Sameskolförordning (1967:216)

37 av 65 paragrafer (57 %) har ändrats i sameskolförordning (1967:216) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1994:889). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Sameskolförordning (1967:216) upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:205


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-17


1 §

  Bestämmelser om sameskolan finns i skollagen (1985:1100).

Denna förordning innehåller vissa ytterligare föreskrifter om sameskolan.

I 63 a--65 §§ finns föreskrifter om samisk undervisning som integreras med under visning i grundskolan. Förordning (1992:741)

2 §

  Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen bestämmer. En enhet kallas i denna förordning sameskola.

En sameskola får endast inrättas inom ramen för tillgängliga medel.
Förordning (1994:889)

3 §

  Till sameskola kan vara knutet ett elevhem.

4 och 5 §§ har upphävts genom förordning (1986:577)

6 §

  Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård, som enligt skollagen (1985:11 00) sköts av staten som huvudman för sameskolan, får i stället fullgöras av en kommun eller ett landsting om sameskolstyrelsen oc h kommunen eller landstinget är ense om detta. Förordning (1992:741)

6 a §

  När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1988: 655) skall föreskrifter om styrelsen för utbildningen avse sameskolstyrelsen. Föreskrifter om rektor skall avse skolchefen.
Förordning (1992:741)

7 §

  har upphävts genom förordning (1991:1086)

8 §

  har upphävts genom förordning (1986:577)

9 §

  Sameskolan omfattar sex årskurser. Förordning (1992:741)

12 §

  Närmare bestämmelser om läroplan för sameskolan utfärdas av Statens skolverk (Skolverket). Förordning (1992:741)

15 a §

  Av 8 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i sames kolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att dessa utan kostnad skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

I sameskolorna används läromedel med den innebörd som anges i 1 kap. 2 § grundsk oleförordningen (1988:655). Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne, en ämnesgrupp eller ett kursmoment enligt läroplanen och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i s tudierna.
Förordning (1992:741)

15 b §

  har upphävts genom förordning (1991:1086)

17 §

  har upphävts genom förordning (1992:741)

19 §

  har upphävts genom förordning (1986:577)

20 §

  Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet.

Styrelsen skall även genom yttrande och förslag främja och utveckla samiska und ervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Styrelsen skall också främja utveckling och produktion av läromedel för samisk undervisning.

Styrelsen bör bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland samer samt informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.
Förordning (1993:1040)

21 §

  Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska barn. Förordning (1993:1040)

24 §

  Till sameskolstyrelsen är knutet ett kansli som leds av en skolchef.

Skolchefen skall biträda sameskolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under s tyrelsen leda sameskolorna. Skolchefen skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Förordning (1992:741)

25 §

  har upphävts genom förordning (1993:552)

33 §

  har upphävts genom förordning (1986:992)

36 §

  Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att Sameskolstyrelsens ledamöter utses av Sametinget. Ledamöterna utses för en bestämd tid.

Sametinget utser ordförande för en bestämd tid.

Sameskolstyrelsen utser inom sig vice ordförande för en bestämd tid. Förordning (1993:552)

36 a §

  Tjänsten som skolchef tillsätts med förordnande tills vidare av Sametinget efter förslag av Sameskolstyrelsen.

Andra tjänster hos Sameskolstyrelsen tillsätts av styrelsen.
Förordning (1993:552)

38 §

  Personal som under skolchefen fullgör uppgifter av pedagogisk art skall ha erforderlig pedagogisk insikt. Förordning (1993:552)

39 §

  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller skolchefen.
Förordning (1994:889)

40 §

  har upphävts genom förordning (1993:552)

42 §

  Vid anställning av personal gäller följande.

Sameskolstyrelsen bör anmäla den lediga anställningen till den offentliga arbetsförmedlingen, om det inte framstår som onödigt.
Om en sådan anmälan inte görs skall styrelsen informera om den lediga anställningen genom anslag hos styrelsen och i vederbörande skola. Förordning (1994:889)

43 §

  Sameskolstyrelsen bestämmer hur ledningen av varje sameskola närmast under skolchefen skall utformas. Den eller de personer som utses för uppgiften skall genom utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedag ogisk insikt. Förordning (1992:741)

47 §

  Sameskolstyrelsen får inrätta lönetjänster som lärare och arvodestjänster som timlärare vid sameskolan i den omfattning som fordras för att uppehålla undervisningen. Förordning (1992:741)

48 §

  För lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med ett sådant förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd ti ll en viss sameskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras om det fordras på grund av omorganisation av sameskolan eller om det anna rs finns särskilda skäl till det. Förordning (1992:741)

49 §

  Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stämmer överens med deras roll enligt läroplan eller föreskrifter i andra författningar.
Förordning (1992:741)

50 §

  En lärare är på uppdrag skyldig att
   1. vara klassföreståndare enligt 51 §,
   2. biträda vid lärarutbildning vid den sameskola där läraren tjänstgör.
Förordning (1992:741)

51 §

  Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller en särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt leda elevvården inom klassen.

Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör klassen eller gruppen. Förordning (1992:741)

53 §

  I en lönetjänst som lärare får det som fyllnadstjänstgöring ingå tjänst göring som lärare vid någon annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I en tjänst som lärare i musik får det även ingå fyllnadstjänstgöring vid en kommunal musikskola. Förordning (1992:741)

54 §

  En lärare med en tjänst som tillsatts med konstitutorial eller med ett förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha företräde till tjänstgöring vid den sameskola där tjänsten är inrättad framför
   1. i tjänsten yngre sådana lärare,
   2. lärare som är förordnade tills vidare eller har tidsbegränsat förordnande,
   3. lärare vid andra skolor eller läroanstalter. Förordning (1992:741)

55 §

  Vid tillsättning av tjänst som lärare skall föreskrifterna om anställning av lärare i 2 kap. 3--5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas, om något annat inte följer av andra stycket.

Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får förordnas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret.
I annat fall skall förordnandet meddelas tills vidare dock längst till en viss tidpunkt under terminen. Förordning (1993:552)

56 §

  I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs att det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och skolsköterska.

Vid sameskolan finns tjänster för annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1992:741)

57 §

  En lärare har rätt att på begäran få tjänstgöringsbetyg. För lärare som under läsåret tjänstgjort högst 60 dagar får i stället intyg utfärdas om tjänstgöringens art och omfattning. Förordning (1992:741)

58 §

  har upphävts genom förordning (1992:741)

62 §

  Beslut av Sameskolstyrelsen i personalärenden enligt denna förordning får överklagas hos Skolverket, om beslutet gäller
   1. fråga om att tillsätta en tjänst,
   2. ändring av tjänstgöringens förläggning för en lärare med stöd av 48 §,
   3. en lärares fyllnadstjänstgöring. Förordning (1993:552)