Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:565) om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m.

1 av 2 paragraf (50 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:565) om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:942). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:565) om utskrivningsnämndernas verksamhetsområden m.m. upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1473


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Följande utskrivningsnämnder med nedan angivna verksamhetsområden skall finnas, nämligen

tre nämnder för Stockholms län: nämnden för nordöstra och nordvästra sjukvårdsområdena, nämnden för västra sjukvårdsområdet och nämnden för södra och sydvästra sjukvårdsområdena,
en nämnd för Södermanlands län med undantag av Katrineholms och Nyköpings kommuner,
en nämnd för Katrineholms kommun,
en nämnd för Nyköpings kommun,
en nämnd för Kristianstads län med undantag av Ängelholms kommun,
en nämnd för Ängelholms kommun,
en nämnd för Malmöhus län med undantag av Helsingborgs, Landskrona och Svalövs kommuner,
en nämnd för Helsingborgs, Landskrona och Svalövs kommuner,
en nämnd för Skaraborgs län med undantag av Skövde kommun,
en nämnd för Skövde kommun,
en nämnd för Västmanlands län med undantag av Sala kommun,
en nämnd för Sala kommun,
två nämnder för Västernorrlands län: nämnden för Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner och nämnden för Härnösands, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner,
en nämnd för Norrbottens län med undantag av Gällivare och Kiruna kommuner,
en nämnd för Gällivare och Kiruna kommuner,
en nämnd för vart och ett av övriga län.

Utskrivningsnämnderna behandlar frågor om patienter som enligt lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall är intagna på vårdinstitution inom verksamhetsområdet eller utskrivna eller utskrivna på försök därifrån. För Stockholms län gäller dock att, om en vårdinstitution eller en vårdavdelning inom ett sjukvårdsområde organisatoriskt tillhör ett annat sjukvårdsområde, frågor rörande patienter på den vårdinstitutionen eller vårdavdelningen behandlas av utskrivningsnämnden för det senare området.

Beslut av utskrivningsnämnd i en fråga som avses i 6 § lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. fattas av den nämnd inom vars verksamhetsområde vårdhemmet eller specialsjukhuset är beläget. Beslut, som enligt vad nu sagts skall fattas av utskrivningsnämnden för Helsingborgs, Landskrona och Svalövs kommuner, fattas dock av den utskrivningsnämnd som finns för övriga delar av Malmöhus län. Om det begärs av den tjänsteman som utsetts enligt 7 § förstnämnda lag, fattas beslut av den nämnd inom vars område den psykiskt utvecklingsstörde är bosatt.

Vad som sägs i tredje stycket har motsvarande tillämpning i ärenden som avses i 22, 24 eller 28 § passlagen (1978:302).

En utskrivningsnämnd får benämnas efter namnet på den ort där nämnden har sin huvudsakliga verksamhet. Förordning (1987:942)