Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse (1967:552)

25 av 61 paragrafer (41 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse (1967:552) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:70). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Bostadslånekungörelse (1967:552) upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1932


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


2 §

  Bostadslån utgår för ny- eller ombyggnad av hus till den del det i färdigt skick innehåller utrymmen för bostadsändamål eller sådana utrymmen för annat ändamål (lokaler) till vilka hänsyn tages vid beräkning av låneunderlag enligt 19 §. Anläggning för värme, varmvatten eller tvätt räknas som utrymme för bostadsändamål. Förbättring av hus räknas som ombyggnad.

Bostadslån utgår även för förvärv av hus som uppförts eller byggts om med stöd av sådant lån, om lånet har betalats ut och förvärvaren är kommun, allmännyttigt bostadsföretag som avses i 5 § eller bostadsrättsförening som uppfyller de förutsättningar som anges i 21 § första stycket. Förordning (1978:381)

8 §

  Bostadslån för förvärv lämnas om förvärvet ger förutsättningar för en effektivare fastighetsförvaltning eller avser hus i områden i vilka husen till huvudsaklig del ägs av annan än kommunen eller ett allmännyttigt bostadsföretag. Bostadslån lämnas också för sådana förvärv som en bostadsrättsförening gör vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

I andra fall än som anges i första stycket beviljas bostadslån för förvärv endast efter medgivande av regeringen. Förordning (1982:640)

14 §

  Bostadslån utgår icke för ny- eller ombyggnad som redan har påbörjats när låneansökningen prövas, om ej synnerliga skäl eller medgivande enligt andra stycket föreligger.

Om särskilda skäl föreligger, kan länsbostadsnämnden medge att byggnadsföretaget påbörjas innan låneansökningen prövas. Rymmes ej lånet inom den ram som gäller för nämndens beslut om lån, får sådant medgivande lämnas endast i den utsträckning boverket bestämmer.
Förordning (1991:70)

21 §

  Bostadslån till bostadsrättsförening utgår med 29 procent av låneunderlaget under förutsättning att
      a) föreningen arbetar utan enskilt vinstsyfte,
      b) i föreningens styrelse från föreningens bildande mer än halva antalet ledamöter representerar bostadskooperativ riksorganisation eller förening som är ansluten till sådan organisation eller, i annat fall, är fristående i förhållande till byggintressent,
      c) minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne ingår i styrelsen under tiden från föreningens bildande till dess att tio år har förflutit från utbetalningen av lånet,
      d) kommunen under den tid som anges i c) utser minst en revisor och suppleant för denne.

Om föreningen har beviljats flera lån räknas tiden enligt första stycket c) och d) från utbetalningen av det först beviljade lånet. I fråga om föreningar som ansöker om bostadslån för förvärv är det tillräckligt om den kommunala insynen enligt första stycket c) och d) finns från och med den dag då låneansökan ges in till förmedlingsorganet.

Enligt föreskrifter som boverket meddelar får länsbostadsnämnden medge att kommunal insyn i föreningens verksamhet utövas på annat sätt än som anges i första stycket c) och d).

I fråga om lån för förvärv gäller dessutom 24 §. Förordning (1991:70)

30 §

  Bostadslån löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntesatsen fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

Har lån för nybyggnad eller lån för ombyggnad i annat fall än som avses i 25 § andra stycket fördjupats med belopp som uppgår till mer än två procent av låneunderlaget, dock minst till 4 000 kronor, utgår ränta på sådan lånedel i stället efter räntesats som länsbostadsnämnden bestämmer med ledning av den allmänna lånemarknadens ränta för lån med motsvarande förmånsrätt.

I fråga om betalning av ränta på sådana lån på vilka ränta och amortering beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 finns bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m. m. Förordning (1989:571)

31 §

  För lån eller lånedel som löper med ränta enligt 30 § första stycket är amorteringstiden, om lånet avser
      a) nybyggnad, 30 år,
      b) ombyggnad, det antal år som länsbostadsnämnden bestämmer med hänsyn till husets återstående användningstid och övriga omständigheter, dock högst 20 år i fall som avses i 7 § fjärde stycket och högst 30 år i övriga fall,
      c) förvärv, det antal år som motsvarar återstående amorteringstid på lånet för husets ny- eller ombyggnad.

