Förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk

12 av 20 paragrafer (60 %) har ändrats i förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk sedan utfärdandet (t.om. SFS 1987:289). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1967:329) med instruktion för statens planverk upphävdes 1988-07-01 genom SFS 1988:590


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens planverk. Förordning (1975:1278)

3 §

  Det åligger planverket att insamla, bearbeta och förmedla kunskaper och erfarenheter inom sitt verksamhetsområde. Därvid åligger det planverket särskilt

att verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
att ge vägledning i frågor som rör plan- och byggnadsväsendet och hushållningen med naturresurser,
att följa lagtillämpningen och ta initiativ till nödvändiga förändringar.
Förordning (1987:289)

4 §

  har upphävts genom förordning (1987:289)

5 §

  Planverket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. är tillämplig på planverket. Förordning (1975:1278)

6 §

  Generaldirektören är chef för planverket.

Inom planverket finns två avdelningar, planavdelningen och byggnads avdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns vidare en fristående enhet, administrativa enheten.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef och varje enhet av en enhetschef. En av avdelningscheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1973:517)

9 §

  Av styrelsen avgörs
   1. viktigare författningsfrågor,
   2. viktigare frågor om plan- och byggnadsväsendet och hushållningen med naturresurser,
   3. viktigare frågor om planverkets organisation och arbetsformer,
   4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
   5. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan eller läkarundersökning,
   6. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1987:289)

10 §

  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst halva antalet andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, bör om möjligt styrelsens samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan generaldirektören och minst halva antalet andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Ärende, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av generaldirektören ensam. Förordning (1986:771)

14 §

  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av planverket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annat.
Förordning (1975:1278)

15 §

  Ärende avgörs efter föredragning, som ankommer på chefen för den avdelning eller enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handläggs enligt 11§ avgörs utan föredragning.

Generaldirektören kan själv överta beredning och föredragning av ärende.

Avdelningschef eller enhetschef får närvara när ett ärende som hör till hans verksamhetsområde föredras av annan. Förordning (1972:387)

16 §

  har upphävts genom förordning (1986:771)

19 §

  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år.

Tjänst som teknisk direktör, överingenjör eller byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av planverket.

Förordnande för avdelningschef att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1975:1278)

20 §

  Besked enligt 37§ andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av planverket i fråga om tjänst som regeringen tillsätter, dock ej i fråga om tjänst för generaldirektören eller dennes ställföreträdare. Förordning (1976:885)

Whoops, looks like something went wrong.