Privatskolförordningen (1967:270)

56 av 70 paragrafer (80 %) har ändrats i privatskolförordningen (1967:270) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1219). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Privatskolförordningen (1967:270) upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:1079


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Vid privatskola meddelas undervisning som motsvarar undervisningen vid grundskolan och gymnasieskolan eller endera av dessa skolformer.
Förordning (1983:200)

4 §

  Ledningen av privatskola utövas av en styrelse och rektor.

Styrelsen består av minst fem ledamöter. Förordning (1990:1219)

8 §

  Skolöverstyrelsen skall fastställa de blanketter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1987:742)

9 §

  När det i denna förordning hänvisas till grundskoleförordningen (1988:655) och gymnasieförordningen (1987:743), gäller vad som föreskrivs om skolstyrelsen eller styrelsen för skolan privatskolans styrelse. Förordning (1990:1219)

10 §

  har upphävts genom förordning (1986:532)

11 §

  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolas styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid privatskolas grundskola.
   1. 1980 års läroplan för grundskolan.
   2. Föreskrifterna i 4 kap. 2--13 och 15--18 §§ samt 5 kap. 1--13 §§ grundskoleförordningen (1988:655). Huvudmannen skall därvid besluta om och i vilken utsträckning samlad skoldag skall införas. Vidare skall arbetsplanen avse privatskolans grundskola.
   3. Föreskrifterna i 6 kap. 2--23 och 26 §§ grundskoleförordningen (1988:655). Förordning (1988:659)

11 b §

  Privatskola skall för sin grundskola ha det antal lärarveckotimmar som behövs för att upprätthålla undervisning enligt läroplanen för grundskolan och andra föreskrifter som gäller för undervisningen.

Med lärarveckotimme avses en lektion om 40 minuter per vecka under ett läsår för en lärare eller annan som fullgör undervisning.

Skolöverstyrelsen bestämmer antalet lärarveckotimmar för varje privatskolas grundskola med hänsyn till de för skolan gällande föreskrifterna om undervisningens innehåll och till antalet elever i olika årskurser. Förordning (1990:1219)

12 §

  Om inte annat följer av denna förordning eller andra föreskrifter som regeringen meddelar eller regeringen på ansökan av privatskolans styrelse bestämmer annat skall följande föreskrifter tillämpas vid privatskolans gymnasieskola.
   1. 1970 års läroplan för gymnasieskolan.
   2. Föreskrifterna i 2 kap. 11--14, 17, 20--24, 27 och 30 §§, 3 kap. 1, 25 och 26 §§, 5 kap. 1, 7, 11 och 26 §§ samt 10 kap. 1--6, 8, 9, 13, 14, 16--22, 30--47 och 58--64 §§ gymnasieförordningen (1987:743). Sådan undervisning i svenska som andraspråk som avses i 10 kap. 48 § samma förordning skall i mån av behov erbjudas elever vid privatskolas gymnasieskola.
   3. Föreskrifterna i 9 kap. 1--84 §§ gymnasieförordningen. Därvid skall bestämmelserna om elevvårdskonferens i stället gälla klasskonferens.
Förordning (1990:167)

12 a §

  Skolöverstyrelsen bestämmer för varje privatskola antalet klasser av årskurs 1 på linjer som avses i 1 § 2 förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor m. m.

Skolöverstyrelsen bestämmer också vilka studievägar inom linjerna som varje privatskola får anordna. Förordning (1988:659)

12 b §

  I privatskolorna används basläromedel och andra läromedel med den innebörd som anges i 1 kap. 2 § grundskoleförordningen (1988:655) och 1 kap. 5 § gymnasieförordningen (1987:743).

Basläromedel antas av skolans styrelse efter förslag av rektor. Som basläromedel får antas endast läromedel som vederbörande myndighet har fastställt som basläromedel och tryckta läromedel som vid utgången av juni 1982 var registrerade som centrala läromedel hos statens institut för läromedel och som fortfarande likställs med fastställda basläromedel.

Innan rektor avger förslag till antagande av basläromedel, skall han samråda med berörda lärare och, åtminstone såvitt gäller gymnasieskolenivån och årskurserna 7--9 på grundskolenivån, med företrädare för berörda elever. Förordning (1990:1219)

12 c §

  Undervisningen i privatskola får ställas in under tid motsvarande fem dagar varje läsår för planering av skolarbetet eller fortbildning av lärare på studiedagar som anordnats genom skolmyndigheters eller skolans egen försorg. Undervisningen får i stället inställas i visst eller vissa ämnen under motsvarande tid. Förordning (1983:200)

14 §

  har upphävts genom förordning (1983:200)

17 §

  Slutbetyg och avgångsbetyg från privatskola medför samma allmänna behörighet som slutbetyg respektive avgångsbetyg från motsvarande kommunala skola.

Den som är eller har varit elev vid privatskola kan vid skolan undergå särskild prövning eller fyllnadsprövning. Bestämmelserna i 6 kap. 26 § grundskoleförordningen (1988:655) och 9 kap. 91--93 §§ gymnasieförordningen (1987:743) äger därvid motsvarande tillämpning.
Förordning (1988:659)

17 a §

  har upphävts genom förordning (1983:200)

17 b §

  har upphävts genom förordning (1986:532)

18 §

  har upphävts genom förordning (1986:532)

19 §

  En privatskolas elever på grundskolenivå och gymnasial nivå skall genom skolan erbjudas skolhälsovård motsvarande den som ges åt elever i kommunernas grundskolor och gymnasieskolor. */k/ Förordning (1986:532)

20 §

  För varje privatskola skall finnas ett kollegium.