I fråga om amortering på sådana lån på vilka ränta och amortering beräknats enligt 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 finns bestämmelser i lagen (1989:567) om ändrade betalningsvillkor för vissa statliga bostadslån m. m.

För lånedel som löper med ränta enligt 30 § andra stycket bestämmer länsbostadsnämnden amorteringstiden med ledning av den allmänna lånemarknadens villkor för lån med motsvarande förmånsrätt. Nämnden kan förkorta amorteringstiden när lånedel som löper med ränta enligt 30 § första stycket har slutbetalats. Förordning (1989:571)

32 §

  har upphävts genom förordning (1989:571)

33 §

  har upphävts genom förordning (1989:571)

33 a §

  Har bestämmelserna i 33 § i dess lydelse vid utgången av juni 1989 tillämpats på lånet gäller följande bestämmelser om räntebidrag:
   1. Räntebidrag lämnas till
      a) kostnaden för ränta på bostadslånet, inkl. skuldökning till och med den 31 december 1974, till den del lånet avser utrymmen för bostadsändamål,
      b) en enligt 2 beräknad kostnad för ränta på underliggande kredit i motsvarande del och
      c) en amortering beräknad efter 0,1 % av den i b) angivna delen av den underliggande krediten.
   2. Kostnaden för ränta på underliggande kredit skall beräknas enligt följande.
      a) För tiden fram till den dag efter utgången av år 1989 då räntan på krediten enligt avtalade villkor första gången skall ändras skall räntan bestämmas efter den räntesats som skulle ha använts om 33 § fortfarande hade tillämpats på lånet. Därefter skall räntan från varje ränteändringstidpunkt under bidragstiden bestämmas efter en räntesats som plan- och bostadsverket föreskriver
   -- för ränteändringar som sker utan samband med att det bakomliggande obligationslånet omsätts, med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna lånemarknaden för lån finansierade genom ett obligationslån med en löptid av minst 10 år och
   -- för ränteändringar i övriga fall, med utgångspunkt från de räntesatser som tillämpas på den allmänna kreditmarknaden vid köp av bostadsobligationer med en återstående löptid av minst fem år.
      b) Räntesatsen enligt a) skall multipliceras med låneskulden minskad med en amortering som beräknas efter en amorteringsplan som verket föreskriver med utgångspunkt från amorteringsvillkoren på den allmänna lånemarknaden för en kredit som amorteras årligen under en tid av 50 år eller, om krediten avser ombyggnad, under en tid som är skälig med hänsyn till ombyggnadsåtgärdernas omfattning och varaktighet; dock skall återbetalning utöver vad som följer av de avtalade amorteringsvillkoren beaktas.
   3. Räntebidraget lämnas till den del summan av räntan på bostadslånet jämte skuldökning och den för den på underliggande krediten beräknade räntan och amorteringen överstiger kapitaldelen enligt 33 § första stycket i dess lydelse vid utgången av juni 1989 multiplicerad med en annuitet som utgör en i procent uttryckt andel av samma kapital. För år 1991 utgör annuiteten de tal som anges i följande sammanställning.

________________________________________________________________________
År för husets          Annuitet (%) om lånet avser
eller ombyggnadens       ________________________________
färdigställande         Hus ägs av en    Hyreshus
                bostadsrättsförening
                ____________________  _________
                nybyggnad ombyggnad nybyggnad ombyggnad
-----------------------------------------------------------------------
1969 eller tidigare       11,45   13,45   10,45   12,45
1970              11,25   13,25   10,25   12,25
1971              10,65   12,65    9,65   11,65
1972              10,35   12,35    9,35   11,35
1973              10,25   12,25    9,25   11,25
1974              10,15   12,15    9,15   11,15
_______________________________________________________________________
   4. Annuiteten skall med början år 1992 höjas den 1 januari varje år med 0,25 procentenheter.
   5. Räntebidrag enligt 1--3 lämnas inte för tid efter det årsskifte som infaller närmast efter det att 25 år har förflutit från husets eller ombyggnadens färdigställande. Förordning (1990:921)

