Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;

7 av 11 paragrafer (64 %) har ändrats i kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:907). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:600


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-11


2 §

  Radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg, eller motorfordon får innehas inom svenskt territorium utan särskilt tillstånd.

Telestyrelsen får bestämma om avgift för innehav av mottagare på utländskt motorfordon, om den icke införts för tillfälligt brukande och ej är tullfri. Förordning (1992:907)

4 §

  Radiosändare på utländskt luftfartyg får användas under färd inom svenskt territorium i fall av nöd samt i den mån det följer av avtal med den stat där luftfartyget hör hemma och sändaren innehas med tillstånd av myndighet i den staten. I övrigt får sändare användas under sådan färd endast med tillstånd av Telestyrelsen.

Har luftfartyget landat inom svenskt territorium, får sändaren användas endast i fall av nöd eller när det behövs för luftfartygs säkerhet eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907)

5 §

  Radiosändare på utländskt motorfordon får användas endast i fall av nöd eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907)

8 §

  Om försegling eller annan åtgärd i fråga om radiosändare eller mottagare, som finns inom område, där den ej får användas, meddelas föreskrifter av Telestyrelsen. Förordning (1992:907)

9 §

  Tillstånd, förbud eller föreskrift enligt 3, 4, 5 eller 7 § meddelar Telestyrelsen efter samråd med överbefälhavaren.

Telestyrelsen skall kungöra förbud eller föreskrift som meddelats enligt 3, 7 eller 8 §. Förordning (1992:907)

10 §

  Om ansvar för brott mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelats med stöd av den, finns bestämmelser i 21 § radiolagen (1966:755). Förordning (1991:1793)

11 §

  Har brott som avses i 10 § begåtts på fartyg, äger bestämmelserna om domstol i 336 och 338 §§ sjölagen (1891:35 s. 1) motsvarande tillämpning. Förordning (1985:91)