Folkbokföringslag (1967:198)

34 av 63 paragrafer (54 %) har ändrats i folkbokföringslag (1967:198) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:295). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Folkbokföringslag (1967:198) upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:482


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-08


1 §

  Folkbokföring sker

dels fortlöpande hos pastorsämbetet i kyrkoböcker och andra register för varje församling av svenska kyrkan (kyrkobokföring),
dels årligen hos skattemyndighet i mantalslängder församlingsvis för varje kommun (mantalsskrivning).

Regeringen kan förordna, att kyrkobokföringen i Stockholm och Göteborg skall ske hos skattemyndigheten. Lag (1990:355)

2 §

  Riksskatteverket handlägger centrala uppgifter inom och har tillsyn över folkbokföringsväsendet.

Domkapitlet har inom stiftet tillsyn över pastorsämbetenas befattning med kyrkobokföringen. Lag (1971:310)

3 §

  Med folkbokföringsmyndighet avses skattemyndighet och myndighet som nämnes i 1 eller 2 §. Lag (1990:355)

3 a §

  Det allmännas talan i ärenden om kyrkobokföring eller mantalsskrivning enligt denna lag förs av ett allmänt ombud.

Det allmänna ombudet får även föra talan till enskilds eller kommuns förmån.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar det allmänna ombudet och ersättare för denne. Lag (1985:1121)

4 §

  Bestämmelser om kyrkobokföring i icke territoriell församling av svenska kyrkan och i svensk församling i utlandet meddelas av regeringen. Lag (1985:1121)

5 §

  Har regeringen förordnat att församling skall vara indelad i kyrkobokföringsdistrikt, gäller lagens bestämmelser om församling i stället sådant distrikt. Lag (1985:1121)

6 §

  Regeringen förordnar i varje stift minst en kyrkobokföringsinspektör att biträda domkapitlet vid tillsyn över kyrkobokföringen.

När flera kyrkobokföringsinspektörer förordnas i ett stift, indelas stiftet i inspektionsområden, ett för varje inspektör. Lag (1985:1121)

8 §

  I denna lag förstås med en persons

kyrkobokföringsort den församling i vilken han är kyrkobokförd,
kyrkobokföringsfastighet den fastighet på vilken han är kyrkobokförd.
Lag (1985:1121)

19 §

  På ansökan av den som äger eller innehar fast egendom men endast under någon del av året vistas på egendomen eller i övrigt inom den församling där egendomen är belägen kan regeringen förordna, att sökanden skall vara kyrkobokförd på viss fastighet i församlingen, om det är skäligt med hänsyn till egendomens betydenhet och övriga omständigheter. Lag (1985:1121)

20 §

  Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst kyrkobokföres under denna tjänstgöring jämte medföljande make samt barn under aderton år i den församling i vilken den utsände senast var eller hade bort vara kyrkobokförd. De kyrkobokföres då på den fastighet där den utsände förut var bokförd eller om ändrade förhållanden det föranleder under rubrik på församlingen skrivna.

Riksskatteverket kan också medge den utsände att med medföljande make samt barn under aderton år kyrkobokföras på viss fastighet i församling där han eller maken äger eller innehar fast egendom.

Vad i denna paragraf sägs om make skall gälla även den som utan att vara gift med den utsände, lever tillsammans med denne om de tidigare har varit förenade i äktenskap eller gemensamt har eller har haft barn.

Vad som sägs om medföljande barn skall gälla även barn under aderton år som för sin skolgång vistas i utlandet på annan ort än den där den utsände stationerats. Lag (1978:924)

22 §

  Den som förordnats av regeringen till ledamot i kommitté eller kommission eller fått uppdrag att biträda i statsdepartement som sakkunnig eller fått särskilt uppdrag av riksdagen och för att fullgöra uppdraget flyttar från den församling, där han var bosatt när han fick uppdraget, får fortfarande vara kyrkobokförd i denna församling, om han där innehar anställning, äger eller brukar fastighet eller idkar rörelse. Lag (1985:1121)

23 §

  Den som för vård eller tillsyn är helinackorderad i servicehus för äldre människor i annan församling än den, där han rätteligen var eller bort vara kyrkobokförd när han flyttade till servicehuset, får kyrkobokföras i sistnämnda församling. Han kyrkobokföres då på den fastighet, där han förut var bokförd, eller under rubrik på församlingen skrivna eller, om särskilda skäl föreligger, på annan fastighet.