33 b §

  Har i fråga om lån för småhus som bebos av låntagaren 32 och 33 §§ tillämpats på lånet, skall från och med den 1 januari 1984 följande bestämmelser gälla i fråga om ränta och amortering:
   1. För lånet jämte skuldökningen skall betalas ränta enligt 30 § första stycket.
   2. Lånet jämte skuldökningen skall amorteras med en tiondedel per år räknat från den 1 januari 1984. Förordning (1982:640)

34 §

  Ränta och amortering betalas halvårsvis i efterskott. Har lånet utbetalats under månaden närmast före ett halvårsskifte, betalas ränta för den månaden vid nästa halvårsskifte.

På belopp som ej betalas inom föreskriven tid skall låntagaren betala dröjsmålsränta.

Räntebidrag betalas ut halvårsvis i efterskott. Bidraget används i första hand för betalning av ränta och amortering på bostadslånet jämte skuldökning. Boverket får dock besluta att den del av räntebidraget som beräknas motsvara ränta och amortering på underliggande kredit skall betalas ut till den som har beviljat krediten, under förutsättning av denne har åtagit sig att debitera låntagaren endast den del av räntekostnaden för den underliggande krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering). Förordning (1991:70)

34 a §

  Om någon ändring inträffar av betydelse för rätten till räntebidrag, skall låntagaren genast lämna länsbostadsnämnden uppgift om detta. Förordning (1989:571)

34 b §

  Har någon genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att räntebidrag utgått obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp uppburit sådant bidrag och har han skäligen bort inse detta, skall han återbetala vad han har erhållit för mycket.

Har länsbostadsnämnden ålagt någon återbetalningsskyldighet enligt första stycket, får vid senare utbetalning till honom skäligt belopp innehållas i avräkning på vad som har utgått för mycket. Fullgöres ej återbetalningsskyldigheten på sätt som sagts nu, skall nämnden vidta de åtgärder som behövs för att driva in fordringen.

Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldighet, om det föreligger särskilda skäl. Förordning (1991:70)

36 §

  Länsbostadsnämnden kan säga upp bostadslån till betalning helt eller delvis, om
      a) lånevillkor eller föreskrift beträffande lånet åsidosätts,
      b) huset genom vanvård eller av annan anledning minskar i värde eller används för annat ändamål än som förutsattes när lånet beviljades, eller
      c) betryggande brandförsäkring ej föreligger.

Länsbostadsnämnden kan medge att utrymmen, som vid lånets beviljande förutsattes bli använda för bostadsändamål, får utnyttjas för annat ändamål under en tid av högst fem år. Om medgivandet gäller en barnstuga, får det avse längre tid, dock högst tio år. Har medgivande lämnats och är lånet förenat med räntebidrag, skall bidraget eller den del av detta som avser ifrågavarande utrymmen upphöra under den tid de utnyttjas för det nya ändamålet.

Länsbostadsnämnden kan också medge att utrymmen för bostadsändamål stadigvarande får utnyttjas som lokaler till vilka hänsyn kan tas vid beräkning av låneunderlaget. Är lånet förenat med räntebidrag, skall bidraget eller den del av detta som avser ifrågavarande utrymmen upphöra.

Används ett småhus icke längre som årsbostad, kan länsbostadsnämnden i stället för att säga upp lånet bestämma kortare amorteringstid om det finns särskilda skäl.

Låntagaren får när som helst säga upp hela lånet till omedelbar betalning eller göra inbetalning utöver föreskriven amortering.
Förordning (1989:571)

37 §

  Om fastigheten eller tomträtten övergår till en ny ägare eller tomträttshavare, skall bostadslånet sägas upp till betalning.

Innan länsbostadsnämnden beslutar om uppsägning av lån enligt första stycket, skall nämnden upplysa den nya ägaren eller tomträttshavaren om möjligheten att få lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål och ge denne skälig tid för att ansöka om ett sådant lån. Förordning (1989:861)

37 a §

  har upphävts genom förordning (1989:861)

38 §

  har upphävts genom förordning (1989:861)

39 §

  Fråga om bostadslån och räntebidrag prövas av länsbostadsnämnden.
Ansökan ges in till förmedlingsorganet.

