Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.

4 av 8 paragrafer (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1978:546). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m. upphävdes 1988-11-01 genom SFS 1988:1024


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


1 §

  Denna kungörelse gäller tjänster i befordringsgång för vilka avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Beträffande tjänst i befordringsgång för polisman enligt avdelning A i bilaga 5 till allmänt tjänsteförteckningsavtal den 14 juni 1974 (ATF) och tjänst i befordringsgång enligt avdelningarna B, C, utom befordingsgång 1 C, D, utom befordringsgång 2 D, och E i samma bilaga gälla i stället de i kungörelsen (1965:915) om inrättande av vissa statligt reglerade tjänster m.m. meddelade bestämmelserna om andra extra ordinarie och extra tjänster än tjänster i befordringsgång.
Förordning (1978:546)

2 §

  Tjänst inrättas och tillsättes av vederbörande myndighet, om annat ej följer av beslut eller bestämmelse som regeringen meddelar.
Förordning (1978:546)

3 §

  Högsta tjänst i befordringsgång har samma tjänstebenämning som jämförlig ordinarie tjänst inom statsförvaltningen, om sådan tjänst finnes. Tjänstebenämning för annan tjänst i befordringsgång bestämmes av statens avtalsverk, om den ej framgår av beslut eller bestämmelser som regeringen meddelar. Förordning (1978:546)

6 §

  Lägsta tjänst i befordringsgång skall vara extra tjänst avsedd för aspirant. Högre tjänst i befordringsgången skall vara extra ordinarie eller extra enligt vad som följer av 7 och 8 §§.

Vid statlig myndighet där icke regeringen har medgivit att extra ordinarie tjänst får finnas får sådan tjänst i befordringsgång inrättas först efter särskilt medgivande av regeringen. Extra ordinarie tjänst får icke heller utan särskilt medgivande av regeringen inrättas för tingsnotarie eller för lärare vid statliga eller statsunderstödda yrkesutbildningskurser för arbetslösa (omskolningskurser). Förordning (1978:546)