Den som för vård eller tillsyn är helinackorderad i servicehus för äldre människor och är kyrkobokförd i den församling där servicehuset ligger får kyrkobokföras på annan fastighet i församlingen, om särskilda skäl föreligger. Lag (1981:42)

24 §

  Intagning på sjukvårdsinrättning ändrar icke den intagnes kyrkobokföring. Förhållanden som inträffar efter intagningen beaktas vid kyrkobokföringen, som om han ej varit intagen på sjukvårdsinrättningen.

Första stycket skall tillämpas också i fråga om den som tas in eller har tagits in i kriminalvårdsanstalt eller i sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Den som frigivits villkorligt från kriminalvårdsanstalt anses vid kyrkobokföring vara intagen i anstalten även under prövotiden. Lag (1990:67)

27 §

  Den som icke är bosatt på någon fastighet i den församling där han skall kyrkobokföras bokförs under rubrik på församlingen skrivna, om annat ej följer av 19, 20, 23 eller 24 §. Den som saknar känt hemvist eller, i fråga om nomadiserande same, känt huvudviste bokförs under rubrik utan känt hemvist. Den som enligt uppgift i sjömansregistret tjänstgjort till sjöss under det innevarande eller närmast föregående kalenderåret får dock ej bokföras under rubrik utan känt hemvist.

Pastorsämbetet får pröva om en person som saknar bestämt hemvist i församlingen i stället för att bokföras enligt första stycket kan behålla sin tidigare kyrkobokföring. Beslutas vid mantalsskrivning att han icke skall uppföras på viss fastighet i mantalslängden, bokförs han enligt första stycket. Lag (1984:843)

28 §

  Från kyrkobokföringen avregistreras den som avlidit eller kyrkobokförts i annan församling eller enligt 26 § ej längre skall kyrkobokföras. Vidare avregistreras den som vid prövning av anmälan enligt 34 § anses ha flyttat till utlandet.

Som utflyttad avregistreras, även om anmälan enligt 34 § icke gjorts, utlänning som kan antagas ej längre vara bosatt i Sverige och svensk medborgare som enligt säkra upplysningar vid två mantalsskrivningar i följd är stadigvarande bosatt i utlandet.

Till obefintligregistret överföres den som vid två mantalsskrivningar i följd befunnits sakna känt hemvist.

Andra och tredje styckena gäller icke sådan svensk missionär eller präst, som är anställd i utlandet, och ej heller make eller barn under 15 år som åtföljer honom. Förordning (1969:312)

31 §

  Föreskrifter om anmälan om dödsfall samt om dödsbevis och intyg om dödsorsaken finns i begravningslagen (1990:1144). Lag (1990:1145)

37 §

  Är pastorsämbeten av olika mening i fråga om kyrkobokföring, inhämtas kyrkobokföringsinspektörens råd i ärendet. Kvarstår oenigheten, hänskjuter den myndighet som först handlagt ärendet detta till den länsrätt eller det domkapitel som prövar besvär över myndighetens beslut i samma ämne. Vid sådan underställning skall den ifrågasatta kyrkobokföringsåtgärden anstå till dess länsrättens eller domkapitlets beslut föreligger. Länsrätten eller domkapitlet kan förordna att åtgärden skall anstå till dess lagakraftägande beslut i ärendet föreligger. Lag (1979:180)

38 §

  I denna lag förstås med

mantalsåret det kalenderår för vilket mantalsskrivning sker,
förrättningsåret kalenderåret närmast före mantalsåret,
mantalsdagen den 1 november förrättningsåret,
mantalsskrivningsort för varje person den kommun och församling i vilken han mantalsskrives. Lag (1985:1121)

40 §

  Till ledning för mantalsskrivning upprättar skattemyndigheten stomme till mantalslängd för varje territoriell församling. I stommen upptages de personer som kan antagas bli mantalsskrivna i församlingen.
Närmare föreskrifter härom meddelas av regeringen.

Ett exemplar av stommen överlämnas före den 15 januari mantalsåret till kommun för att under tiden till och med den 5 februari samma år genom kommunens styrelses försorg hållas tillgängligt för den som önskar taga del av det. Lag (1990:355)

42 §

  Skattemyndighet prövar efter ansökan enligt 41 § eller när anledning i övrigt föreligger huruvida viss person skall upptagas eller utelämnas i mantalslängd. Myndigheten inför i stommen ändring, strykning eller tillägg som föranledes av prövningen. Lag (1990:355)

45 §

  Beslut i kyrkobokföringsärende som underställs länsrätt eller domkapitel eller avser föreläggande av pastorsämbete enligt 30 eller 33 § eller 57 § andra stycket får inte överklagas.