Förmedlingsorganet skall föranstalta om behövlig komplettering av ansökningen och, i den mån nämnden föreskrivit det, om sådan teknisk granskning av byggnadsföretaget som betingas av den statliga långivningen. Därefter skall förmedlingsorganet med eget yttrande och uppgift i fråga om byggnadslov sända handlingarna i ärendet till nämnden.

Avser ansökningen byggnadsföretag på jordbruksfastighet, skall länsbostadsnämnden inhämta yttrande från länsstyrelsen, om det inte är obehövligt. Förordning (1991:70)

45 §

  Låntagaren skall senast den dag som länsbostadsnämnden bestämmer göra framställning hos förmedlingsorganet om utbetalning av beviljat bostadslån. Vid framställningen skall fogas skuldförbindelse, intecknings- och pantförskrivningshandlingar, gravationsbevis, bevis om brandförsäkring samt de övriga handlingar som boverket bestämmer.

Förmedlingsorganet skall sända framställningen och övriga handlingar till nämnden.

Vid framställning om utbetalning av lån som beviljats enligt 44 § första stycket skall förmedlingsorganet foga intyg om besiktning enligt 47 § första stycket. Vid prövning av framställningen äger 43 § första stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1991:70)

46 §

  Länsbostadsnämnden beslutar om utbetalning av bostadslån.
Förordning (1989:578)

50 §

  Bostadslånen förvaltas av länsbostadsnämnden på uppdrag av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Förordning (1989:578)

51 §

  har upphävts genom förordning (1987:1266)

52 §

  har upphävts genom förordning (1987:1266)

53 §

  har upphävts genom förordning (1987:1266)

55 §

  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av boverket. Verket får även meddela föreskrifter för tillämpningen i ärenden om bostadslån av kungörelsen (1973:532) om lägsta godtagbara standard för bostadslägenhet i vissa fall utom såvitt angår tillämpnigen av 2 § tredje stycket nämnda kungörelse. Förordning (1991:70).


Övergångsbestämmelser

1967:552
   1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968, då bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537) skall upphöra att gälla.
   2. De nya bestämmelserna om lån för förvärv gäller i tillämpliga delar även hus som uppförts eller byggts om med stöd av lån enligt

kungörelsen den 28 juni 1941 (nr 636) angående tertiärlån till viss bostadsbyggnadsverksamhet,
kungörelsen den 30 juni 1942 (nr 569) om tertiärlån och tilläggslån för vissa bostadsbyggnadsföretag,
kungörelsen den 29 juni 1946 (nr 551) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och förbättringslån,
kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus,
kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om egnahemslån m.m.,
kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 360) om tertiärlån m.m. eller bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962.
   3. Om ej annat följer av 4 - 8, skall äldre bestämmelser tillämpas på lån och bidrag som beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under 2.
   4. Har preliminärt beslut om bostadslån meddelats före den 1 januari 1968, får slutligt beslut meddelas enligt de nya bestämmelserna, om särskilda skäl föreligger.
   5. Bestämmelsen i 30 § första stycket skall från och med den 1 juli 1968 tillämpas på

bostadslån eller del därav som löper med ränta enligt 16 § första stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962,
amorteringsdel av egnahemslån som löper med ränta enligt kungörelsen den 24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,
tertiärlån eller del därav som löper med ränta enligt 11 § 1 mom.
kungörelsen den 24 maj 1957 om tertiärlån m.m.

Bestämmelsen i 30 § andra stycket skall från och med den 1 juli 1968 äga motsvarande tillämpning på

lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962,
räntebärande stående del av egnahemslån som löper med ränta enligt kungörelsen den 24 maj 1957 om egnahemslån m.m.,
sådan återstod av tertiärlån som avses i 11 § 2 mom. kungörelsen den 24 maj 1957 om tertiärlån m.m.
   6. Bestämmelsen i 31 § fjärde stycket skall äga motsvarande tillämpning på lånedel som avses i 16 § tredje stycket bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962.
   7. Bestämmelsen i 36 § andra stycket om förkortning av amorteringstid skall äga motsvarande tillämpning på lån som beviljats enligt någon av de kungörelser som anges under 2. Ränta utgår i sådant fall enligt 30 §.
   8. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§ bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om hyreskontroll samt motsvarande bestämmelser i de övriga kungörelser som anges under 2 skall tillämpas endast i fråga om hyra för tid före utgången av år 1968.

