig skall i den mån det kan ske under tjänstgöringen beredas tillfälle till social, kulturell och andlig verksamhet. Vapenfristyrelsen beslutar i dessa frågor.
Vapenfristyrelsens beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1388)

18 §

  I fråga om förmåner till vapenfria tjänstepliktiga i samband med tjänstgöring skall värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008) tillämpas i den mån regeringen ej meddelar särskilda bestämmelser.
Befattningspenning utgår dock endast till en vapenfri tjänstepliktig som tjänstgör inom civilförsvaret. Befattningspenning beräknas därvid enligt de bestämmelser som gäller för civilförsvarspliktiga. Vapenfria tjänstepliktiga får för erhållande av tillägg till dagersättningen tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967).

Vid tillämpningen av värnpliktsförmånsförordningens bestämmelser skall i stället för Försvarsmakten eller Värnpliktsverket avses Vapenfristyrelsen.

Vapenfristyrelsen får överlåta åt en annan myndighet eller ett bolag, en förening eller en stiftelse där den tjänstepliktige tjänstgör att besluta om förmåner. Ett sådant beslut om förmåner får överklagas hos Vapenfristyrelsen. Vapenfristyrelsens beslut får överklagas hos Totalförsvarets tjänstepliktsnämnd. Förordning (1994:1210)

19 §

  Vapenfristyrelsen skall samråda med Värnpliktsverket om tillämpningen av förmånsbestämmelserna inom sitt område.
Förordning (1993:376)

20 §

  Medel för vapenfrias förmåner, utbildning och administration regleras i särskild ordning. Förordning (1978:602)

25 §

  Vägrar eller underlåter den som fullgör vapenfri tjänst att fullgöra vad som åligger honom och åberopar han sådana skäl att det kan antagas att han icke kommer att fullgöra tjänstgöringen, skall han omedelbart hemförlovas. Förordning (1978:602)

26 §

  Om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas enligt 25 §, skall vapenfristyrelsen genast anmäla förhållandet till åklagare eller polismyndighet och bifoga den utredning som finns i ärendet. Detsamma gäller om en vapenfri tjänstepliktig hemförlovas på grund av att han har olovligen avvikit eller uteblivit från tjänstgöringsstället.

Den domstol som avgör ett mål om ansvar för en gärning som föranlett anmälan enligt första stycket skall, sedan avgörandet vunnit laga kraft, översända en kopia av domen eller beslutet till vapenfristyrelsen.

Om domstolens val av påföljd eller andra omständigheter ger anledning att anta att den vapenfrie tjänstepliktige inte kommer att fullgöra den vapenfria tjänsten, skall vapenfristyrelsen överlämna anmälningen och övriga handlingar i ärendet till regeringen för prövning av frågan om den tjänstepliktige skall kallas in på nytt. I avvaktan på regeringens beslut får kallelse till ny tjänstgöring inte utfärdas. I övriga fall får den tjänstepliktige kallas in igen. Förordning (1989:758)

27 §

  Om en vapenfri tjänstepliktig hos vapenfristyrelsen har förklarat att han på grund av att han är medlem i sekten Jehovas vittnen inte kommer att fullgöra vapenfri tjänst och det med hänsyn till hans medlemskap finns anledning att anta att han inte kommer att fullgöra någon form av tjänsteplikt, skall styrelsen besluta att den vapenfrie tjänstepliktige tills vidare eller för viss tid inte skall åläggas att fullgöra vapenfri tjänst. Förordning (1989:758)

28 §

  har upphävts genom förordning (1989:758)

29 §

  En ansökan om upphävande av ett beslut om tillstånd till vapenfri tjänst skall vara skriftlig och ges in till vapenfristyrelsen. Styrelsen skall med eget yttrande lämna över ansökningen till värnpliktsverket.
Förordning (1991:720)

30 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av vapenfristyrelsen. Förordning (1989:758)

Whoops, looks like something went wrong.