Kollegiet består av rektor samt lärare som har minst tio veckotimmars tjänstgöring vid skolan. Vid behandling av fråga om elevs hälsa är även skolläkare och skolsköterska ledamot. Rektor är kollegiets ordförande.

Kollegiet får bestå av ledamöter med tjänstgöring vid endast endera av en privatskolas skolformer eller vid endast en viss studieväg vid privatskolans gymnasieskola, när frågan rör bara denna skolform eller studieväg. Förordning (1990:1219)

20 a §

  I kollegiet handläggs de frågor som ankommer på kollegiet enligt denna förordning eller andra föreskrifter samt de andra frågor som ordföranden tar upp.

Kollegiet sammankallas av ordföranden. Denne får kalla lärare som ej är ledamot av kollegiet eller annan anställd att delta i kollegiets överläggningar men ej i besluten.

Kollegiet är beslutfört, när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. I fråga om omröstning tillämpas bestämmelserna i 18 § förvaltningslagen (1986:223).

Vid sammanträde med kollegiet förs protokoll genom ordförandens försorg. */k/ Förordning (1986:991)

20 b §

  För varje arbetsenhet vid en privatskolas grundskola skall det finnas en arbetsenhetskonferens. För frågor som rör endast en klass inom arbetsenheten skall det finnas klasskonferenser.

För varje klass vid en privatskolas gymnasieskola skall det finnas en klasskonferens.

För varje klass inom båda skolformerna skall det finnas ett klassråd.

I fråga om arbetsenhetskonferenser, klasskonferenser och klassråd gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 3 kap. 25--30, 37 och 38 §§ grundskoleförordningen (1988:655) och 7 kap. 18--22 och 26 §§ gymnasieförordningen (1987:743). */k/ Förordning (1988:659)

20 c §

  Vid varje privatskola skall finnas en samarbetsnämnd för både grundskolan och gymnasieskolan. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 7 kap. 28 § andra--fjärde styckena, 29 § första stycket samt 30 och 31 §§ gymnasieförordningen (1987:743) i deras lydelse vid utgången av juni 1989. Förordning (1990:167)

20 d §

  Rektor får kalla de arbetstagare som berörs för överläggning i sådana pedagogiska frågor av allmän karaktär, som inte på grund av sin begränsning till klassen eller arbetsenheten skall behandlas av klass- eller arbetsenhetskonferens.

Om en sådan sammankomst anordnas, skall även företrädare för berörda elever kallas att delta. Antalet företrädare för eleverna skall om möjligt vara lika stort som antalet övriga. Företrädare för eleverna utses av eleverna i den ordning som skolans styrelse bestämmer.

I frågor som rör skolan men inte är pedagogiska frågor av allmän karaktär får kallas till överläggning med enbart berörda arbetstagare.
Förordning (1990:1219)

21 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

22 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

23 §

  har upphävts genom förordning (1976:1036)

24 §

  För ledningen av utbildningen i privatskolan skall det finnas en rektor. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i privatskolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Förordning (1990:1219)

25 §

  Skolans styrelse beslutar om skolledningsorganisationen i övrigt inom ramen för det skolledningsbidrag som lämnas enligt förordningen (1988:681) om statsbidrag till riksinternatskolor och vissa privatskolor. Förordning (1990:1219)

26 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

27 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

28 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

29 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

30 §

  har upphävts genom förordning (1988:958)

31 §

  Huvudmannen är skyldig att för undervisningen använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva.

Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. Förordning (1990:1219)

32 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

33 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

34 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

35 §

  har upphävts genom förordning (1988:958)

36 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

37 §

  har upphävts genom förordning (1982:746)

38 §

  har upphävts genom förordning (1988:958)

39 §

  har upphävts genom förordning (1988:1054)

40 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

41 §

  har upphävts genom förordning (1988:1054)

42 §

  har upphävts genom förordning (1988:958)

43 §

  har upphävts genom förordning (1986:532)

44 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

45 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

46 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

48 §

  För undervisningen får terminsavgifter uttagas med belopp som styrelsen bestämmer. Om normerande avgifter vid beräkning i vissa fall av skolans inkomster av terminsavgifter meddelar regeringen särskilda bestämmelser.

Huvudmannen svarar för de utgifter för skolan som ej täckes av statsbidrag och andra medel. */k/ Förordning (1975:164)

49 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

54 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

55 §

  har upphävts genom förordning (1983:200)

56 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

57 §

  Beslut som länsskolnämnden har meddelat enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos skolöverstyrelsen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Förordning (1987:742)

57 a §

  Beslut som skolöverstyrelsen har fattat enligt denna förordning eller enligt bestämmelser som avses i förordningen får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter.

Skolöverstyrelsens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas.
Förordning (1990:1219)

58 §

  har upphävts genom förordning (1990:1219)

Whoops, looks like something went wrong.