Lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område

34 av 44 paragrafer (77 %) har ändrats i lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område sedan utfärdandet (t.om. SFS 1989:114). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1967:340) om prisreglering på jordbrukets område upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1990:615


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-17


1 §

  För att reglera priserna på jordbruksprodukter får regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, statens jordbruksnämnd föreskriva att bestämmelserna i 7, 8, 9, 10, 14, 18, 28, 29, 30, 31 eller 32 § skall tillämpas på varor av visst slag.

För samma ändamål får regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, jordbruksnämnden föreskriva att sådana varor som anges i bilagan till denna lag inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens). Lag (1984:60)

1 a §

  Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller efter regeringens bestämmande av statens jordbruksnämnd får nedan angivna regleringsföreningar i fråga om de varuslag som omfattas av föreningens verksamhetsområde pröva frågor om bidrag eller annat stöd i marknadsreglerande syfte.

Förening                   Varuslag
Föreningen för mejeriprodukter,     mjölk och mjölkprodukter
ekonomisk förening
Svensk kötthandel, förening u.p.a.   kött och fläsk
Sveriges oljeväxtintressenter,     oljeväxtfrö och vallfrö
förening u.p.a
Sveriges potatisintressenter,      potatis och potatisprodukter
ekonomisk förening
Svensk sockerhandel, ekonomisk     socker
förening
Svensk spannmålshandel,         spannmål och fodermedel
ekonomisk förening
Svensk ägghandel, förening u.p.a.    ägg, äggprodukter och
                    fjäderfäkött
Om ett beslut i en fråga som avses i första stycket får överklagas, tillämpas bestämmelserna i 23--25 och 30 §§ förvaltningslagen (1986:223).
Lag (1989:114)

2 §

  har upphävts genom lag (1984:60)

3 §

  har upphävts genom lag (1984:60)

4 §

  har upphävts genom lag (1984:60)

5 §

  har upphävts genom lag (1984:60)

6 §

  Regeringen får bemyndiga jordbruksnämnden att ge en sådan förening som avses i 1 a § eller annan sammanslutning, som enligt regeringens eller nämndens förordnande handhar prisreglering på jordbrukets område, rätt att på villkor som nämnden bestämmer ensam föra in eller ut sådana varor för vilka tillståndstvång för in- eller utförsel har föreskrivits med stöd av denna lag. Lag (1984:60)

8 §

  Om pris på vete, råg, havre eller korn höjs, erlägger den som driver kvarnrörelse, spannmålshandel eller mälteri eller som yrkesmässigt tillverkar fodermedel avgift för lager av sådan spannmål och blandningar därav. Lag (1980:491)

9 §

  Om fettvaruavgift höjs för vara som utmärkts med F i bilagan till denna lag skall den som yrkesmässigt säljer eller förbrukar sådan vara erlägga tilläggsavgift för lager av varan, för vilket fettvaruavgift tidigare erlagts.

Om avgifter som tas ut med stöd av denna lag höjs för varor som avses i 7 § l) skall den som yrkesmässigt säljer sådana varor erlägga en tilläggsavgift, motsvarande det belopp med vilket avgifterna har höjts, för lager av varorna. Lag (1982:557)

11 §

  har upphävts genom lag (1984:199)

12 §

  har upphävts genom lag (1984:199)

13 §

  har upphävts genom lag (1984:199)

14 §

  För vara som anges i bilagan till denna lag utom sådan som utmärkts med F eller Fp erlägges avgift när varan föres in i riket och förtullas (införselavgift).

För vara som i bilagan utmärkts med K erlägges utöver införselavgift särskild avgift, när varan föres in i riket och förtullas.

För vara som i bilagan utmärkts med F eller Fp erlägges fettvaruavgift, när varan föres in i riket och förtullas. Lag (1974:865)

15 §

  Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från avgiftsskyldigheten enligt 14 §. Lag (1984:60)

16 §

  har upphävts genom lag (1973:999)

17 §

  Avgift som avses i 14 § erläggs till tullverket eller, om regeringen förordnar det, till jordbruksnämnden.

Avgift som erläggs till tullverket debiteras och uppbärs av verket i den ordning som gäller för tull. Även i övrigt gäller i sådant fall i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om tull.

Vara för vilken avgift erläggs till jordbruksnämnden får, om nämnden inte medger annat, lämnas ut endast mot bevis om att avgiften har erlagts. Lag (1984:199)

18 §

  Vid utförsel ur riket av vara som anges i bilagan erlägges avgift (utförselavgift).

