Kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor

9 av 11 paragrafer (82 %) har ändrats i kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:176). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1966:436) om undersökning av militära luftfartsolyckor upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1990:717


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande inom Sverige eller inom område som ej är underkastat någon stats höghetsrätt olyckshändelse som medför att någon avlider eller får allvarlig kroppsskada eller att betydande skada uppstår på fartyget eller egendom som icke befordras därmed, skall undersökning om olyckshändelsen och dess orsaker samt uppkomna skador verkställas av statens haverikommission. Förordning (1978:554)

2 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

3 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

4 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

5 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

6 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

7 §

  har upphävts genom förordning (1978:554)

8 §

  Bestämmelserna i 11 kap. 10--12 §§ luftfartslagen (1957:297) samt 118 och 120--125 §§ luftfartsförordningen (1986:171) gäller i tillämpliga delar vid undersökning av olyckshändelse som avses i 1 § ovan. Åtgärd som avses i 11 kap. 11 § andra stycket luftfartslagen eller 125 § andra stycket luftfartsförordningen vidtas av försvarsgrenschefen. Rapport enligt 121 §, anmälan enligt 123 § andra stycket eller underrättelse enligt 125 § luftfartsförordningen avges till försvarsgrenschefen. Denne tillhandahåller statens haverikommission experter eller sakkunniga i den mån detta ej äventyrar försvarsmaktens möjligheter att fullgöra andra angelägna uppgifter. Förordning (1986:176)

11 §

  Berör olyckshändelse eller händelse som innebär fara för olycka militärt luftfartyg som tillhör armén eller marinen, skall chefen för den försvarsgrenen samråda med chefen för flygvapnet, innan han vidtar åtgärd som åligger honom enligt denna kungörelse. Rapport enligt 121 §, anmälan enligt 123 § andra stycket eller underrättelse enligt 125 § luftfartsförordningen (1986:171) skall delges chefen för flygvapnet av chefen för armén eller chefen för marinen. Förordning (1986:176)