Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:881). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1966:567) med instruktion för psykiatriska nämnden upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1473


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Nämndens sammanträden hålls i Stockholm. För behandling av vissa ärenden får nämnden dock sammanträda på annan ort.

Skall muntlig förhandling hållas sammanträder nämnden på den vårdinstitution, där den som ärendet avser är intagen eller inskriven eller varifrån han utskrivits eller utskrivits på försök, om särskilda skäl ej föranleder annat. Förordning (1982:1043)

3 §

  Nämnden biträds av en eller flera sekreterare som förordnas av nämnden. Förordning (1986:881)

8 §

  Vid nämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden.

Bestämmelsen i 19 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223) om rätt att få en avvikande mening antecknad skall inte tillämpas hos nämnden.
Förordning (1986:881)

9 §

  Nämndens beslut skall utan dröjsmål skriftligen delges den som beslutet avser och annan som för talan i ärendet. Dessutom skall underrättelse om beslutet tillställas vederbörande överläkare och såvitt gäller ärenden enligt lagen (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
vederbörande tjänsteman hos landstingskommunen. Innebär beslutet att patienten inte skall vara intagen på sjukhus eller specialsjukhus eller vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda, skall sådan underrättelse meddelas genom telegram eller på annat lika skyndsamt sätt. Förordning (1986:571)

11 §

  Nämnden skall varje år före den 1 april avge berättelse till chefen för socialdepartementet om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Vid berättelsen skall fogas ett exemplar av de verksamhetsberättelser som utskrivningsnämnderna avgett till psykiatriska nämnden. Förordning (1986:571)

12 §

  har upphävts genom förordning (1980:940)

Whoops, looks like something went wrong.