Utöver utförselavgift erläggs slaktdjursavgift vid utförsel för slakt av häst, nötkreatur, tamsvin eller får, ur tulltaxenr 01.01--01.04 tulltaxelagen (1987:1068). Sker utförsel av sådant djur för annat ändamål än för slakt skall bevis företes om detta för tullmyndigheten.
Lag (1987:1296)

19 §

  Regeringen för meddela föreskrifter om undantag från avgiftsskyldigheten enligt 18 §. Lag (1984:60)

20 §

  Avgift som avses i 18 § betalas till jordbruksnämnden.

Föreligger avgiftsskyldighet får, om jordbruksnämnden inte medger annat, utförsel ske endast om bevis att avgiften har erlagts visas för tullmyndigheten.

Nämnden får som villkor för medgivande enligt andra stycket föreskriva att säkerhet skall ställas för avgiftsbeloppet. Lag (1984:199)

21 §

  har uppävts genom lag (1984:199)

21 a §

  Regeringen får föreskriva att en avgift (utjämningsavgift) skall erläggas för varor som tillverkas av råvaror upptagna i bilagan till denna lag, om tillverkningen sker inom landet för försäljning eller varorna förs in till landet och förtullas.

För andra slag av varor än för vilka utjämningavgift skall erläggas, vilka tillverkas av råvaror upptagna i bilagan till denna lag, får regeringen föreskriva att en avgift (importavgift) skall erläggas när varorna förs in till landet och förtullas.

Regeringen för överlåta åt jordbruksnämnden att meddela föreskrifter som avses i första och andra styckena. Lag (1981:637)

21 b §

  I fråga om utjämningsavgift för varor som tillverkas inom landet eller som importeras av den som är registrerad hos riksskatteverket som skattskyldig till särskild varuskatt, skall i den utsträckning regeringen förordnar riksskatteverket vara beskattningsmyndighet.

I fråga om avgifter enligt 21 a § för varor som importeras skall 15 och 17 §§ tillämpas. Regeringen får förordna att sådana avgifter skall betalas till riksskatteverket. Lag (1984:199)

24 §

  har upphävts genom lag (1984:199)

25 §

  Regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, jordbruksnämnden får medge befrielse från avgift eller återbetalning av avgift.

Har avgift som avses i 14 eller 21 a § återbetalats med anledning av utförsel av vara och förs varan åter in, skall avgiften erläggas på nytt helt eller delvis, om jordbruksnämnden fordrar det. Lag (1981:637)

25 a §

  Används varor som avses i 7 § l) eller m) i en annan näring än jordbruket och medges inte befrielse från eller återbetalning av avgift med stöd av 25 §, skall näringen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer erhålla kompensation av avgiftsmedel för de ökade kostnader som avgifter enligt denna lag kan ha medfört. Lag (1986:391)

28 §

  Den som yrkesmässigt tillverkar vara som i bilagan till denna lag utmärkts med Fp, är skyldig att vid tillverkningen använda viss mängd fettämne som framställts av svenskt oljeväxtfrö. Lag (1974:865)

32 §

  Vete eller råg som enligt föreskrift av regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, av jordbruksnämnden för foderändamål ändrats till sin ursprungliga beskaffenhet genom färgning eller annan åtgärd får icke användas för tillverkning av annat än kreatursfoder och får icke heller användas som utsäde. Lag (1974:865)

33 §

  För tillsyn av efterlevnaden av bestämmelserna i 28, 29 och 31 §§ gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skattekontroll i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Därvid skall vad i nämnda lag sägs om beskattningsmyndighet gälla jordbruksnämnden. Vad som sägs om skattskyldig skall gälla den som är skyldig att använda råvara och vad som sägs om skattepliktig vara skall gälla sådan vara som enligt 28, 29 eller 31 § denna lag avses med tillverkningen eller försäljningen. Lag (1984:199)

34 §

  har upphävts genom lag (1984:199)

34 a §

  Den som till ledning vid fastställande av avgift uppsåtligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder fara för att avgift undandras döms till böter eller fängelse i högst två år, om inte gärningen är belagd med straff i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge deklaration eller annan därmed jämförlig handling till ledning vid fastställande av avgift döms till böter.

Detsamma gäller om en avgiftsskyldig som skall betala avgift till jordbruksnämnden eller riksskatteverket eller om en tillverkare som är skyldig att använda en viss råvara uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet eller föreskriven skyldighet att föra och bevara räkenskaper och därigenom allvarligt försvårar jordbruksnämndens eller riksskatteverkets kontrollverksamhet.

I ringa fall döms inte till ansvar enligt första--tredje styckena.

Bestämmelserna i 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69) tillämpas på brott enligt första stycket. Lag (1985:109)

35 §

  Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter enligt 28, 29, 30, 31 eller 32 §. Lag (1984:60)

36 §

  Brott som avses i 35 § får åtalas av åklagare endast efter anmälan av jordbruksnämnden. Lag (1984:60)

38 §

  har upphävts genom lag (1973:999)

39 §

  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, jordbruksnämnden.
Lag (1974:865)