Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition

6 av 12 paragrafer (50 %) har ändrats i förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition sedan utfärdandet (t.om. SFS 1986:835). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:284) med instruktion för statens förlikningsmannaexpedition upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:653


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Expeditionen är central myndighet för det statliga förlikningväsendet. Förordning (1976:827)

4 §

  Expeditionen ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är expeditionens chef och två andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Regeringen förordnar en av de särskilt utsedda ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förordning (1967:827)

5 §

  Hos expeditionen finns en kanslichef som är chef för expeditionen.

Hos expeditionen är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Förordning (1986:835)

6 §

  Av styrelsen avgöres
      1) viktigare författningsfrågor,
      2) viktigare frågor om organisation, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter beträffande expeditionen eller statens förlikningsmän,
      3) frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
      4) frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
      5) frågor om förordnande av förlikningsman som avses i 2 § förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister,
      6) frågor om disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
      7) frågor om annat skiljande från tjänst eller uppdrag än avskedande,
      8) andra frågor som expeditionens chef hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1976:827)

7 §

  Styrelsen är beslutför när två ledamöter är närvarande.

Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan expeditionens chef och minst en av styrelsens övriga ledamöter.
Kan ärende inte lämpligen avgöras på detta sätt, får chefen besluta ensam. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:835)

12 §

  Kanslichefen förordnas av regeringen tills vidare.

De styrelseledamöter som regeringen utser särskilt förordnas för högst tre år.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av expeditionen.
Förordning (1986:835)

Whoops, looks like something went wrong.