Bestämmelserna i 18 § bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om försäkran rörande storleken av vederlag och om pröving av vederlagets storlek skall icke vidare tillämpas. Kungörelse (1968:456">1968:456).
   9. Bestämmelserna i 9, 12, 13 och 29 §§ bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 om hyreskontroll skall äga motsvarande tillämpning på lån enligt den nya kungörelsen i fråga om hyra för tid före utgången av år 1968. Kungörelse (1968:456">1968:456).
   10. Föres talan mot beslut som meddelats före ikraftträdandet och som innebär avslag på ansökan om bostadslån, tillämpas äldre bestämmelser, om ej klaganden begärt att de nya bestämmelserna skall tillämpas.

1970:109

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1970. De nya bestämmelserna i 30, 31 och 33 a §§ tillämpas även på äldre lån, bestämmelserna i 31 och 33 a §§ dock endast på lån som icke betalats ut före den 1 juli 1970.

1971:298

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971. Lån till studentbostadsföretag får beviljas enligt äldre bestämmelser, om preliminärt beslut i ärendet meddelas före utgången av juni 1974.

1971:1182

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1972. De nya bestämmelserna i 21 och 28 §§ om bostadslånets storlek får dock tillämpas även på lån i fråga om vilket preliminärt beslut har meddelats under år 1971.

1972:303
   1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 2 och 27 §§ den 1 juli 1972 och såvitt avser 19 § den 1 juli 1973.
   2. På begäran av sökande får 2 och 27 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i låneärende där preliminärt beslut om lån meddelas före utgången av juni 1973.
   3. I preliminärt beslut om lån, som meddelas före utgången av juni 1973, får efter medgivande av Kungl. Maj:t i pantvärdet räknas in skollokaler som utgör en integrerad del av en anläggning för boendeservice.

1973:534

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1973. De nya bestämmelserna om lån för ombyggnad får tillämpas även i fråga om ombyggnadsarbete som påbörjats före ikraftträdandet, dock ej före den 1 maj 1973.

1974:253

Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser 7 och 7 a §§, en vecka efter den dag, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 juli 1974.

1974:947
   1. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1975 utom såvitt avser 33 § femte stycket. I sistnämnda del träder kungörelsen i kraft den 1 juli 1975.
   2. Under tiden den 1 januari - den 30 juni 1975 skall 33 § femte stycket ha följande lydelse.

Från det belopp som beräknats enligt andra - fjärde styckena avräknas ränta och amortering på underliggande kredit och på lånedel som avses i 30 § andra stycket till den del krediten och lånedelen belöper på låneunderlaget för utrymmen för bostadsändamål.
   3. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om ränta och amortering som avser tiden till och med den 31 december 1974.
   4. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ i deras äldre lydelse skall efter den 31 december 1974 tillämpas på lån, i fråga om vilket skuldökning enligt 33 § i dess äldre lydelse uppkommit. Är skuldökningen den 31 december 1974 mindre än beloppet av det pantbrev som enligt 28 § andra stycket i paragrafens äldre lydelse har överlämnats som säkerhet för skuldökningen, får länsbostadsnämnden medge att pantbrevet ersättes med nytt pantbrev på lägre belopp som täcker skuldökningen vid nämnda tidpunkt. Som villkor för medgivandet skall föreskrivas att det nya pantbrevet skall ha förmånsrätt från den undre förmånsgräns som gällde för det gamla pantbrevet och företrädesrätt framför annat nytt pantbrev som ersätter det gamla pantbrevet. Medgivande får ej lämnas

om skillnaden mellan det ursprungliga pantbrevets belopp och skuldökningen är ringa. Förordning (1975:132)

Whoops, looks like something went wrong.