Beslut i annat kyrkobokföringsärende överklagas genom besvär
      a) hos länsrätten om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet, kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister,
      b) hos domkapitlet om beslutet meddelats av pastorsämbete och avser annan fråga,
      c) hos länsrätten om beslutet meddelats av skattemyndigheten i Stockholm eller Göteborg.

Frågor om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet, kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister får överklagas av den vars kyrkobokföring berörs av beslutet, av kommunen och av det allmänna ombudet. Besvär av det allmänna ombudet skall anföras inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

I annan fråga än som avses i tredje stycket får talan föras av den som beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkning i tiden. Lag (1990:355)

47 §

  Innan underställt ärende avgörs, skall person, kommun och allmänt ombud som får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av betydelse för avgörandet.

Innan länsrätt eller domkapitel avgör besvärsärende inhämtas yttrande från beslutsmyndigheten och beredes den som, förutom klaganden, får föra talan i ärendet tillfälle att avge yttrande över det som är av betydelse för avgörandet. Lag (1985:1121)

48 §

  Finner länsrätt vid prövning av fråga om rätt kyrkobokförings- eller mantalsskrivningsort att församling i annat län kan komma i fråga, skall yttrande inhämtas från länsrätten i det andra länet. Denna länsrätt kan i sitt yttrande förbehålla sig rätt till fortsatt prövning av ärendet.

Är länsrätterna ense och har förbehåll enligt första stycket icke gjorts, avgöres hela ärendet av den länsrätt som begärt yttrandet. I annat fall skall denna länsrätt med eget slutligt yttrande i saken överlämna ärendet till den andra länsrätten för fortsatt prövning.

Är den länsrätt som sist handlägger ärende icke ense med länsrätt som förut slutligt yttrat sig i saken, skall länsrätten med eget slutligt yttrande underställa ärendet kammarrätten. I annat fall avgör den förra länsrätten ärendet i dess helhet. Lag (1979:180)

49 §

  Mot länsrätts beslut i ärende som underställes kammarrätt får talan icke föras.

Talan mot domkapitels beslut föres hos kammarrätten genom besvär.

Beslut av länsrätt, som ej skall underställas kammarrätt, samt beslut av domkapitel och kammarrätt skall verkställas omedelbart, om beslutsmyndigheten ej förordnat annat. Lag (1979:180)

50 §

  Länsrätts beslut, varigenom mål underställes kammarrätts prövning, och länsrätts, domkapitels eller kammarrätts beslut, varigenom ärendet avgjorts, skall delges person och kommun som beröres av beslutet.

I underställningsbeslut skall anges att yttrande, som part vill inge till kammarrätten, skall ha inkommit till domstolen inom tre veckor efter det parten fick del av underställningsbeslutet. Lag (1979:180)

51 §

  har upphävts genom lag (1971:310)

52 §

  Vid avgörande av kyrkobokföringsärende kan underställningsmyndighet eller besvärsmyndighet förordna om sådan kyrkobokföringsåtgärd som ej yrkats i ärendet. I mantalsskrivningsärende gäller motsvarande i fråga om såväl kyrkobokförings- som mantalsskrivningsåtgärd. Lag (1971:310)

54 §

  har upphävts genom lag (1971:310)

55 §

  har upphävts genom lag (1970:466)

56 §

  Den som underlåter att göra anmälan enligt 33--35 §§ döms, om förseelsen inte är ringa, till penningböter. Lag (1991:295)

59 §

  Regeringen kan föreskriva att föreståndare för inrättning som avses i 23 och 24 §§ är skyldig att lämna uppgifter som fordras för kyrkobokföring enligt nämnda paragrafer. Lag (1985:1121)

60 §

  Det år då allmän folkräkning sker förrättas mantalsskrivning enligt bestämmelser som meddelas av regeringen. Lag (1985:1121)

61 §

  Under förutsättning av ömsesidighet kan regeringen överenskomma med främmande stat om folkbokföring av enskilda personer i Sverige och i den andra staten.

Regeringen kan utfärda sådana föreskrifter utöver eller i stället för denna lag som fordras för tillämpningen av överenskommelse enligt första stycket. Lag (1985:1121)

63 §

  Närmare föreskrifter för tillämpning av denna lag meddelas av regeringen eller av myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1985:1121)